Åre Destination - Jämtland

Affärsmässighet, gemenskap och trygghet präglar Åre Destination. Ständigt nya utmaningar leder till kreativa lösningar för hela destinationens bästa med fokus på både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. De är en aktiv part i att utveckla besöksnäringen som helhet, både i regionen och nationellt.

Två personer cyklar i bergen i Åre

Fotograf: Emrik Jansson

Åre Destination finansieras helt av de medverkande företagen i Åre. De närmare 250 medlemsföretagen, i eller tätt kopplade till besöksnäringen, representerar ca 75% av både arbetstillfällen och omsättning för hela Åre kommuns näringsliv. Åre Destinations uppdrag är att skapa förutsättningar för Åres företag att kunna verka året om. Tillsammans tar de en turistby in i framtiden genom en långsiktig och hållbar utveckling av hela Åre, som gått från liten vintersportort till ett resmål för många året runt. Vissa gäster väljer att stanna kvar genom platsens starka attraktionskraft som skapats vilket gör Åre till en by med stark tillväxt. Åre Destinations roll är att samla företagarna och få dem att prestera som ett lag.

Fokus på hållbarhet

Ett sätt att arbeta mer hållbart är att nyttja befintlig kapacitet mer effektivt. För Åres del innebär det att gå från fokus på en vintersäsong till att fylla byns verksamheter under fler perioder på året. Att skapa reseanledningar på tider då många verksamheter inte haft möjlighet att hålla öppet som till exempel höstweekends och höstlovet Många företag har nu fått en mer kontinuerlig verksamhet över hela året med stabilare ekonomi. Som resultat har de kunnat anställa fler på helårsbasis vilket bidrar till att Åre stärks som plats där fler lever och bor året runt.

Sommarsäsongen i Åre har fått en stark tillväxt tack vare att aktiviteter som cykling blivit mer populära. I ett läge där vissa känsliga markområden började slitas på ett ohållbart sätt initierade Åre Destination utvecklingsprojekt för att etablera ett nytt och alternativt område för hållbar cykling. Det mynnade ut i ett nytt resmål i Björnen-området med nybyggda cykelleder som byggts strategiskt hållbart i mindre känsliga marker, som redan ligger inom vinterns skidområde. Resultatet blev att cyklingen i Åre breddats till en ny och större målgrupp samtidigt som känsligare mark fredas från ett växande slitage.

Åre utgör exempel på hur hållbarhet och utveckling kan gå hand i hand så att alla parter blir vinnande. Åre Destination är en avgörande part i de nya markägaravtal med omarbetade ersättningsmodeller som höjer ersättningen till de som äger marken och skapar en bättre balans mellan olika intressenter. Den digitala kartfunktionen Åre Trails är ett viktigt verktyg för de som vistas på lederna, men också ett sätt att förklara naturens dagsform och att kanalisera gäster till de leder som passar bäst utifrån säsong och djurliv.

Kunskap för bättre planering av verksamheten

Åre Destination samarbetar med Åres företag för att samla data om besökare och gäster. Alla boendeanläggningar rapporterar, på frivillig basis, månadsvis in sina bokningssiffror för ett år framåt. Åre Destination sammanställer dem till en för en destination unik översikt över hela Åres bokningsläge som tillgängliggörs för alla medlemsföretag. Bokningsprognosen hjälper företag att planera sin verksamhet framöver, såväl matbutiken som taxi, likväl som samhällsservice i form av vården, polisen, kommunen och räddningstjänsten. Varje säsong genomförs även en gästundersökning bland Åres gäster, som sedan ligger till grund för ett gemensamt utvecklingsarbete där företag och samhällsaktörer tar vara på återkopplingen för att bli vassare. Genom att erbjuda forum som nyhetsbrev, välbesökta frukostmöten och fördjupande möten för definierade utvecklingsgrupper inom olika branscher, kan Åres företagare utvecklas genom kunskap och insikter på ett organiserat sätt. Det informella sammanhanget vid mötena stimulerar även till utbyte sinsemellan företagen, där grundsynen är att de är kollegor snarare än konkurrenter och att alla vinner på gemensam utveckling.

Besöksnäringens utveckling hänger alltmer ihop med platsens utveckling, vilket Åre Destination tydligt är med och bidrar till. Inte bara som besöksmål utan även som en attraktiv plats att bo och leva på. Insatser inom den lokala besöksnäringen är en betydande orsak till en befolkningsökning på 18% de senaste 10 åren, med ökande takt de senaste 5 åren. Nyckeln till att Åre växer är att de gör det tillsammans, där ingen enskild kan leverera ”Åre”, det görs som ett lag.