Norra Mellansverige

I Norra Mellansverige finns goda förutsättningar för att skapa hållbar regional utveckling. Regionen är rik på naturresurser, en stark industri och besöksnäring. Samtidigt saknas kompetens och riskvilligt kapital.

Sjö med blandskog.

Programområdet Norra Mellansverige består av Dalarna, Värmland och Gävleborgs län. Här är alltså några av utmaningarna kompetensbrist och brist på riskvilligt kapital, men det finns också brister på innovation i små och medelstora företag.

Utmaningar

De här utmaningarna och rådande förutsättningar leder till behov av att bygga inkluderande strukturer anpassade för glesa miljöer och urfolk, inte minst gällande innovation och näringslivsutveckling.

Öka innovationskraften

En ökad forsknings- och innovationskapacitet hos små och medelstora företag och lärosäten är viktigt för området. För att stärka konkurrenskraften behövs fler innovativa och tillväxtorienterade företag som ser möjligheter i hållbara produkter och tjänster. En förutsättning är en ökad samverkan mellan företag, lärosäten och det innovationsstödjande systemet, men även samarbeten mellan olika sektorer och geografi.

Öka nyttan av digitaliseringens möjligheter

I Norra Mellansverige finns tillgång till testmiljöer och samarbeten inom digitala spetsområden. Samtidigt finns det utmaningar för delar av näringslivet att använda ny teknik. Digitaliseringen skapar möjligheter till omställning genom nya affärsmodeller, tjänster och processer. För att öka konkurrenskraften i näringslivet behöver små och medelstora företag och organisationer stärka sin digitala mognad.

Bredda näringslivet och stärka exporten

En stor andel av små och medelstora företag i Norra Mellansverige levererar tjänster och produkter till några få stora globala företag. För att skapa motståndskraft i ekonomin och bidra till sysselsättning finns det ett behov av ett breddat näringsliv med en växande tjänstenäring. Fler företag behöver bli exportmogna och nå en internationell marknad.

Jobba mer cirkulärt, smart och resurseffektivt

I den linjära ekonomin går stora ekonomiska värden i produkter och material förlorade på grund av ineffektiv resursanvändning. Dessutom har både utvinning av råvaror, användning av fossila resurser liksom de omfattande avfallsmängder som genereras, stor negativ påverkan på klimat och miljö.

För att hindra klimatförändringarna krävs en grön omställning i Norra Mellansverige - till ett fossiloberoende, och på sikt klimatpositivt, samhälle. Potentialen finns att utveckla smarta energisystem för att öka mångfalden av energislag och effektvariationer.

Det finns möjligheter för företag och organisationer att utveckla cirkulära affärsmodeller, nya varor och tjänster för en omställning som motverkar klimatförändringarna och främjar den biologiska mångfalden.

Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap

Tillgången på kompetens är avgörande för att kunna expandera och vara en konkurrenskraftig region. I Norra Mellansverige är dock utbildningsnivån låg, vilket innebär utmaningar. Ett av de stora omställningshindren för små och medelstora företag i regionen är brist på relevant kompetens för industriell omställning samt innovationsförmåga. Detta gör det bland annat svårare för företagen att använda avancerad teknik och att digitalisera verksamheter för hållbar utveckling och konkurrenskraft.

Områden för smart specialisering

Programmet har identifierat särskilda områden som har en stor potential för tillväxt. Det handlar både om områden där en region redan har styrkor och nya områden där det finns potential att utveckla nya styrkor. De områden Norra Mellansverige har valt är:
  • Hållbar bioekonomi
  • Hållbara städer och energiomställning
  • Industriell omvandling
  • Hållbar upplevelsenäring
  • Jämlik välfärd och arbetsliv
  • Hållbart attraktivt och inkluderande arbetsliv.

Mål

1 - Ett smartare Europa

Forskning och innovation

1.1 Stärk forskning och innovation​

Bygg kapacitet bland företag, universitet, forskningsinstitut och samhälle, öka FoU-intensiteten i företag och öka internationell samverkan kring forskning och innovation. Det handlar också om att etablera och utveckla innovationsmiljöer och test- och demonstrationsmiljöer, att öka förutsättningarna för forsknings- och behovsdriven innovation och att stimulera till arbetssätt där fler arbetar med nya metoder så som exempelvis öppna innovationsprocesser.

1.2 Säkra nyttan av digitalisering​

Öka nyttjandet av och potentialen med digital teknik. De ska också förbättra den långsiktiga förmågan och kapaciteten för digital transformation för att möta samhällsutmaningar och minska skillnader inom regionen.

1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Stimulera ökad jämställdhet i näringslivet. Minska sårbarheten, underlätta generationsskiften, förbättra kapitaltillgången och stimulera ökad internationell närvaro. Utveckla nya stödstrukturer och nya affärsmodeller samt underlätta tillgång.

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

Främja flexibla, behovsanpassade kompetensutvecklingsinsatser inom smart specialiserings- och diversifieringsområden. Främja också det livslånga lärandet, kompetensutveckling och karriärväxling genom samverkan och initiativ mellan aktörer och organisationer.

2 - Ett grönare Europa

Klimat

2.3 Utveckla smarta energisystem​

Utveckla nya former av energilagringsteknik och överföring för att reducera svängningar i energisystemet. Stärka redundansen och omvandla elenergi till andra energislag. Främja utveckling, testning och investeringar i lokala, flexibla och agila energilagringslösningar för förnybar och fossilfri energi.

Investera i miljöer för utveckling av styrsystem för en ökad förutsägbarhet och ett optimerat energi- och effektnyttjande. Satsningar kan också göras för att främja nyttiggörandet av överskottsenergi i en verksamhet som primärenergi i en annan verksamhet.

2.6 Främja cirkulär ekonomi

Skapa och testa metoder och verktyg för att öka cirkulariteten i olika materialflöden. Exempelvis främja ökad användning av återvunna material och resurser i nya produkter och processer, stimulera utvecklingen av mer resurs- och energieffektiva produktionsprocesser samt skapa förutsättningar för ett större utbud och efterfrågan av tjänster för återanvändning, reparation och delningstjänster.

Finansierade projekt i Norra Mellansverige

Se vilka projekt som hittills beviljats stöd i programmet Norra Mellansverige i vår projektbank. Filtrera resultatet genom att ange område Norra Mellansverige.

Utlysningar i programmet

Fakta om programmet

Geografiskt område

I programmet Norra Mellansverige ingår Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

134, 9 miljoner euro

50 procents medfinansiering

Inom regionalfondprogrammet Norra Mellansverige kan EU:s andel av delfinansieringen vara maximalt 50 procent.

Resterande delfinansiering kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar.

Kontakt

Lena Johansson-Skeri, programansvarig

fornamn.efternam@tillvaxtverket.se