Mellersta Norrland

Programmets insatser ska främja förnybar energi, övergången till cirkulär ekonomi, utveckla ett hållbart resande och förbättra digital förbindelser.

Flygvy över granskog

Programområdet Mellersta Norrland består av länen Jämtland och Västernorrland. Det är ett område i Sverige, som tillsammans med andra nordliga regioner i Sverige, skiljer sig länen från övriga regioner i EU. Det som utmärker området är stora naturtillgångar, men också låg befolkningstäthet och långa avstånd mellan orter och marknader.

Utmaningar

De här utmaningarna och rådande förutsättningar leder till behov av att bygga inkluderande strukturer anpassade för glesa miljöer och urfolk, inte minst gällande innovation och näringslivsutveckling.

En fortsatt utveckling av Mittbanan

Är viktig för programområdet då den binder ihop området med övriga Europa genom att ansluta till Bottniska korridoren och med Norge genom anslutning till Meråkerbanan mot Trondheim. Vidare behövs ett klimatsmart transportsystem för att nå Agenda 2030-målen och riksdagens etappmål till 2030.

Kollektiv arbets- och studiependling är centralt för att skapa större arbetsmarknadsregioner och för hållbar utveckling av bland annat besöksnäring samt kort- och långväga godstransporter. För att tåg ska bli mer attraktivt och ett konkurrenskraftigt färdmedel behöver restiden förkortas och turtätheten och tillgänglighet till tågstationer förbättras. Järnvägskapaciteten och tillgängligheten till strategiska stationslägen behöver öka och terminalkapaciteten för omlastning mellan väg och järnväg behöver förbättras.

Hållbar omställning i näringslivet genom cirkulär ekonomi och förnybar energi

Mellersta Norrlands utvecklingsmöjligheter är nära sammankopplade med de rika naturtillgångarna som starkt präglar områdets ekonomi. För att förbättra den ekonomiska utvecklingen i programområdet och samtidigt säkra den långsiktigt hållbara regionala utvecklingen, krävs en fokus på att öka produktiviteten genom hållbara och cirkulära affärsmodeller. Detta baserat på diversifiering utifrån smart specialisering. Att nyttja naturtillgångarna utan att skada naturvärdena kommer att bli allt viktigare. Insatser behövs för att stötta näringslivets förmåga att styra mot cirkulära kretslopp kopplade till den egna produktionen, inklusive utveckling av affärsmodeller, tekniker, processer och produkter. Det behövs ocks insatser för att utveckla hållbara kommunikationer och ett konkurrenskraftigt fossilbränslefritt näringsliv.

Förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft

Mellersta Norrlands näringslivsstruktur består huvudsakligen av små och medelstora företag. Globala utmaningar och samhällsförändringar, såsom klimatförändringar och digitaliseringen, påverkar alla näringsgrenar och ställer krav på ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling av näringslivet i programområdet. Behovet av fortsatt ekonomisk utveckling kräver fokus vid ökad produktivitet och förädlingsgrad. Små och medelstora företags konkurrenskraft förbättras genom att skapa fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet genom affärsutveckling, internationalisering och digitalisering. Särskilt genom smart specialisering.

Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik med utgångspunkt i Smart specialisering

Innovationsförmågan i Mellersta Norrland har sjunkit över tid och ligger nu bland de lägre nivåerna i Sverige. En låg innovationsgrad påverkar i sin tur företagens kapacitet att utvecklas, attrahera kapital och delta på internationell marknad. Innovationsklimatet behöver förbättras genom samverkan och näringslivet behöver utvecklas till en grogrund för innovation. Forskningsaktörer behöver utveckla sina möjligheter att stötta näringslivet men det krävs också ökad kunskap om innovation bland små och medelstora företag. Med företagen i fokus behöver alla delar av innovationsstödssystem stärkas, både kunskapsinfrastrukturen och stödstrukturerna. Inte minst för att främja ökad innovation i glesa miljöer. Innovationer för offentlig verksamhet på landsbygd och i glesbygd, inom ramen för smarta specialiseringsarbetet, är av stor relevans i programområdet.

