Slutrapporterade uppdrag

Förteckning över de regeringsuppdrag som har slutrapporterats under föregående och innevarande år.

Här är en översikt över de uppdrag som slutrapporterats.

Översikt av slutrapporterade uppdrag under 2023 & 2024

Uppdragsnamn

Uppdrag att redovisa förslag på effektiviseringsåtgärder för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken samt långsiktig strategi för den digitala markuppföljningen
Regeringsbeslutets diarienummer LI2023/02044

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att redovisa förslag på effektiviseringsåtgärder för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken samt långsiktig strategi för den digitala markuppföljningen. Jordbruksverket ska senast den 15 september 2023 lämna en skriftlig delredovisning av myndighetens långsiktiga strategi och övergripande strategiska målsättningar för genomförandet och nyttjande av den digitala markuppföljningen till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Uppdraget ska slutredovisas senast 2024-05-31.


Ansvarig avdelning: Stab

Uppdrag om kvinnors företagande och ägande
Regeringsbeslutets diarienummer KN2023/03722
Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att genomföra insatser som syftar till att förbättra förutsättningarna för kvinnors företagande och ägande.

Uppdraget ska slutredovisas senast 2024-04-22.

Ansvarig avdelning: Företag

Uppdrag 1.6 (RB 2023):
Informationsinsats vid ägar- och generationsskiften

Regeringsbeslutets diarienummer KN2023/04613, KN2023/04632 (delvis)
KN2023/02455
Tillväxtverket ska se över och synliggöra den information om ägar- och generationsskiften som finns på verksamt.se. Redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 31 mars 2024.

Ansvarig avdelning: Förenkling

Slutrapport informationsinsats vid ägar- och generationsskiften Pdf, 761 kB.

Uppdrag att lämna stöd till de regionala digitaliseringskoordinatorerna samt att samordna och koordinera digitala innovationshubbar
Regeringsbeslutets diarienummer I2021/00794
Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att lämna stöd till de regionala digitaliseringskoordinatorerna samt att samordna och koordinera digitiala innovationshubbar.

Redovisning årligen senast den 26 mars 2021-2025. Eventuellt kvarvarande medel återbetalas senast 2026-03-15. Uppdraget avslutades i förtid och slutrapporterades 2024-03-26.

Ansvarig avdelning: Företag
Läs mer på uppdragets webbsida Länk till annan webbplats.

Pågående uppdrag 3.3 (bilaga 2, RB 2024):
Redovisning av arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden

Årlig redovisning för varje aktuellt budgetår lämnas årligen senast den 18 april nästföljande år.

Ansvarig avdelning: Regioner

Rapporten redovisning av arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden 2023 Pdf, 1.5 MB.

Uppdrag att analysera och följa upp mobilitetspaketets genomförande i Sverige
Regeringsbeslutets diarienummer I2022/00693

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera och följa upp mobilitetspaketets genomförande i Sverige. I uppdraget ingår att beskriva och analysera hur marknaden för vägtransporter och hur situationen för berörda förare har utvecklats efter genomförandet. Transportstyrelsen ska vid behov föreslå ändringar eller kompletteringar till det svenska genomförandet och i förekommande fall lämna författningsförslag.

Uppdraget ska slutredovisas senast 2024-03-08.

Ansvarig avdelning: Företag

Uppdrag att analysera ändamålsenligheten i styrningen och uppföljningen av Tillväxtverkets anslag
Regeringsbeslutets diarienummer KN2023/03550

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket att analysera ändamålsenligheten i styrningen och uppföljningen av Tillväxtverkets anslag. Ekonomistyrningsverket ska lämna förslag på styrning och uppföljning av Tillväxtverkets anslag som är ändamålsenlig i förhållande till myndighetens instruktion och regeringens övriga styrdokument.

Uppdraget ska slutredovisas senast 2024-02-29.

Ansvarig avdelning: Stab

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning för praktik 2021-2023
Regeringsbeslutets diarienummer A2020/02583
Regeringen uppdrar åt myndigheterna, som upptas i bilagan, att under perioden den 1 januari 2021 – 31 december 2023, fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Tillväxtverket ska redovisa till Statskontoret varje år hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts.

Redovisning senast den 15 februari 2024.


