Stöd till regioner och kommuner vid varsel eller etableringar

Tillväxtverket ska stödja regioner och kommuner vid varsel och företagsnedläggningar i näringslivet under 2022–2024. Myndigheten ska även stödja regioner och kommuner vid större företagsetableringar och företagsexpansioner.

Mål

Målet är att regioner och kommuner kan arbeta aktivt och systematiskt inför och vid varsel eller etablering.

Tillväxtverkets arbete ska bidra till att:

  • Öka kommuners och regioners kapacitet att arbeta proaktivt inför ett större varsel eller en etablering i näringslivet för att bygga upp en beredskap och reaktivitet.
  • Vid ett större varsel eller en etablering i näringslivet, och där Tillväxtverket anser det relevant, ska vi stötta kommuner och regioner genom att stärka deras kapacitet att starta upp ett omställningsarbete som främjar näringslivets förnyelseförmåga eller hanterar en snabb tillväxt.

Bakgrund

Hantering av varsel och omställning, det vill säga vid negativa ekonomiska chocker i näringslivet, har sedan slutet av 2010-talet fått en mer fast form inom Tillväxtverket. Myndigheten har stöttat kommuner och regioner inför och vid varsel och omställning i näringslivet under åren, detta för att ta vara på de utvecklingseffekter som kan skapas. Uppdragen har medfört att Tillväxtverket har blivit en etablerad aktör som regioner och kommuner kan vända sig till.

Tillväxtverket har identifierat ett lokalt och regionalt behov av att stödja regioner och kommuner även vid positiva ekonomiska chocker i näringslivet såsom vid företagsetableringar och företagsinvesteringar. Oavsett om det är ett varsel eller en etablering får omställningssituationer konsekvenser, och för kommuner och regioner kan hantering av en omställningssituation innebära en stor arbetsinsats.

Varsel och etableringar i näringslivet kännetecknas också av att många olika aktörer behöver samverka för att skapa hållbar regional utveckling och näringslivsutveckling i berörda län och kommuner. Det är viktigt att insatser på nationell, regional och lokal nivå kompletterar och förstärker varandra.

Insatser

I genomförandet av uppdraget använder Tillväxtverket följande verktyg:

  • Kunskap, bland annat genom kunskapsunderlag, raps-analyser och erfarenheter från tidigare strukturomvandlingar samt genom myndighetens kompetens inom utvecklings- och näringslivsfrågor.
  • Nätverk, bland annat genom samordning av kontakter med statliga myndigheter och andra berörda aktörer, samt genom att erbjuda kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan regioner och kommuner.
  • Information om finansiering, genom att informera om myndighetens egna ordinarie finansieringsmöjligheter eller genom att förmedla kontakter till andra lämpliga finansieringskällor.

Erbjudande

Vilka konsekvenser får det att ett företag lägger ner? Vad gör vi som region och kommun? Tillsammans kan ni mildra effekterna av krisen och ta tillvara möjligheterna!

Vi erbjuder ett koncept för regioner och kommuner med syftet att stärka beredskapen inför ett varsel eller en företagsnedläggning. Arbetet inleds med en workshop där deltagarna i grupper får hantera en fiktiv företagsnedläggning genom att bland annat diskutera rollfördelning, mandat och utvecklingsmöjligheter. Därefter kan lokala och regionala handlingsplaner arbetas fram. Är ni intresserade och vill veta mer? Kontakta oss gärna!

Resultat

Guider och verktyg

Inspiration

Kontakt

Gustaf Rehnström
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Clara Zakariasson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Maria Wellsjö
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se