Småland och Öarna

Ett smartare grönare och konkurrenskraftigare Småland och öarna. Det är visionen för programperioden 2021-2027.

Kontor där möte hålls mellan fem personer.

De fyra regionerna inom Småland och Öarna har enats om att gemensamt arbeta för att möta sex gemensamma utmaningar. Den låga klimatomställningstakten, den ojämställda arbetsmarknaden, en svag kompetensförsörjning, svag konkurrenskraft, låg innovationsgrad och svårigheterna att få ut effekter av digitalisering.

Mål

1 - Ett smartare Europa

Forskning och innovation

1.1 Stärk forskning och innovation​

Exempel på insatser som kan stödjas:

 • Forskning och innovation i offentliga forskningscentrum, högre utbildning och kompetenscentrum, inklusive nätverkande (industriell forskning, experimentell utveckling, genomförbarhetsstudier)
 • Innovationsprocesser i små och medelstora företag (processer, organisation, marknadsföring, gemensamt skapande, användar- och efterfrågestyrd innovation
 • Tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och sektorn för högre utbildning
 • Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och universitet med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi, klimatresiliens och klimatanpassningar
 • Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag som är inriktade på cirkulär ekonomi.

1.2 Säkra nyttan av digitalisering​

Exempel på insatser som kan få stöd:

 • Digitalisering av små och medelstora företag (inklusive e-handel, elektronisk affärsverksamhet och sammanlänkade affärsprocesser, digitala innovationsknutpunkter, levande laboratorier, webbentreprenörer och nystartade IKT-företag samt företag-till-företag)
 • It-tjänster och it-tillämpningar för digitala färdigheter och digital delaktighet
 • Tjänster och tillämpningar för e-hälsa (inklusive e-vård, sakernas internet för fysisk aktivitet och it-stöd i hemmet).

1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Exempel på insatser som kan få stöd:

 • Affärsutveckling och internationalisering för små och medelstora företag, inklusive produktiva investeringar
 • Avancerade stödtjänster för små och medelstora företag och grupper av sådana företag (inklusive ledning, marknadsföring och design)
 • Företagsinkubatorer, stöd till avknoppningsföretag och nystartade företag
 • Stöd till innovationskluster, även mellan företag, forskningsorganisationer och myndigheter och företagsnätverk som i första hand gynnar små och medelstora företag.

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

Utveckling av färdigheter för smart specialisering, industriell omvandling, entreprenörskap och företags anpassningsförmåga.

2 - Ett grönare Europa

Klimat

2.1 Främja energieffektivitet

Exempel på insatser som kanfå stöd:

 • Energieffektivitet och demonstrationsprojekt i små och medelstora företag eller stora företag samt stödåtgärder i överensstämmelse med energieffektiviseringskriterierna
 • Energieffektiv renovering av befintligt bostadsbestånd, demonstrationsprojekt och stödåtgärder i överensstämmelse med energieffektiviseringsåtgärderna
 • Stöd till enheter som tillhandahåller tjänster som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi och klimatresiliens inklusive åtgärder för ökad medvetenhet
 • Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag.

2.3 Utveckla smarta energisystem​

Exempel på insatser som kan få stöd:

 • Smarta energisystem (inklusive smarta nät och IKT-system) och relaterad lagring
 • Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag.

2.6 Främja cirkulär ekonomi

Exempel på insatser som kan få stöd:

 • Stöd till enheter som tillhandahåller tjänster som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi och klimatresiliens, inklusive åtgärder för ökad medvetenhet
 • Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag
 • Insamling och rening av avloppsvatten i överensstämmelse med effektiviseringskriterierna
 • Användning av återvunnet material som råvara i överensstämmelse med energieffektiviseringskriterierna.

Områden för smart specialisering

Alla programområden identifierar och prioriterar särskilda områden som har en stor potential för tillväxt. Det handlar både om områden där en region redan har styrkor och om nya områden där det finns potential att utveckla nya styrkor. De områden som Småland och öarna pekar ut är:

Region Jönköpings län

 • Smart industri/kunskapsintesiva tillverkningsföretag
 • E-handel och logisitk
 • Skogsnäring och träförädling
 • Besöksnäring
 • Livsmedel och livsmedelsförädling
 • Tjänstedesign

Region Kalmar län

 • Livsmedelsproduktion
 • Skogs- och träindustri
 • Vattenteknik och vattenhushållning
 • Bioenergi
 • Besöksnäring

Region Kronoberg

 • Maskinindustri med relaterade branscher
 • IT-mjukvara och avancerade företagstjänster
 • Skog, trä- och möbelindustri, hus, glas och design

Region Gotland

 • Besöksnäring
 • Mat- och livsmedel
 • Näringslivets energiomställning

Finansierade projekt

Se vilka projekt som hittills beviljats stöd i programmet Småland och Öarna. Filtrera resultatet genom att ange område Småland och Öarna i Projektbanken.

Utlysningar i programmet

Fakta om programmet

Geografiskt område

I programområdet Småland och Öarna ingår fyra län: Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

60, 6 miljoner euro.

Kontakt

smalandochoarna@tillvaxtverket.se