Ansvarig avdelning: Stab

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik nyanlända 2021-2023

Regeringsbeslutets diarienummer Fi2020/04960

Regeringen uppdrar åt myndigheterna, som upptas i bilagan, att under perioden den 1 januari 2021 – 31 december 2023, fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. 

Tillväxtverket ska redovisa till Statskontoret varje år hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts.


Redovisning senast den 15 februari 2024.


Ansvarig avdelning: Stab

Uppdrag till Arbetsförmedlingen mfl. att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärandeRegeringsbeslutets diarienummer N2021/01915, N2022/00901, N2022/00258 (delvis)
Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Statens skolverk (Skolverket), Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Vetenskapsrådet, Universitets- och högskolerådet, Statistiska centralbyrån, Myndigheten för digital förvaltning (Digg) samt Verket för innovationssystem (Vinnova) att utveckla förutsättningarna för tillgängliggörande av data och digital information om utbildning och arbetsmarknad, samt etablera former för förvaltning av sammanhållen datainfrastuktur för kompetensförsörjning i livslångt lärande.

Uppdraget ska slutrapporteras senast 2024-01-31.


Ansvarig avdelning: Företag

Uppdrag att ta fram underlag om transportområdet inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen

Regeringsuppdrag I2021/01006
Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen, ta fram underlag med analyser och förslag som leder till transportsektorns klimatomställning.

Uppdraget ska slutredovisas av Trafikanalys senast 2023-12-30.


Ansvarig avdelning: Företag

Uppdrag om kvinnors företagande
Regeringsbeslutets diarienummer KN2023/02624
Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att ta fram ett underlag om kvinnors företagande. Underlaget ska belysa vilka åtgärder som har vidtagits sedan år 2006 och innehålla en bedömning av vilka åtgärder som kan antas ha störst effekt för att öka andelen kvinnor som startar och utvecklar företag.

Uppdraget ska slutrapporteras senast 2023-11-15.


Ansvarig avdelning: Företag
Läs mer på uppdragets webbsida Länk till annan webbplats.

Uppdrag att kartlägga och analysera förutsättningar för och möjligheter till produktion i Sverige av fällningskemikalier från avfall och biprodukter
Regeringsbeslutets diarienummer LI2023/01792
Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, kartlägga och analysera förutsättningar för och möjligheter till produktion i Sverige av fällningskemikalier från inhemska utgångsämnen hämtade från avfall och biprodukter bland annat mineralutvinning och förbränning.

Uppdraget ska redovisas senast 2023-10-31

Ansvarig avdelning: Företag

Uppdrag att förbereda för att vara förvaltande myndighet och redovisningstjänst för det gränsöverskridande samarbetsprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerrak för perioden 2021-2027
Regeringsbeslutets diarienummer N2020/01243/RTL
Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att förbereda och vidta de åtgärder som behövs för att fr.o.m. att vara förvaltande myndighet och redovisningstjänst för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet för europeisk territoriellt samarbete (Interreg) 2021-2027.

Uppdraget avslutas när alla förberedelser är helt klara.


Ansvarig avdelning: Regioner

Uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet
Regeringsbeslut N2019/02162, N2019/02162 (delvis)

-Ändringsbeslut förlängd tid utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala utvecklingsarbetet


Uppdraget ska slutredovisas senast 2023-09-15.


Ansvarig avdelning: Företag
Läs mer på uppdragets webbsida Länk till annan webbplats.

Pågående uppdrag 3.4 (bil. RB 2023):
Redovisning av regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service

Slutrapporten avseende budgetår 2022 ska slutredovisas senast 2023-06-28.


Ansvarig avdelning: Regioner
Slutrapport redovisning av regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service 2022 Pdf, 3.1 MB.

Pågående uppdrag 1.3 (bil. RB 2023):

Uppdrag om omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring


Redovisning av uppdraget samt en ekonomisk redovisning ska lämnas senast 2023-06-02.

Ansvarig avdelning: Företag
Slutrapport uppdrag att genomföra insatser för omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring Pdf, 832.2 kB.

Pågående uppdrag 2.2 (bil. RB 2023):
Uppdrag att följa utvecklingen av de administrativa kostnaderna och fullgörandekostnader som uppstår för företagen till följd av nya eller ändrade regler under 2022


Slutrapporten avseende budgetår 2022 ska slutredovisas senast 2023-06-01.

