Pågående regeringsuppdrag

Regeringen ger oss uppdrag. Här hittar du en förteckning av alla pågående regeringsuppdrag.

Vissa av våra uppdrag beskrivs mer ingående under Våra uppdrag.

Uppdrag via instruktion och regleringsbrev

Vår verksamhet styrs av regeringens instruktion och årliga regleringsbrev. Regleringsbreven styr årets verksamhet och anger mål och anslagsramar. Tillväxtverkets verksamhet styrs och påverkas av flertalet regleringsbrev vilka listas hos Ekonomistyrningsverket.

Särskilda regeringsuppdrag till Tillväxtverket

Särskilda regeringsuppdrag, det vill säga sådant som inkommit, löpande via enskilda regeringsbeslut. Du hittar alltid det senast inkomna särskilda uppdraget, med längst upp och även information om regeringsbeslutets diarienummer.

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Uppdrag att stärka privat-offentlig samverkan avseende försörjningsberedskap
Regeringsbeslutets diarienummer Fö2023/01775

Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Tillväxtverket i uppdrag att gemensamt ta fram en modell för en sammanhållen funktion för information till företag som kan stödja produktionsomställning avseende försörjningsviktiga varor och tjänster inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap.

Uppdraget ska slutredovisas senast 2024-12-12.


Uppdrag om kvinnors företagande och ägande

Regeringsbeslutets diarienummer KN2023/03722

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att genomföra insatser som syftar till att förbättra förutsättningarna för kvinnors företagande och ägande.


Uppdraget ska slutredovisas senast 2024-04-22.

Företag

Uppdrag att samordna arbetet på nationell nivå för att stödja nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län

Regeringsbeslutets diarienummer KN2023/03505

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att samordna arbetet på nationell nivå för att stödja och skapa goda förutsättningar för den pågående nyindustraliseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län.

Uppdraget ska slutredovisas senast 2024-01-31.

Läs mer på uppdragets webbsida Länk till annan webbplats.

Regioner

Uppdrag att fördela medel till kommersiell service i gles- och landsbygder 2023-2027

Regeringsbeslutets diarienummer N2022/02400

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att fördela medel till regionerna och Gotlands kommun (regionerna) samt att erbjuda stöd till regionerna i deras arbete inom kommersiell service under perioden 2023-2027.


Redovisas årligen i den samlade återrapporteringen rörande kommersiell service den 18 april och budgetåret 2027 ska slutrapporteras 2028-04-18.

Regioner

Uppdrag att följa upp mål om handläggningstider samt om bemötande och service hos vissa myndigheter

Regeringsbeslutets diarienummer N2022/01751, N2020/0193 (delvis)

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att sammanställa och analysera de utpekade myndigheternas arbete.

 

Årlig sammanfattande rapport utifrån myndigheternas levererade underlag ska lämnas senast den 15 april 2023-2028. En fördjupad redovisning med analys och förslag ska lämnas senast den 15 april 2024, 2026 och 2028. Uppdraget ska slutredovisas senast 2029-04-30.

Läs mer på uppdragets webbsida Länk till annan webbplats.

Förenkling

Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interregprogrammet Södra Östersjön (South Baltic) 2021-2027

Regeringsbeslutets diarienummer N2022/01716

De myndigheter och organisationer som anges i bilagan ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interregprogrammet Södra Östersjön (South Baltic) programperioden 2021-2027.


Uppdraget pågår under hela genomförandet av programperioden 2021-2027. Inget krav på redovisning enligt beslut.

Regioner

(utsedd ledamot)

Inrättande av övervakningskommitté för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027

Regeringsbeslutets diarienummer N2022/00790

Regeringen beslutar att inrätta en övervakningskommitté för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027 och att de organisationer och myndigheter som anges i bilagan ska vara företrädda.

Uppdraget pågår under hela genomförandet av programperioden 2021-2027. Inget krav på redovisning enligt beslut.

