Vår verksamhet

Våra insatser skapar förutsättningar för stärkt konkurrenskraft, ökad innovation, stärkt omställningsförmåga och en hållbar utveckling i hela landet.

Vi arbetar inom tre politikområden – den regionala utvecklingspolitiken, landsbygdspolitiken och näringspolitiken – som är ömsesidigt förstärkande och en utgångspunkt för alla våra insatser.

  • Inom näringspolitiken utvecklar och genomför vi insatser som främjar näringslivets konkurrenskraft och strukturomvandling i hela landet. Vi bidrar till ökat entreprenörskap, industriell omvandling, förenkling för företag och hållbar tillväxt och utveckling i företag.
  • Inom den regionala utvecklingspolitiken genomför vi insatser som främjar omställning och en hållbar regional utveckling. Vi bidrar till samverkan, lärande och kunskapsutveckling mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Vi belyser och hanterar de skilda behov och förutsättningar som finns på olika platser i Sverige.
  • Inom den sammanhållande landsbygdspolitiken agerar vi för ett samordnat genomförande och vi bidrar till ökad kunskap om landsbygdernas villkor och möjligheter. Vi utvecklar och genomför analyser och konsekvensbedömningar för ett stärkt landsbygdsperspektiv.

Prioriterade områden

Vi prioriterar ett antal områden där vi förstärker resurser och aktiviteter. Det kan vara uppdrag som vi redan genomför eller områden där vi inte verkar idag, men där vi vill utveckla vår verksamhet. Dessa prioriteringar grundar sig på viktiga trender som påverkar Sveriges framtid.

EU-fonder

Vi ansvar för samordning, förvaltning och utveckling av genomförandet av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning i Sverige inom ramen för den europeiska sammanhållningspolitiken.

Regeringens uppdrag till Tillväxtverket

Regeringen styr oss som myndighet genom myndighetsinstruktionen och årliga regleringsbrev. Därtill ger de oss särskilda uppdrag som kommer in löpande under året och vanligtvis är specifika och tidsbegränsade; dessa kommer in via enskilda regeringsbeslut. Vi har även ett antal uppdrag som givits via förordningar.