Slutrapporterade uppdrag

Förteckning över de regeringsuppdrag som har slutrapporterats under föregående och innevarande år.

Här är en översikt över de uppdrag som slutrapporterats.

Översikt av slutrapporterade uppdrag under 2023

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Uppdrag om kvinnors företagande
Regeringsbeslutets diarienummer KN2023/02624
Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att ta fram ett underlag om kvinnors företagande. Underlaget ska belysa vilka åtgärder som har vidtagits sedan år 2006 och innehålla en bedömning av vilka åtgärder som kan antas ha störst effekt för att öka andelen kvinnor som startar och utvecklar företag.

Uppdraget ska slutrapporteras senast 2023-11-15.

Läs mer på uppdragets webbsida Länk till annan webbplats.

Företag

Uppdrag att kartlägga och analysera förutsättningar för och möjligheter till produktion i Sverige av fällningskemikalier från avfall och biprodukter
Regeringsbeslutets diarienummer LI2023/01792
Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, kartlägga och analysera förutsättningar för och möjligheter till produktion i Sverige av fällningskemikalier från inhemska utgångsämnen hämtade från avfall och biprodukter bland annat mineralutvinning och förbränning.

Uppdraget ska redovisas senast 2023-10-31

Företag

Regeringsbeslut N2019/02162, N2019/02162 (delvis): Uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet

-Ändringsbeslut förlängd tid utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala utvecklingsarbetet


Uppdraget ska slutredovisas senast 2023-09-15.

Företag

Pågående uppdrag 3.4 (bil. RB 2023): Redovisning av regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service


Slutrapporten avseende budgetår 2022 ska slutredovisas senast 2023-06-28.

Regioner

Pågående uppdrag 1.3 (bil.2 RB 2023):

Uppdrag om omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring


Redovisning av uppdraget samt en ekonomisk redovisning ska lämnas senast 2023-06-02.

Företag

Pågående uppdrag 2.2 (bil.2 RB 2023): Uppdrag att följa utvecklingen av de administrativa kostnaderna och fullgörandekostnader som uppstår för företagen till följd av nya eller ändrade regler under 2022


Slutrapporten avseende budgetår 2022 ska slutredovisas senast
2023-06-01.

Förenkling

Regeringsbeslut: Fi2022/02571: Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen


Månatlig redovisning till Statens Energimyndighet t.o.m. april 2023.

Stab

Uppdrag 3.1 (RB 2022):

Sammanställning av återrapporteringar från vissa myndigheter avseende deras bidrag till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken


Sammanställningen ska redovisas senast den 2023-04-21.

Regioner

Pågående uppdrag 3.6 (bil.3 i RB 2022):

Sammanställning av redovisningar från regioner, Gotlands kommun och länsstyrelser 2022


Årlig redovisning för varje aktuellt budgetår lämnas årligen senast den 18 april nästföljande år.

Regioner

Pågående uppdrag 3.3 (bil. 2 RB 2023): Redovisning av arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i servicegles områden


Årlig redovisning för varje aktuellt budgetår lämnas årligen senast den 18 april nästföljande år.

Regioner

Regeringsbeslut N2021/01920: Uppdrag till Verket för innovationssystem att utveckla arbetssätt och processer för ökade synergier mellan regionala, nationella och internationella innovationsinsatser

Vinnova ska slutredovisa senast 2023-04-15.

Företag

Pågående uppdrag 1.2 (bil.2 RB 2023): Uppdrag att bistå i genomförandet av regeringens samverkansprogram


Årlig redovisning senast 1 mars t.o.m. 2023

Företag

RB villkor anslag 2:3, regeringsbeslut UD2021/18400 (delvis) UD2021/18448: Regionala exportcentra


RB villkor anslag 2:3, regeringsbeslut UD2021/18400 (delvis) UD2021/18448: Export- och internationaliserings­information på verksamt.se


Slutrapportering av 2022 senast den 230228

Företag
Förenkling

Pågående uppdrag 1.6 (bil.2 RB 2023): Åtgärder inom industripolitiken


Redovisas senast 2023-02-01.

