Prioriterade områden

För att anpassa oss bättre till förändringar i omvärlden fokuserar vi extra på några prioriterade områden. Det hjälper oss att dra nytta av möjligheter, kraftsamla våra resurser för att åstadkomma förändring och övervinna utmaningar på både kort och lång sikt.

Dessa prioriterade områden grundar sig på flera viktiga trender som påverkar Sveriges framtid.

Stärka den gröna samhällsomvandlingen i hela Sverige, med särskilt fokus på Norrbotten och Västerbotten

Sverige genomgår en grön omställning. Norrbotten och Västerbotten har ledande positioner med stora investeringar inom den tunga industrin, för att bidra till minskade utsläpp och grön omställning. Investeringar på över 1 100 miljarder kronor och 20 000 nya jobb förväntas de kommande 20 åren. Det innebär att det kommer krävas en omfattande samhällsomvandling i två län som historiskt haft minskande befolkning och sviktande skatteunderlag.

Vi har en nationell samordnande roll och koordinerar olika aktörer för samhällsförändring. Lokalt, regionalt och nationellt bidrar vi med samverkansarenor, kunskap, lärande och erfarenhetsutbyte. Våra insatser fokuserar på områden med störst utmaningar och behov.

Stärka företagens gröna och digitala omställning

Innovation, digitalisering och omställningsförmåga är nyckelkomponenter för en långsiktig konkurrenskraft. Företagens förmåga att anpassa sig till nya teknologier och bidra till samhällslösningar blir alltmer avgörande, särskilt med påverkan från regleringar som EU:s gröna giv. Trots detta finns betydande skillnader mellan städer och landsbygd samt mellan olika branscher, och där står små och medelstora företag inför den största utmaningen.

För att främja grön och digital omställning fokuserar vi på att stärka företagens kapacitet genom riktade insatser och samarbete med relevanta aktörer. Vår målsättning är att små och medelstora företag ska förbättra sin förmåga till grön och digital omställning, och att det företagsfrämjande systemet proaktivt ska stödja denna utveckling.

Göra det enklare att starta och driva företag

Företagen kräver klara och förutsägbara regler för att säkerställa Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt har införandet av flera komplexa regelverk de senaste åren, som är svåra att tillämpa, fått allvarliga konsekvenser för företagen.

Vi agerar proaktivt och enhetligt, både nationellt och internationellt, för att påverka utformningen och tillämpningen av regelverk. Vårt mål är att regelverken främjar företagens konkurrenskraft och omställningsförmåga samt bidrar till digitalisering, innovation och en grön omställning. Genom att utveckla metoder och agera som rådgivare strävar vi efter att säkra stabila och effektiva strukturer, och vi stödjer aktörer genom hela processen, från utformning till implementering av nya regler.

Verka för en fungerande kompetensförsörjning i näringslivet

Bristande tillgång på kompetens är företagens största tillväxthinder. Teknikskiften och den gröna omställningen leder till nya kompetenskrav. Dessutom förstärker en könsuppdelad arbetsmarknad bristen på kompetens inom vissa områden, exempelvis inom digital spetskompetens.

Vi har en drivande roll i arbetet att på ett samordnat och effektivt sätt möta näringslivets och samhällets behov av en väl fungerande kompetensförsörjning och strukturer för validering. Vi driver på för en bättre matchning mellan näringslivets behov och utbildningssystemets utbud av korta, flexibla utbildningar och kurser. Vi stödjer regionerna i deras kompetensförsörjningsarbete.