Ansvarig avdelning: Förenkling

Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen
Regeringsbeslut: Fi2022/02571


Månatlig redovisning till Statens Energimyndighet t.o.m. april 2023.


Ansvarig avdelning: Stab

Uppdrag 3.1 (RB 2022):

Sammanställning av återrapporteringar från vissa myndigheter avseende deras bidrag till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken


Sammanställningen ska redovisas senast den 2023-04-21.


Ansvarig avdelning: Regioner
Slutrapport vissa myndigheters bidrag till den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken Pdf, 624.6 kB.

Pågående uppdrag 3.6 (bil.3 i RB 2022):

Sammanställning av redovisningar från regioner, Gotlands kommun och länsstyrelser 2022


Årlig redovisning för varje aktuellt budgetår lämnas årligen senast den 18 april nästföljande år.


Ansvarig avdelning: Regioner
Rapporten Regionalt utvecklingsarbete 2022 Pdf, 1.2 MB.
Tabellbilaga till rapporten Regionalt utvecklingsarbete 2022 Pdf, 2.9 MB.

Pågående uppdrag 3.3 (bil. 2 RB 2023):
Redovisning av arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i servicegles områden


Årlig redovisning för varje aktuellt budgetår lämnas årligen senast den 18 april nästföljande år.


Ansvarig avdelning: Regioner
Rapporten redovisning av arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare för företag i serviceglesa områden 2022 Pdf, 1.4 MB.

Uppdrag till Verket för innovationssystem att utveckla arbetssätt och processer för ökade synergier mellan regionala, nationella och internationella innovationsinsatser
Regeringsbeslut N2021/01920
Vinnova ska slutredovisa senast 2023-04-15.

Ansvarig avdelning: Företag

Pågående uppdrag 1.2 (bil.2 RB 2023):
Uppdrag att bistå i genomförandet av regeringens samverkansprogram


Årlig redovisning senast 1 mars t.o.m. 2023


Ansvarig avdelning: Företag

RB villkor anslag 2:3, regeringsbeslut UD2021/18400 (delvis) UD2021/18448:
Regionala exportcentra

Ansvarig avdelning: Företag

RB villkor anslag 2:3, regeringsbeslut UD2021/18400 (delvis) UD2021/18448:
Export- och internationaliserings­information på verksamt.se

Ansvarig avdelning: Förenkling


Slutrapportering av 2022 senast den 230228

Slutrapport regional exportsamverkan samt utveckla verksamt.se med export- och internationaliseringsinnehåll Pdf, 675.2 kB.

Pågående uppdrag 1.6 (bil. RB 2023):
Åtgärder inom industripolitiken


Redovisas senast 2023-02-01.


Ansvarig avdelning: Företag

Pågående uppdrag 1.7 (bil. RB 2023):
Samverkan för kompetensförsörjning


Redovisas senast 2023-02-01.


Ansvarig avdelning: Företag

Pågående uppdrag 3.7 (bil. RB 2023):
Analys av merkostnader för transport i varor för företag lokaliserade i stödområdet för transportbidraget


Redovisas senast 2023-01-31.


Ansvarig avdelning: Företag

Pågående uppdrag 3.12 (bil. RB 2023):

Analys av kompletterande information om transportavstånd


Redovisas senast 2023-01-31.


Ansvarig avdelning: Företag

Övrigt pågående uppdrag 4.3 (bil. RB 2023):

Stöd vid korttidsarbete


Redovisas senast 2023-01-31.


Ansvarig avdelning: Företag

Uppdrag att förbereda handläggning av stöd till produktion av audiovisuella verk
Regeringsbeslut Ku2022/01140

Redovisas senast 2023-01-31.


Ansvarig avdelning: Företag

Uppdrag, till Uppsala universitet mfl, att ta fram utbildningsutbud för klimatomställning inom öppen nätbaserad utbildning samt medel till samma ändamål
Regeringsbeslut U2022/02291


Uppsala universitet ska lämna redovisning senast 2023-02-15.


Ansvarig avdelning: Företag

Uppdrag att stärka tillväxten i forskningsintensiva startup-företag

Regeringsbeslut N2021/02465:
Vinnova, ska med stöd av Tillväxtverket lämna slutredovisning inkl. ek. redovisning senast 2023-01-31 & ev. återbetalning kvarvarande medel och slutlig ekonomisk redovisning 2023-03-31.


Ansvarig avdelning: Företag


Kontakt