Företag

(utsedd ledamot)

Uppdrag att inrätta och medverka i ett nationellt analysnätverk för hållbar regional utveckling i hela landet 2022-2030

Regeringsbeslutets diarienummer N2022/01543

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag (i samarbete med utvalda myndigheter) att inrätta ett analysnätverk för hållbar regional utveckling i hela landet 2022 - 2030, med det syfte och uppdrag som framgår under rubriken Närmare beskrivning av uppdraget. Vidare ska Tillväxtverket samordna och leda nätverkets arbete. Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska beredas möjlighet att följa och delta i arbetet.


Uppdraget pågår under hela genomförandet av programperioden 2021-2027. Inget krav på redovisning enligt beslut.

Stab

Uppdrag om inrättande av en övervakningskommitté för det nationella programmet för Europeiska socialfonden+ 2021-2027

Regeringsbeslutets diarienummer A2022/00979

Regeringen beslutar att inrätta en övervakningskommitté för det nationella programmet för Europeiska socialfonden+ 2021-2027 och att de myndigheter och organisationer som framgår av bilagan ska ingå i övervakningskommittén.


Uppdraget pågår under hela genomförandet av programperioden 2021-2027. Inget krav på redovisning enligt beslut.

Företag

(utsedd ledamot)

Myndigheter som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021-2027

Regeringsbeslutets diarienummer N2022/00606

De myndigheter och organisationer som anges i bilagan ska vara företrädda i den gemensamma övervakningskommittén för de åtta regionerla och det nationella programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden programperioden 2021-2027.


Uppdraget pågår under hela genomförandet av programperioden 2021-2027. Inget krav på redovisning enligt beslut.

Företag (utsedd ledamot)

Myndigheter som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Fonden för en rättvis omställning programperioden 2021-2027

Regeringsbeslutets diarienummer N2022/00591

De myndigheter och organisationer som anges i bilagan ska vara företrädda övervakningskommittén för det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning under programperioden 2021-2027.


Uppdraget pågår under hela genomförandet av programperioden 2021-2027. Inget krav på redovisning enligt beslut.

Regioner

(utsedd ledamot)

Inrättande av subkommitté för Interregprogrammet Östersjöregionen

Regeringsbeslutets diarienummer N2022/01343

Regeringen beslutar att inrätta en subkommitté för Interregprogrammet Östersjöregionen för programperioden 2021-2027. Subkommittén ska bistå de svenska ledamöterna i övervakningskommittén i bedömningen av projektansökningar utifrån en samlad kunskap om regionala förhållanden och de tematiska områdena av relevans för programmet.


Tillväxtverket ska vara sekretariat under hela genomförandet av programperioden 2021-2027. Inget krav på redovisning enligt beslut.

Regioner

(utsedd ledamot)

Myndigheter som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interregprogrammet Nordsjöregionen 2021-2027

Regeringsbeslutets diarienummer N2022/01230

De myndigheter och organisationer som anges i bilagan ska vara företrädda övervakningskommittén för Interregprogrammet Nordsjöregionen programperioden 2021-2027.


Uppdraget pågår under hela genomförandet av programperioden 2021-2027. Inget krav på redovisning enligt beslut.

Regioner

(utsedd ledamot)

Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interreg Östersjöregionen 2021-2027

Regeringsbeslutets diarienummer N2022/00938

De myndigheter och organisationer som anges i bilagan ska vara företrädda övervakningskommittén för Interregprogrammet Östersjöregionen programperioden 2021-2027.


Uppdraget pågår under hela genomförandet av programperioden 2021-2027. Inget krav på redovisning enligt beslut.

Regioner

(utsedd ledamot)

Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak 2021-2027

Regeringsbeslutets diarienummer N2022/00941

De myndigheter och organisationer som anges i bilagan ska vara företrädda övervakningskommittén för Interregprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerrak programperioden 2021-2027.


Uppdraget pågår under hela genomförandet av programperioden 2021-2027. Inget krav på redovisning enligt beslut.