Företag

Pågående uppdrag 1.7 (bil.2 RB 2023): Samverkan för kompetensförsörjning


Redovisas senast 2023-02-01.

Företag

Pågående uppdrag 3.7 (bil.2 RB 2023): Analys av merkostnader för transport i varor för företag lokaliserade i stödområdet för transportbidraget


Redovisas senast 2023-01-31.

Företag

Pågående uppdrag 3.12 (bil.2 RB 2023):

Analys av kompletterande information om transportavstånd


Redovisas senast 2023-01-31.

Företag

Övrigt pågående uppdrag 4.3 (bil.2 RB 2023):

Stöd vid korttidsarbete


Redovisas senast 2023-01-31.


Företag

Regeringsbeslut Ku2022/01140: Uppdrag att förbereda handläggning av stöd till produktion av audiovisuella verk

Redovisas senast 2023-01-31.

Företag

Regeringsbeslut U2022/02291: Uppdrag, till Uppsala universitet mfl, att ta fram utbildningsutbud för klimatomställning inom öppen nätbaserad utbildning samt medel till samma ändamål


Uppsala universitet ska lämna redovisning senast 2023-02-15.

Företag

Regeringsbeslut N2021/02465: Uppdrag att stärka tillväxten i forskningsintensiva startup-företag


Vinnova, ska med stöd av Tillväxtverket lämna slutredovisning inkl. ek. redovisning senast 2023-01-31 & ev. återbetalning kvarvarande medel och slutlig ekonomisk redovisning 2023-03-31.

 

Företag


Översikt av uppdrag och slutrapporter för år 2022

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

Regeringsbeslut N2020/00768/RTL: Uppdrag att förbereda och vidta åtgärder inom regionalfondsprogrammen för att möta effekterna av covid-19-utbrottet

Regioner

Redovisas i samband med de årliga genomförande-rapporterna som lämnas in 30 juni till och med årsslutet 2022

Regeringsbeslut I2020/03233: Uppdrag att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång (SingleDigitalGateway)

Stab

Inget angivet slutdatum

SU 2015 mfl: Företrädare i ÖK interreg - Botina Atlantica, Central Baltic, Nord, Norra Periferin och Arktis, Sverige-Norge, Urbact, Östersjöprogrammet, ÖKS under programperioden 2014-2020

Regioner

Hela genomförandet under programperioden 2014-2020 (tom. 221231)

Regeringsbeslut M2022/00645: Uppdrag, till Verket för innovationssystem, att förbereda genomförande av ett kompetenslyft för klimatomställningen

Företag

Vinnova ska redovisa senast 221115

Uppdrag 2.1 (RB 2022): Kostnader och intäktskällor för verksamt.se

Förenkling

221111

Regeringsbeslut I2019/01963/D: Uppdrag att samverka kring kompetensförsörjningen av digital spetskompetens

Företag

Slutredovisning 221031 & ev. återbetalning kvarvarande medel 230228

Regeringsbeslut M2022/00440: Uppdrag, till Statistiska centralbyrån, att fortsatt samordna den statistiska uppföljningen av Sveriges genomförande av Agenda 2030

Stab

SCB ska lämna en skriftlig slutredovisning 221101

Regeringsbeslut M2021/02095: Uppdrag att förbereda en överföring av Delegationen för cirkulär ekonomi till Naturvårdsverket

Företag

221015

Regeringsbeslut M2021/02096: Uppdrag, till Naturvårdsverket, att förbereda för ett inordnande av Delgationen för cirkulär ekonomi hos Naturvårdsverket

Företag

Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget senast 221015

Regeringsbeslut N2020/02355: Uppdrag till Tillväxtanalys, att utvärdera effekterna av företagsstödjande insatser inom regionalfondsprogrammet 2014-2020

Staben


Tillväxtanalys slutredovisar 220930

Pågående uppdrag 3.5 (bil.3 RB 2022): Redovisning av regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service

Stab

Årlig slutrapport för 2021 220628

Regeringsbeslut N2020/03156: Uppdrag att genomföra insatser för omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring

Företag

220620

Slutredovisning förlängt RB-uppdrag 1.1 i RB 2022 senast 230519

A2022/00861: Erbjudande att delta i övervakningskommittén för det nationella programmet för Europeiska socialfonden+ 2021-2027

Regioner

Besked om deltagande och företrädare senast 220620.

