Stärkta förutsättningar för kvinnors företagande

En variation av företag och företagare inom olika branscher är en viktig strategi för att stärka svensk konkurrenskraft. Kvinnors företagande är därför en strategiskt viktig fråga för Sveriges ekonomiska tillväxt, sysselsättning och utveckling av samhället.

Två kvinnor sitter framför en dator

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att genomföra insatser som syftar till att förbättra förutsättningarna för kvinnors entreprenörskap, ägande och företagande i hela landet. Under uppdraget ska kunskap och erfarenheter inhämtas från relevanta myndigheter, regioner, kommuner och andra myndigheter.

Uppdraget bygger på Tillväxtverkets slutsatser och bedömningar överlämnade till regeringen i november 2023. Under perioden mars - november 2023 hade Tillväxtverket i uppdrag att kartlägga och bedöma statliga insatser relaterade till främjandet av kvinnors företagande. Det inkluderade bedömning av åtgärder sedan 2006 och sammanställning av relevant forskning och kunskap om hinder för kvinnors företagande, särskilt ägarfrågor.

Insatser inom uppdraget

  1. Genomföra insatser som stimulerar unga kvinnors entreprenörskap och företagande. Insatserna ska utgå från metoder för att främja unga kvinnors möjligheter att starta, driva och äga företag. I denna del ska Tillväxtverket inhämta synpunkter och erfarenheter från Jämställdhetsmyndigheten och Statens skolverk.
  2. Genomföra insikts- och kunskapshöjande insatser för att underlätta och förbättra förutsättningarna för små företag att delta i offentliga upphandlingar. I denna del av uppdraget ska Tillväxtverket inhämta synpunkter och erfarenheter från Upphandlingsmyndigheten.
  3. Utveckla metoder för att ta fram statistik med ett särskilt fokus på kvinnors ägande.
  4. Genomföra insikts- och kunskapshöjande insatser för företagare och företagsfrämjande aktörer gällande kvinnors tillgång till privata och offentliga finansieringsmöjligheter, exempelvis investeringar, i syfte att stärka förutsättningarna för kvinnors företagande. Denna del av uppdraget ska ske i nära samverkan med Jämställdhetsmyndigheten.
  5. Arrangera evenemang på eller i anslutning till den 8 mars 2025 och den 8 mars 2026 med syfte att uppmärksamma kvinnors entreprenörskap och företagande.

Tillväxtverket ska delredovisa uppdraget senast den 17 april 2026. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet, Klimat- och näringslivsdepartementet, senast den 15 februari 2027.

Under våren 2024 kommer flera insatser att inledas.

Tidigare uppdrag inom kvinnors företagande och ägande

Företagande, sparande och investeringar i fokus

Kvinnor är underrepresenterade som entreprenörer och företagare. Sparandet och ägandet av företag är också ojämnt fördelat mellan män och kvinnor. Under hösten 2023 och våren 2024 genomförde vi aktiviteter som syftar till att öka medvetenhet, intresse och kompetens hos kvinnor kring att driva och äga företag samt sparande och investeringar.

Tre aktörerna, Ung Företagsamhet, UF, Bling och Ownershift, genomförde aktiviteter för sina respektive målgrupper under januari-mars 2024. Uppdraget avslutas med ett evenemang som Tillväxtverket arrangerade på den 8 mars på internationella kvinnodagen.

Fokus i aktörernas aktiviteter

Bling

Bling arbetar sen 2014 med att främja entreprenörskap inom underrepresenterade grupper. De erbjuder de nätverk, kompetens, och resurser som behövs för att starta och driva företag, eller investera långsiktigt. Projektet genomförde aktiviteter riktade till målgruppen kvinnor från 18 år, med fokus på kvinnor med utländsk bakgrund och i marginaliserade områden. Det syftade till att öka kvinnors deltagande i näringslivet, deras ekonomiska egenmakt, och deras engagemang i företagande och investeringar. Särskilt fokus låg på praktiska aspekter av företagande och finansiella investeringar.

Ownershift

Ownershift är en tankesmedja som arbetar för att främja kvinnors ekonomiska egenmakt genom att öka kvinnors ägande. Projektet riktades mot målgruppen kvinnor brett oavsett ålder, bakgrund, geografi, förkunskaper eller grad av intresse för företagande och ägande, med minst en riktad aktivitet för kvinnor mellan 18–30 år i universitets- och högskolemiljö. Genom att fördjupa målgruppens kunskaper om sparande och investeringar syftade projektet till att göra ekonomisk utbildning och inspiration tillgänglig för alla, oavsett ålder, inkomst, eller tidigare erfarenhet.

Ung företagsamhet

Ung företagsamhet, UF, är en ideell organisation som arbetar med att stärka förutsättningarna för kvinnors företagande och ägande genom att ge barn och ungdomar möjlighet att träna entreprenöriella förmågor. Projektet syftade till att stärka förutsättningarna för kvinnors företagande och ägande genom kommunikationsaktiviteter som skulle inspirera, höja intresse för och kunskap om sparande, investeringar, ägande och företagande bland gymnasieelever 16–18 år över hela landet. För att ge målgruppen bättre förutsättningar riktades en kommunikationsinsats till indirekta målgrupper som vårdnadshavare, lärare, samt studie- och yrkesvägledare.

Kartläggning och bedömning av statliga insatser relaterade till främjandet av kvinnors företagande

Vi undersökte vad som gjorts de senaste 17 åren för att främja kvinnors företagande. Regeringsuppdraget syftade specifikt till att bedöma vilka åtgärder som har störst effekt för att öka andelen kvinnor som startar och utvecklar företag. Inom uppdraget har vi tagit fram fyra kunskapsunderlag och slutsatserna och förslag på åtgärder har nu överlämnats till regeringen.

Slutrapport till regeringen

Kunskapsunderlag

Kontakt

Lejla Babajic Löfgren

fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se