Regioner

(utsedd ledamot)

Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interregprogrammet Mellersta Östersjön (Central Baltic) 2021-2027

Regeringsbeslutets diarienummer N2022/00937

De myndigheter och organisationer som anges i bilagan ska vara företrädda övervakningskommittén för övervakningskommittén för Interregprogrammet Mellersta Östersjön programperioden 2021-2027.


Uppdraget pågår under hela genomförandet av programperioden 2021-2027. Inget krav på redovisning enligt beslut.

Regioner

(utsedd ledamot)

Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interreg Europa 2021-2027

Regeringsbeslutets diarienummer N2022/00940

De myndigheter och organisationer som anges i bilagan ska vara företrädda övervakningskommittén för övervakningskommittén för Interreg Europa programperioden 2021-2027.


Uppdraget pågår under hela genomförandet av programperioden 2021-2027. Inget krav på redovisning enligt beslut.

Regioner

(utsedd ledamot)

Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interregprogrammet Aurora 2021-2027

Regeringsbeslutets diarienummer N2022/00936

De myndigheter och organisationer som anges i bilagan ska vara företrädda övervakningskommittén för övervakningskommittén för Interregprogrammet Aurora programperioden 2021-2027.

Uppdraget pågår under hela genomförandet av programperioden 2021-2027. Inget krav på redovisning enligt beslut.

Regioner

(utsedd ledamot)

Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för ESPON 2030 - Tillväxtverket ersättare

Regeringsbeslutets diarienummer N2022/00939

De myndigheter och organisationer som anges i bilagan ska vara företrädda övervakningskommittén för övervakningskommittén för Interregprogrammet ESPON 2030.


Uppdraget pågår under hela genomförandet av programperioden 2021-2027. Inget krav på redovisning enligt beslut.

Stab

(utsedd ledamot)

Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interregprogrammet Urbact IV 2021-2027 - Tillväxtverket ersättare

Regeringsbeslutets diarienummer N2022/01718

De myndigheter och organisationer som anges i bilagan ska vara företrädda övervakningskommittén för övervakningskommittén för Interregprogrammet Urbact IV programperioden 2021-2027.
Uppdraget pågår under hela genomförandet av programperioden 2021-2027. Inget krav på redovisning enligt beslut.

Företag

(utsedd ledamot)

Uppdrag att bistå vid varsel och omställning 2022-2024

Regeringsbeslutets diarienummer N2022/00781

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att bistå regioner och kommuner vid varsel och omställning i näringslivet 2022-2024. Tillväxtverket ska även bistå regioner och kommuner vid större företagsetableringar och företagsexpansioner. 

 

Redovisas årligen senast den 31 mars t.o.m. 2025. En ekonomisk slutredovisning ska lämnas senast 2025-04-25.


Läs mer på uppdragets webbsida Länk till annan webbplats.

Regioner

Ändring av uppdrag om inrättande av Rådet för hållbara städer och av anknytande uppdrag

Regeringsbeslutets diarienummer Fi2022/00907

Tillväxtverket ska tillsammans med flera andra berörda myndigheter, genom att bilda ett nätverk, bistå Rådet i arbetet med att samverka och identifiera effektiva samarbeten och åtgärder som bidrar till en utveckling av hållbara städer. 

 

Inrättandet av rådet ska redovisas 2030-12-31 och myndigheterna ska bistå till och med 2030-12-31. Inget krav på redovisning enligt beslut.

Läs mer på vår webbsida kring hållbar stadsutveckling Länk till annan webbplats.

Regioner

Uppdrag att tillhandahålla kansli för Forum för hållbar utveckling 2022-2030

Regeringsbeslutets diarienummer N2022/00421

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att tillhandahålla ett kansli som löpande ska stödja arbetet med Forum för hållbar regional utveckling 2022-2030, vilket inrättats av regeringen genom beslut denna dag (N2022/00420).

 

Uppdraget pågår till och med 2030-12-31. Inget krav på redovisning enligt beslut.