Uppdrag 3.5 (RB 2022): Medfinansiering inom Fonden för rättvis omställning

Företag

220607

Regeringsbeslut N2021/03724: Uppdrag, till Statskontoret, att utveckla en metod för uppföljning av det förenklingspolitiska målet om digitalisering

Förenkling

Statskontoret ska redovisa uppdraget senast 220531

Regeringsbeslut N2018/01430/KSR: Uppdrag att förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor


Regeringsbeslut N2019/03054/BI: -Ändringsbeslut förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden medelstilldelning

Företag

Ev. återbetalning av kvarvarande medel 220331 & Slutredovisning 220531

Pågående uppdrag 3.20 (Bil.3 RB 2021)

Sammanställning av redovisningar från aktörer med regionalt utvecklingsansvar och länsstyrelser för budgetår 2021

Regioner

Årlig sammanställning

220418

Regeringsbeslut N2018/00906/HL: Uppdrag att fördela Pdf, 86.5 kB, öppnas i nytt fönster.statsbidrag till kommuner i glesbygd

Regeringsbeslut N2019/02540/RTL: Ändringsbeslut - ytterligare medel

Regioner

220418 (förlängt i RB för 2021 ersätter tidigare beslut)

Regeringsbeslut N2018/01434/SPN: Uppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City SwedenPdf, 222.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändringsbeslut - finansiering

Företag

Statens energimyndighet 220331

Regeringsbeslut N2018/00533/FÖF: Uppdrag att genomföra ett program för ett robotlyft riktat till små och medelstora företag

Regeringsbeslut N2019/03055/BI: Ändringsbeslut - medelstilldelning

Företag

Slutredovisning 220330 & ev. återbetalning av kvarvarande medel 220331

Regeringsbeslut N2018/01431/FÖF:

Uppdrag att genomföra Jobbsprånget

Regeringsbeslut N2019/03056/BI: Ändringsbeslut Jobbsprånget medelstilldelning

Företag

220301

Regeringsbeslut N2018/00213/FF:

Uppdrag att främja utrikes födda kvinnors företagande

Regeringsbeslut N2019/03053/BI: Ändringsbeslut medelstilldelning

Företag

Slutredovisning 220228 & ev. återbetalning av kvarvarande medel 220331

Regeringsbeslut M2017/03235/Mm: Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städer

Ändringsbeslut rapporteringskrav Rådet för hållbara städer

Regioner

Årlig rapportering i årsredovisning, slutredovisning 22 februari 2022

Regeringsbeslut Fi2021/03909 samt Fi2022/00341: Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter

Stab

220214

Regeringsbeslut N2017/07839/RTS: Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete

Regeringsbeslut N2020/00430/RTL: Ändringsbeslut förlängning av uppdrag att stödja regionalt kompetens-försörjningsarbete

Regioner

Slutredovisning 220131

Regeringsbeslut N2020/02808: Uppdrag att bistå med insatser vid varsel och omställning

ersätter regeringens beslut "uppdrag att bistå med insatser med anledning av coronavirusets effekter på regioner och näringsliv"

Regioner

Slutredovisning 220131

Regeringsbeslut N2016/00258/FF: Uppdrag att medverka i genomförande av Östersjöstrategin

Regeringsbeslut N2019/03177/BI: Ändringsbeslut - förlängning

Regeringsbeslut SB2020/01471: Ändringsbeslut - förlängning bidra till genomförande av Östersjöstrategin

Regioner

Årliga sammanställningar tom. 210430 & genomföranderapport 220131

Regeringsbeslut Fi2017/00227/SFÖ: Fördelning av myndigheters ansvar för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik

Stab

Löpande uppgift - inget angivet slutdatum

Kontakt