Regionalfonden

Genom Regionalfonden kan aktörer genomföra projekt som berör miljö, klimat, företagande, kompetens, spjutspetsforskning eller bredbandsinfrastruktur, allt med målet att främja hållbar utveckling och sysselsättning.

Fondens mål och inriktning

Hitta rätt programområde

 • Övre Norrland

  Här finns etablerade lärosäten, naturresurser och god tillgång till energi. Samtidigt saknas viss yrkesmässig kompetens och riskvilligt kapital och det finns brister i digital infrastruktur och i innovationsverksamhet.

 • Mellersta Norrland

  Programmets insatser ska främja förnybar energi, övergången till cirkulär ekonomi, utveckla ett hållbart resande och förbättra digital förbindelser.

 • Norra Mellansverige

  I Norra Mellansverige finns goda förutsättningar för att skapa hållbar regional utveckling. Regionen är rik på naturresurser, en stark industri och besöksnäring. Samtidigt saknas kompetens och riskvilligt kapital.

 • Östra Mellansverige

  I Östra Mellansverige finns stora innovationsföretag, universitet och ett relativt utvecklat stödsystem som hjälper företag. Samtidigt finns här utmaningar inom vård, industri, energieffektiva lösningar och transport.

 • Stockholm

  Stockholm har en stark näringslivsstruktur och många internationellt ledande aktörer inom forskning och innovation. Samtidigt finns utmaningar kopplat till kompetensförsörjning, bostadsbyggande, transport och utbildning.

 • Västsverige

  Vi riktar våra satsningar på innovationskraft, strukturomvandling och entreprenörskap. Vi fokuserar också på att utveckla färdigheter för smart specialisering och en cirkulär och hållbar ekonomi.

 • Småland och Öarna

  Ett smartare grönare och konkurrenskraftigare Småland och öarna. Det är visionen för programperioden 2021-2027.

 • Skåne-Blekinge

  Programmet ska bidra till att stärka den regionala kapaciteten genom att öka produktivitet och innovation och genom att fokusera ännu mer på hållbarhet.

 • Nationella regionalfonds­programmet

  Programmet utgår från Agenda 2030 för att adressera samhällets utmaningar och stödja de globala målen. Dess syfte är att främja hållbar utveckling och näringslivets konkurrenskraft i hela landet.