Regioner

Miljömålsrådets uppdrag och sammansättning vilket ersätter fr.om. 7 mars 2022 tidigare uppdrag

Regeringsbeslutets diarienummer M2021/01947, M2022/00273

Regeringen beslutar att fr.o.m. den 7 mars 2022 tills dess att Miljömålsrådet har slutredovisat ska utpekade myndigheter bistå Miljömålsrådet i dess arbete.

 

Miljömålsrådet ska slutredovisa uppdraget senast 2026-05-06.

Läs mer på uppdragets webbsida Länk till annan webbplats.

Företag

Uppdrag att betala ut och redovisa verksamhetsbidrag Skärgårdarnas Riksförbund 2022-2024

Regeringsbeslutets diarienummer N2022/00202, N2021/02904

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att betala verksamhetsbidrag till Skärgårdarnas Riksförbund med 5 475 000kronor för perioden 2022-2024. Bidraget ska betalas ut med högst 1 825 000 kronor per år 2022-2024 efter rekvisition från Skärgårdarnas Riksförbund senast den 28 februari 2022 samt därefter senast den 31 december 2022 respektive 2023.

 

Uppdraget, för hela perioden 2022-2024, ska slutredovisas senast 2025-06-30.

Regioner

Uppdrag, till statliga myndigheter, att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen

Regeringsbeslutets diarienummer SB2021/01583

Regeringen uppdrar åt de myndigheter som framgår av bilagan att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen (EUSBSR). Myndigheternas arbete med strategin ska ske inom respektive myndighets verksamhetsområde och som en integrerad del av deras kärnverksamhet. 

 

Redovisning av sammanställningar vartannat år med start den 31 januari 2024.

Regioner

Uppdrag att stödja arbetet med att utveckla effektiva strukturer för validering på regional nivå

Regeringsbeslutets diarienummer N2021/03082

Regeringen ger Tillväxtverket och Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att stödja, utveckla effektiva strukturer för validering på regional nivå 2022-2024.


Uppdraget ska delredovisas senast den 31 mars 2023 och 2024. Slutredovisning senast 2025-03-31.

Läs mer om uppdraget på webbsida Länk till annan webbplats.

Regioner

Uppdrag att utbetala stöd för utveckling av företagsklimat och näringsliv i vissa gles- och landsbygdskommuner

Regeringsbeslutets diarienummer N2021/03083, N2022/00186 (delvis)

Regeringen ger Tillväxtverket att i enlighet med vad som anges under rubriken närmare beskrivning av uppdraget, utbetala ett statsbidrag till de 39 gles- och landsbygdskommuner med geografiska och demografiska utmaningar som framgår av bilagan. Statsbidraget ska bidra till att stärka de berörda kommunernas arbete med att stödja näringsliv och företagsklimat i respektive kommun.

 

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 april 2023 respektive 2024 samt slutredovisas senast 2025-04-15.

Läs mer på uppdragets webbsida Länk till annan webbplats.

Regioner

Uppdrag att betala ut och redovisa verksamhetsbidrag Hela Sverige ska leva 2022-2024

Regeringsbeslutets diarienummer N2021/03081

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att betala verksamhetsbidrag till Hela Sverige ska leva med 5 475 000kronor för perioden 2022-2024. Bidraget ska betalas ut med högst 1 825 000 kronor per år 2022-2024 efter rekvisition från Hela Sverige ska leva senast den 28 februari 2022 samt därefter senast den 31 december 2022 respektive 2023.


Uppdraget, för hela perioden 2022-2024, ska slutredovisas senast 2025-06-30.

Regioner

Uppdrag att ta fram ett metodstöd för regionala serviceprogram 2022-2030 samt bistå regionerna och Gotlands kommun vid framtagande och genomförande av regionala serviceprogram

Regeringsbeslutets diarienummer N2021/01349

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att ta fram ett metodstöd för reigonala serviceprogram 2022-2030. Myndigheten ska därefter bistå regionerna och Gotlands kommun (regionerna) om de beslutar att ta fram regionala serviceprogram, såväl vid framtagandet som vid genomförandet av programmen. Tillväxtverket ska årligen redovisa hur arbetet fortlöper i myndigheten samt i de regioner som väljer att genomföra regionala serviceprogram.

 

Förslag till metodstöd redovisas senast 2021-06-30 därefter redovisas årligen i den samlade återrapporteringen rörande kommersiell service den 18 april t.o.m. 2030.

Läs mer på uppdragets webbsida Länk till annan webbplats.

Regioner

Uppdrag att lämna stöd till de regionala digitaliseringskoordinatorerna samt att samordna och koordinera digitala innovationshubbar

Regeringsbeslutets diarienummer I2021/00794

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att lämna stöd till de regionala digitaliseringskoordinatorerna samt att samordna och koordinera digitiala innovationshubbar.

 

Redovisning årligen senast den 26 mars 2021-2025. Eventuellt kvarvarande medel återbetalas senast 2026-03-15.

Läs mer på uppdragets webbsida Länk till annan webbplats.

Regioner

Uppdrag att bidra till att förenkla och effektivisera för verksamhetsutövarare inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Regeringsbeslutets diarienummer N2021/00171

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att ta fram tjänster för att effektivisera och förenkla för företag och andra verksamhetsutövare inom livmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och på det sättet ge förutsättningar för en effektiv och snabb ärendehandläggning. Uppdraget ska genomföras i samråd med Statens jordbruksverk, Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

 

Årlig redovisning senast den 28 februari fr.o.m. 2022. Uppdraget ska slutredovisas 2026-02-28.

Läs mer på uppdragets webbsida Länk till annan webbplats.

Förenkling

Uppdrag att förbereda för att vara förvaltande myndighet och redovisningstjänst för det gränsöverskridande samarbetsprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerrak för perioden 2021-2027

Regeringsbeslutets diarienummer N2020/01243/RTL

Regeeringen uppdrar åt Tillväxtverket att förbereda och vidta de åtgärder som behövs för att fr.o.m. att vara förvaltande myndighet och redovisningstjänst för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet för europeisk territoriellt samarbete (Interreg) 2021-2027.


Uppdraget avslutas när alla förberedelser är helt klara.

Regioner

Uppdrag att genomföra åtgärder under 2020-2025 inom ramen för livsmedelsstrategin

Regeringsbeslutets diarienummer N2019/03240

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att genomföra åtgärder under åren 2025-2025 för att uppnå livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig.


Redovisas årligen senast den 28 februari till och med 2026. Uppdraget ska slutredovisas senast 2026-02-28.


Läs mer på uppdragets webbsida Länk till annan webbplats.

Företag

Uppdrag inom ramen för regeringens proposition om en sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges landsbygd

Regeringsbeslutets diarienummer N2018/04123/HL

Regeringen uppdrar Tillväxtverket att genomföra insatser för att stärka utvecklingen i Sveriges landsbygder i enlighet med propositionen "En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som håller ihop (2017/18:179)." 

 

Årlig analys av genomförandet av landsbygdspolitiken ska ske senast den 15 april. Dessutom ska en fördjupad analys redovisas vart fjärde år med nästa redovisning den 1 september 2025.

Läs mer på webbsidan om vårt arbete för en livskraftig landsbygd Länk till annan webbplats.

Regioner

Uppdrag att följa upp statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner

Regeringsbeslutets diarienummer N2018/01914

Regeringen ger Tillväxtverket att delredovisa genomförda insatser och resultat i kommunerna med anledning av bidrag som har lämnats med stöd av förordningen (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner.


Delredovisning årligen senast den 15 april t.o.m. 2028. Uppdateringar samt, vid behov, förslag på utveckling av urvalsmodellen ska lämnas årligen senast den 1 september t.o.m. 1 september 2026. Uppdraget ska slutredovisas senast 2028-10-15.

