Styrande dokument

Nedan återfinns de dokument som är styrande för Europieska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning och som är beslutade av EU och Sveriges regering. Ni som genomför projekt som får stöd från fonderna ska följa bestämmelserna i de styrande dokumenten.

EU:s förordningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2021/1060, av den 24 juni 2021

Förordningen fastställer gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning, Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden, Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2021/1058, av den 24 juni 2021

Förordningen fastställer särskilda bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 2021/1056, av den 24 juni 2021

Förordningen fastställer särskilda bestämmelser för Fonden för en rättvis omställning.

Partnerskapsöverenskommelsen

Partnerskapsöverenskommelsen tecknas mellan EU-kommissionen och varje medlemsstat. I partnerskapsöverenskommelsen motiveras valet av politiska och specifika mål för respektive EU-fond.

Operativa programmen

Regionalfondsprogrammen ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning. De utgår från respektive regions strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas. Varje operativt program hittar du på programmens respektive sidor. Under början av 2024 kommer även kortversioner av programmen att publiceras där.

Svenska lagar och förordningar

Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap