Hur kan kvinnors företagande
främjas för större bidrag till
Sveriges konkurrenskraft?

En variation av företag och företagare inom olika branscher är en viktig strategi för att stärka svensk konkurrenskraft. Kvinnors företagande är därför en strategiskt viktig fråga för Sveriges ekonomiska tillväxt, sysselsättning och utveckling av samhället.

På uppdrag av regeringen har Tillväxtverket undersökt vad som gjorts de senaste 17 åren för att främja kvinnors företagande. Uppdraget syftade specifikt till att bedöma vilka åtgärder som har störst effekt för att öka andelen kvinnor som startar och utvecklar företag. Inom uppdraget har vi tagit fram fyra kunskapsunderlag, där denna kartläggning utgör en del.

Underlaget är en komplettering till kartläggningen om hur kvinnors företagande kan främjas för större bidrag till Sveriges konkurrenskraft. Den ursprungliga kartläggningen gick ut på att dels sammanställa statliga åtgärder för att främja kvinnors företagande för perioden 2006–2023, dra slutsatser om hur de statliga åtgärderna har fungerat och vilka åtgärder som på kort och på lång sikt kan antas bäst främja kvinnors företagande. Syftet med det här underlaget är att bredda kartläggningen av insatser för att främja kvinnors företagande, med fokus på insatser som:

  • inte specifikt riktar sig till kvinnor, men där andelen kvinnor kan ökas genom tillexempel riktade aktiviteter, kunskap, samarbeten och verktyg
  • hänger tydligare ihop med det politiska målet avse-ende att stärka Sveriges konkurrenskraft
  • förstärker och kan förstärkas av andra satsningar inom närings- och innovationspolitiken.

Rapporten är beställd av Tillväxtverket och skriven av Oxford Research.

Kunskapsunderlag

Hur kan kvinnors företagande främjas för större bidrag till Sveriges konkurrenskraft?

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0462
ISBN:
978-91-89730-49-6
Årtal:
2023