Regioner

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning för praktik 2021-2023

Regeringsbeslutets diarienummer A2020/02583

Regeringen uppdrar åt myndigheterna, som upptas i bilagan, att under perioden den 1 januari 2021 – 31 december 2023, fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

 

Tillväxtverket ska redovisa till Statskontoret varje år hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts. Redovisning senast den 1 april 2023 och 15 februari 2024.

Stab

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik nyanlända 2021-2023

Regeringsbeslutets diarienummer Fi2020/04960

Regeringen uppdrar åt myndigheterna, som upptas i bilagan, att under perioden den 1 januari 2021 – 31 december 2023, fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. 

 

Tillväxtverket ska redovisa till Statskontoret varje år hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts. Redovisning senast den 1 april 2023 och 15 februari 2024.

Stab

Uppdrag till EU-medelsförvaltande myndigheter avseende förvaltningsförklaringar

Regeringsbeslutets diarienummer Fi2016/04123/BAEU

Regeringen uppdrar åt de statliga myndigheter som upptas i bilaga 1 att senast den 1 mars årligen lämna den förvaltningsförklring som myndigheterna , enligt artikel 59.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euroatom) nr. 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande rådets förordning (EG, Euroatom) nr 1605/2002 (budgetförordningen) ska upprätta för respektive fondprogram och budget år till regeringen.

 

Redovisas årligen den 1 mars.

Kvalitet och kontroll

Uppdrag att fördela medel till särskilt driftstöd i sårbara och utsatta glesbygdsområden

Regeringsbeslutets diarienummer N2018/01928/HL, N2019/03239/RTL

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att till regionerna och Gotlands kommun fördela särskilt driftstöd i sårbara och utsatta glesbygdsområden enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service.

 

Uppdraget ska redovisas årligen i den samlade återrapporteringen rörande kommersiell service senast den 18 april. Slutredovisning avseende budgetår 2025 ska senast 2026-04-18.

Regioner

Särskilda regeringsuppdrag till andra – i samverkan

Samverkansuppdrag till andra, där Tillväxtverket specifikt omnämns som en part i beslutet. Du hittar alltid det senast inkomna särskilda uppdraget, med beslutets diarienummer, längst upp.

Översikt särskilda regeringsuppdrag till andra

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Uppdrag att utveckla regional och lokal energiplanering för elektrifiering

Regeringsbeslutets diarienummer KN2023/03646, KN2023/01462 (delvis)

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Statens Energimyndighet får i uppdrag att utveckla den regionala och lokala energiplaneringen. Uppdraget ska bidra till att möjliggöra en storskalig elektrifiering av bl.a. industri och transporter och tydliggöra hur den regionala och lokala energiplaneringen kan organiseras effektivt och utvecklas vidare samtidigt som totalförsvarets behov beaktas.

Uppdraget ska slutredovisas senast 2024-12-31.

Regioner

Uppdrag att analysera ändamålsenligheten i styrningen och uppföljningen av Tillväxtverkets anslag

Regeringsbeslutets diarienummer KN2023/03550

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket att analysera ändamålsenligheten i styrningen och uppföljningen av Tillväxtverkets anslag. Ekonomistyrningsverket ska lämna förslag på styrning och uppföljning av Tillväxtverkets anslag som är ändamålsenlig i förhållande till myndighetens instruktion och regeringens övriga styrdokument.

Uppdraget ska slutredovisas senast 2024-02-29.

Stab

Uppdrag att förstärka koordinering av insatser för stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning

Regeringsbeslutets diarienummer KN2023/03276

Regeringen ger Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) i uppdrag att förstärka koordineringen av insatser för stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning. Samordningsuppdraget ska bidra till att skapa goda förutsättningar för att realisera fordonstillverkarnas nyckelinvesteringar i form av etableringar.

Uppdraget ska slutredovisas senast 2025-09-30.

