Digitaliserings­­­koordinatorer

Regionala digitaliseringskoordinatorer arbetar för att digitaliseringens möjligheter ska utnyttjas bättre i regionerna.

Mål

Digitaliseringskoordinatorernas arbete ska bidra till samverkan mellan relevanta aktörer och bidra till regional utveckling.

Bakgrund

Digitalisering har en central roll i att skapa hållbar regional utveckling och möjligheten att bo och driva konkurrenskraftiga företag i hela landet.

Regional samverkan mellan kommuner och näringslivet kan vara avgörande för att kunna ta till vara digitaliseringens möjligheterna. De regionala digitaliseringskoordinatorerna har möjlighet att samverka och samordna arbetet inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet.

Det finns också ett behov av att från statligt håll följa det arbete som sker i länen med exempelvis regionala digitaliseringsstrategier, ta till vara goda exempel och koppla den nationella digitaliseringspolitiken till det regionala utvecklingsarbetet.

Insatser

Kompetensnätverk

Tillväxtverket har ett sekretariat för att stödja koordinatorerna och följa upp digitaliseringsarbetet i regionerna. Sekretariatet driver ett kompetensnätverk för att främja samverkan mellan regionerna. Nätverket ska också arbeta för att den nationella digitaliseringspolitiken får genomslag på regional och kommunal nivå.

Resultat

Viktiga slutsatser

Ramboll fick i uppdrag av Tillväxtverket att följa upp och utvärdera koordinatorernas arbete under 2021. Några av insikterna från utvärderingen:

  • 17 av 20 regionala koordinatorer upplever en positiv förflyttning från 2021 till början av 2022.
  • Nästan samtliga koordinatorer bedömer att de gjort en positiv förflyttning sen den senaste programperioden.
  • Koordinatorerna har genomfört många olika typer av aktiviteter.
  • Koordinatorerna arbetar i störst utsträckning med insatser som rör digital innovation och digital ledning.
  • Arbetet med digital säkerhet behöver stärkas och utvecklas.

Publikationer

Kontakt

Mats Wessman
08-681 92 32
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se