Uppföljning och revision

Det utförs kontinuerligt interna och externa revisioner av Tillväxtverkets verksamhet.

Tillväxtverket har en egen internrevisionsfunktion och Riksrevisionen genomför årligen en extern granskning av myndigheten. Dessutom utför Ekonomistyrningsverket, Europeiska revisionsrätten och EU-kommissionen revisioner av de EU-stöd som Tillväxtverket förvaltar och förmedlar.

Tillväxtverkets verksamhet omfattas också av statliga myndigheters regelverk om intern styrning och kontroll. Regelverket syftar till att:

  • Myndigheten bedriver verksamheten effektivt, enligt gällande rätt och de krav som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.
  • Verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt.
  • Myndigheten hushållar väl med statens medel.

Årsredovisning

Tillväxtverkets årsredovisning ger en överblick av vår verksamhet under året som har gått. Varje år redovisar vi vårt resultat utifrån uppgifter, uppdrag och mål.

Interna revisioner

Tillväxtverket har en funktion för samordning och genomförande av intern styrning och kontroll. Funktionen har även ett huvudansvar att bevaka och kvalitetssäkra hur externa revisionsinsatser hanteras på myndigheten.

Myndighetens styrelse, som utses av regeringen, säkerställer att den interna styrningen och kontrollen på myndigheten fungerar på ett betryggande sätt.

Funktionen för internrevision har till uppgift är att självständigt granska Tillväxtverkets interna styrning och kontroll och föreslå förbättringsåtgärder. Internrevisionen är en oberoende och fristående funktion på Tillväxtverket som arbetar direkt på uppdrag av myndighetens styrelse.

Externa revisioner

Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar all statlig verksamhet. Riksrevisionen granskar Tillväxtverkets årsredovisning som lämnas till regeringen i april. Granskningen genomförs för att informera regeringen om myndigheten skött sina åtaganden och följt gällande lagar och förordningar. Dessutom genomför Riksrevisionen granskningar inom olika områden för att se hur ändamålsenlig och effektiv den statliga verksamheten är.

Ekonomistyrningsverket (ESV) och EU-kommissionen

Ekonomistyrningsverket och EU-kommissionen gör revisioner av de EU-stöd som Tillväxtverket förvaltar och förmedlar. Ekonomistyrningsverket, ESV, är den nationella revisionsmyndigheten för EU:s fonder med så kallad delad förvaltning. Det innebär att Europeiska kommissionen har det övergripande ansvaret för fonderna men att medlemsstaten Sverige ansvarar för genomförandet i Sverige. ESV ser till att EU-medlen inom fonderna används till rätt ändamål och på ett effektivt sätt.

Europeiska revisionsrätten

Europeiska revisionsrätten gör revisioner av de EU-stöd som Tillväxtverket förvaltar och förmedlar. De granskar hur EU:s medel används, både inom EU:s egna organ och i medlemsländerna. De kontrollerar även att inkomster och utgifter har bokförts och redovisats korrekt och att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och följer regelverken. Revisionsrätten gör löpande granskningar av olika områden och processer i EU.