Regioner

Uppdrag att redovisa förslag på effektiviseringsåtgärder för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken samt långsiktig strategi för den digitala markuppföljningen

Regeringsbeslutets diarienummer LI2023/02044

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att redovisa förslag på effektiviseringsåtgärder för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken samt långsiktig strategi för den digitala markuppföljningen. Jordbruksverket ska senast den 15 september 2023 lämna en skriftlig delredovisning av myndighetens långsiktiga strategi och övergripande strategiska målsättningar för genomförandet och nyttjande av den digitala markuppföljningen till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Uppdraget ska slutredovisas senast 2024-05-31.

Stab

Uppdrag att analysera och följa upp mobilitetspaketets genomförande i Sverige

Regeringsbeslutets diarienummer I2022/00693

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera och följa upp mobilitetspaketets genomförande i Sverige. I uppdraget ingår att beskriva och analysera hur marknaden för vägtransporter och hur situationen för berörda förare har utvecklats efter genomförandet. Transportstyrelsen ska vid behov föreslå ändringar eller kompletteringar till det svenska genomförandet och i förekommande fall lämna författningsförslag.

Uppdraget ska slutredovisas senast 2024-03-08.

Företag

Uppdrag att ansvara för en nationell samordningsfunktion och medfinansiering för programmet för ett digitalt Europa

Regeringsbeslutets diarienummer I2022/00403

Regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att, tillsammans med bland annat Verket för innovationssystem (Vinnova), ansvara för en nationell samordningsfunktion för programmet för ett digitalt Europa under perioden 2022–2027.

Uppdraget ska slutredovisas senast 2028-03-31.

Företag

Ansökan om verksamhetsbidrag Skärgårdarnas Riksförbund 2022-2024

Regeringsbeslutets diarienummer N2021/02904

Regeringen beviljar Skärgårdarnas Riksförbund verksamhetsbidrag med 5 475 000 kronor för perioden 2022-2024. Bidraget får användas till utgifter för verksamhetsinriktade insatser, projekt och administration inklusive personal och lokaler, samt regional och lokal verksamhet.

Uppdraget ska slutredovisas senast 2025-05-31.

Regioner

Ansökan om verksamhetsbidrag Hela Sverige ska leva 2022-2024

Regeringsbeslutets diarienummer N2021/02579 (delvis)

Regeringen beviljar Hela Sverige ska leva med 5 475 000 kronor för perioden 2022-2024. Bidraget får användas till utgifter för verksamhetsinriktade insatser, projekt och administration inklusive personal och lokaler, samt regional och lokal verksamhet.

Uppdraget ska slutredovisas senast 2025-05-31.

Regioner

Uppdrag till Arbetsförmedlingen mfl. att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Regeringsbeslutets diarienummer N2021/01915, N2022/00901, N2022/00258 (delvis)

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Statens skolverk (Skolverket), Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Vetenskapsrådet, Universitets- och högskolerådet, Statistiska centralbyrån, Myndigheten för digital förvaltning (Digg) samt Verket för innovationssystem (Vinnova) att utveckla förutsättningarna för tillgängliggörande av data och digital information om utbildning och arbetsmarknad, samt etablera former för förvaltning av sammanhållen datainfrastuktur för kompetensförsörjning i livslångt lärande.

Uppdraget ska slutrapporteras senast 2024-01-31.

Företag

Uppdrag att ansvara för samordning av programmet för ett digitalt Europa 2021-2027

Regeringsbeslutets diarienummer I2021/01008

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att enligt vad som anges under rubriken Närmre om uppdraget ansvara för samordning av programmet för ett digital Europa för perioden 2021-2027.

Vår kontaktperson är Ulf Savbäck, avdelning Företag. Digg ska redovisa ett förslag till utformning av en långsiktig samverkansstruktur senast 2021-07-31. Uppdraget pågår under hela programperioden 2021-2027.

Företag

Uppdrag om nationella kontaktpunkter för EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa) och för Euratoms forsknings och utbildningsprogram 2021-2027

Regeringsbeslutets diarienummer U2021/01835

Regeringen uppdrar åt utpekade myndigheter att vara värdorganisationer för nationella kontaktpunkter (NCP) i enlighet med kommissionens indelning av områden för det särskilda programmet inom Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, samt Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) forsknings- och utbildningsprogram.

Uppdraget pågår under hela programperioden 2021-2027.

Företag

Uppdrag att ansvara för EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa) och för Euratoms forsknings- och utbildningsprogram 2021-2027

Regeringsbeslutets diarienummer U2021/01620

Regeringen uppdrar åt utpekade myndigheter att 2021-2027 ansvara för Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa) och att 2021-2025 ansvara för Europeiska atomenergigemenskapens (Euroatom) forsknings- och utbildningsprogram i de delar som anges i beslutet.

Uppdraget pågår under hela programperioden 2021-2027.

Företag

 Förordningsstyrda uppdrag

Tillväxtverket har ett antal uppdrag/uppgifter som givits via förordningar. Här nedan hittar du ett urval av dem där vi tydligt har ett uttalat uppdrag.

Ö‌versikt förordningsstyrda uppdrag

Förordning

Ansvarig avdelning

Slutdatum

SFS 2022:1386: Förordning om statligt stöd till produktion av audiovisuella verk

Företag

Löpande

SFS 2022:206: Förordning om statligt stöd till försäljningstillfällen för drivmedel i vissa landsbygdsområden

Regioner


Löpande

SFS 2020:208 : Förordning om stöd vid korttidsarbete

Lag 2013:948 om stöd vid korttidsarbete

FöretagSFS 2018:152: Förordning om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner
- fördela statsbidrag

Regioner

Löpande

SFS 2018:1428: Förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete

Företag

Årlig redovisning till SMHI med kopia till Näringsdepartementet, i samband med årsredovisning

SFS 2018:1264: Förordning om digitalt inhämtande av uppgifter från företag

FörenklingSFS 2015:406: Förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

 

- utifrån förordning tydliggörs vår uppgift som stödmyndighet inom landsbygdsprogrammet med tre olika stödåtgärder:

  • Utveckla lokala servicelösningar
  • Utveckla infrastruktur för turism och besöksnäring
  • Digitalisera företag i landsbygder


 

 

Regioner samt Företag

 

 

 


 

 

 

 


SFS 2009:907: Förordning om miljöledning i statliga myndigheter

Staben

Årlig redovisning till Naturvårdsverket med kopia till Näringsdepartementet, i samband med årsredovisning

SFS 2000:281:Förordning om regionalt transportbidrag

Företag

Löpande

SFS 2022:1467: Förordning om statligt stöd till regionala investeringar

Företag

Löpande

SFS 2001:1194: Förordning om statsbidrag till kooperativt utveckling m.m.

Företag

Löpande

SFS 1998:896: Förordning om hushållning med mark- och vattenområden

(Riksintresse industriell produktion)

Regioner

Löpande

SFS 2017:583: Förordning om regionalt tillväxtarbete

Regioner

Löpande

SFS 1990:1070: Förteckning över avtal enligt förordningen SFS (1990:1070) om publicering av Sveriges internationella överenskommelser m.m.

Rättsavdelningen

Årlig redovisning senast den 31 januari varje år

SFS 1976:725: Förteckning enligt 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725) över Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd

Rättsavdelningen

Årlig redovisning i samband med att myndigheten lämnar in sitt budgetunderlag

SFS 176:725: Uppgifter enligt 6 § författningsförsamlingsförordningen (1976:725)

Rättsavdelningen

Årlig redovisning senast den 15 januari varje år

Om regeringsuppdragen

Mer om varje enskilt uppdrag står att läsa i regeringsbeslutet.

Regeringsuppdrag hos regeringen.se Länk till annan webbplats.

registraturen@tillvaxtverket.se