Östra Mellansverige

I Östra Mellansverige finns stora innovationsföretag, universitet och ett relativt utvecklat stödsystem som hjälper företag. Samtidigt finns här utmaningar inom vård, industri, energieffektiva lösningar och transport.

Tre personer ler och arbetar vid en dator.

Östra Mellansverige består av Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, Östergötlands och Örebro län. Under föregående programperiod har regionerna tillsammans identifierat gemensamma utmaningar där deras samlade styrkor kan göra skillnad.

Utmaningar

En smart industri

Industrins aktörer står inför utmaningar och har stora utvecklingsbehov i relation till digitalisering, innovations- och teknikutveckling och dess möjligheter. De behöver också möta kraven på hållbar produktion för att behålla sin konkurrenskraft.

Morgondagens energilösningar

Övergången till innovativa och förändrade energisystem med nya produktions- tjänsteleverans- och distributionssätt för energi och en accelererande elektrifiering ställer krav och väcker nya behov runt utveckling av teknologi, ökad och ny kompetens samt hållbarhet.

Hållbar livsmedelsförsörjning

En hållbar, konkurrenskraftig livsmedelsdelskedja måste kunna möta de utmaningar som finns i form av till exempel lönsamhet och stort behov av säkrad kompetensförsörjning. Konkurrenskraften behöver stärkas, ny teknologi omfamnas i utvecklingen av nya affärsmodeller. En ökad hållbar produktion och innovativ förädling av livsmedel uppmuntras.

Life science, välfärd och e-hälsa

Vård och omsorg står inför betydande utmaningar, där bland annat demografiska förändringar kräver innovation och nytänkande. Det kan handla om utveckling av kompetens, implementering av digitaliseringslösningar/välfärdsteknik och nya sätt att organisera välfärdssektorn. Området kräver förnyelse och innovationsutveckling och här kan den industriella life science-sektorn, som är framträdande inom regionen, bidra.

Klimatpositiv bebyggelse

Målsättningen om klimatneutralitet 2045 medför ett övergripande behov av att minska energianvändning och utsläpp. Samtidigt uppstår ett lika stort behov av alternativa, mer energieffektiva lösningar för hushåll, fastigheter och samhälle.

Fossilfria transporter

Transporterna står för en tredjedel av växthusgasutsläppen i Sverige. Omställningen mot användandet av förnybar energi accelereras när stora offentliga och privata aktörer ställer om till fossilfria transporter och små och medelstora företag kan följa efter. Energieffektivisering av transporter måste följa med i omställningen till hållbart producerad förnybar energi.

Smarta samhällstekniska system

Effekt och tillgångsfrågan av el är central inom regionen. Ökad elektrifiering och digitalisering är en viktig del i samhällsutvecklingen, vilket komplicerar en redan ansträngd situation ytterligare. Omställningen till smartare energisystem innebär krav på en långtgående och samordnad utveckling av infrastruktur som är styrande för utvecklingen.

En cirkulär och giftfri ekonomi

För att bidra till att uppnå klimat- och energimål och samtidigt möta globala utmaningar måste den linjära ekonomins produktionssystem utvecklas mot ett regenerativt och cirkulärt. Cirkulär ekonomi innefattar bland annat effektivare materialflöden, hållbar energianvändning, längre förädlingskedjor och cirkulära affärsmodeller.

För att möta utmaningarna ska pengarna i Östra Mellansverige alltså gå till:

  • Satsningar inom forskning och innovation
  • Insatser för att stärka företagens konkurrenskraft
  • Digitalisering
  • Kompetensförsörjning
  • Satsningar inom cirkulär ekonomi
  • Energieffektivisering
  • Smarta nät samt förnybar energi.

Mål

1 - Ett smartare Europa

Forskning och innovation

1.1 Stärk forskning och innovation​

Bygg kapacitet bland företag, universitet, forskningsinstitut och samhälle, öka FoU-intensiteten i företag och öka internationell samverkan kring forskning och innovation. Det handlar också om att etablera och utveckla innovationsmiljöer och test- och demonstrationsmiljöer, att öka förutsättningarna för forsknings- och behovsdriven innovation och att stimulera till arbetssätt där fler arbetar med nya metoder så som exempelvis öppna innovationsprocesser.

1.2 Säkra nyttan av digitalisering​

Öka nyttjandet av och potentialen med digital teknik. De ska också förbättra den långsiktiga förmågan och kapaciteten för digital transformation för att möta samhällsutmaningar och minska skillnader inom regionen.

1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Stimulera ökad jämställdhet i näringslivet. Minska sårbarheten, underlätta generationsskiften, förbättra kapitaltillgången och stimulera ökad internationell närvaro. Utveckla nya stödstrukturer och nya affärsmodeller samt underlätta tillgången till kapital.

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

Främja flexibla, behovsanpassade kompetensutvecklingsinsatser inom smart specialiserings- och diversifieringsområden. Främja också det livslånga lärandet, kompetensutveckling och karriärväxling genom samverkan och initiativ mellan aktörer och organisationer.

2 - Ett grönare Europa

Klimat

2.1 Främja energieffektivitet

Exempel på insatser som kan få stöd:

Energieffektivitet och demonstrationsprojekt i små och medelstora företag eller stora företag samt stödåtgärder i överensstämmelse med energieffektiviseringskriterierna
Energieffektiv renovering av befintligt bostadsbestånd, demonstrationsprojekt och stödåtgärder i överensstämmelse med energieffektiviseringsåtgärderna
Stöd till enheter som tillhandahåller tjänster som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi och klimatresiliens inklusive åtgärder för ökad medvetenhet
Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag.

2.3 Utveckla smarta energisystem​

Utveckla nya former av energilagringsteknik och överföring för att reducera svängningar i energisystemet. Stärka redundansen och omvandla elenergi till andra energislag. Främja utveckling, testning och investeringar i lokala, flexibla och agila energilagringslösningar för förnybar och fossilfri energi. Investera i miljöer för utveckling av styrsystem för en ökad förutsägbarhet och ett optimerat energi- och effektnyttjande. Satsningar kan också göras för att främja nyttiggörandet av överskottsenergi i en verksamhet som primärenergi i en annan verksamhet.

2.6 Främja cirkulär ekonomi

Skapa och testa metoder och verktyg för att öka cirkulariteten i olika materialflöden. Exempelvis främja ökad användning av återvunna material och resurser i nya produkter och processer, stimulera utvecklingen av mer resurs- och energieffektiva produktionsprocesser samt kapa förutsättningar för ett större utbud och efterfrågan av tjänster för återanvändning, reparation och delningstjänster.

Finansierade projekt i Norra Mellansverige

Se vilka projekt som hittills beviljats stöd i programmet Östra Mellansverige. Filtrera resultatet genom att ange område Östra Mellansverige i Projektbanken.

Utlysningar i programmet

Fakta om programmet

Geografiskt område

I programområdet Östra Mellansverige ingår fem län: Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, Östergötlands och Örebro län.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

64 miljoner euro

40 procents medfinansiering

Programmet finansierar max 40 procent av kostnaderna i projekten. Medfinansiering kan vara både offentlig och privat.

Kontakt