Utveckling av bredbandsinfrastruktur

Tillgång till snabb, digital infrastruktur i hela programgeografin är en förutsättning för den digitalisering och transformation som krävs för hållbar utveckling. Det är särskilt viktigt när fast telefon och ADSL ("asymmetrical digital subscriber line", det vill säga en vidareutveckling av den fasta bredbandsstandarden via telenätet) succesivt avvecklas i glesa områden. God digital infrastruktur möjliggör tillgänglighet och valfrihet och är en förutsättning för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Utbyggt bredbandsnät skapar förutsättningar för etablering av företag, arbete och studier på distans samt nyttjande av digitala välfärds- och samhällstjänster. Möjligheter skapas även för minskat resande och minskad klimatpåverkan.

Områden för smart specialisering

Programmet har identifierat särskilda områden som har en stor potential för tillväxt. Det handlar både om områden där en region redan har styrkor och nya områden där det finns potential att utveckla nya styrkor. De områden Mellersta Norrland har valt ligger främst inom specifikt mål 1.1 och 1.4:

 • Skoglig bioekonomi
 • Tillverkning, metall- maskin, fordon
 • Förnybar energi, sol-, vind-, vatten- och bioenergi
 • GovTech
 • Produktions- och verksamhetssystem
 • FoodTech
 • Autonom mobilitet
 • Kris och räddning
 • Smart Caring
 • Jord, skog och vatten
 • Upplevelser
 • Digitala lösningar
 • Hållbar energi

Mål

1 - Ett smartare Europa

Forskning och innovation

1.1 Stärk forskning och innovation​

Mot bakgrund av Mellersta Norrlands gleshet behövs särskilda insatser för att göra innovationsprojekt tillgängliga för företag med stort avstånd till FoU-aktörer. Inom detta specifika mål är avsikten att bidrag ska användas då stödet till enskilda företag i huvudsak kommer att utgöras av kunskapshöjande och främjande insatser. Det kan också handla om stöd för att utveckla och kommersialisera idéer, vilket kan stärka företagens långsiktiga utveckling.

Digitalisering och bredband

1.5 Förbättra digital konnektivitet

Digital konnektivitet är en förutsättning för regional utveckling. Det finns inga förutsättningar för kommersiell utbyggnad av bredbandsnät i de områden i Mellersta Norrland som fortfarande saknar bredband. Regionalfondsmedlen är avgörande för att utbyggnaden av bredband i glesa områden. Inom det här målet finns stöd för insatser som bygger ut bredband i glesa områden där ett marknadsmisslyckande har ägt rum.

Företag och näringsliv

1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Särskilda insatser behövs för att skapa förnyelse och ökad inriktning på hållbarhet. Det behövs också ökad internationalisering i syfte att höja förädlingsvärdet i små och medelstora företag. Insatser behöver även sättas in för att företagen ska kunna ta tillvara digitaliseringens potential. Stödet kommer främst att riktas till intermediära organisationer som förmedlar stödet till enskilda företag.

Genom finansiella instrument kan projektens tillgång till riskkapital förbättras, inte minst genom att offentliga riskkapital påverkar investeringsviljan bland privata finansiärer. Inom detta mål är avsikten att bidrag och finansieringsinstrument ska användas.

Bidrag till företag syftar till att höja kunskapen i företagen, att utveckla nya produkter och tjänster och liknande insatser i syfte att stärka företagens långsiktiga utveckling.

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

Utveckla färdigheter för smart specialisering, industriomställning och entreprenörskap. Kravet om en god styrning av regionala strategier för smart specialisering är nytt för denna programperiod. Det är centralt för att lyckas med andra insatser för innovation och hållbar och smart ekonomisk omvandling. Inom detta specifika mål är avsikten att bidrag ska användas då insatserna är av kunskapshöjande karaktär.

2 - Ett grönare Europa

Klimat

2.2 Främja förnybar energi

Stimulera utvecklingen av affärsmodeller, system och metoder som främjar produktionen av förnybara drivmedel. Utveckla metoder för att producera förnybara drivmedel av sidoströmmar och restenergier. Stimulera lösningar som bidrar till att energi på ett effektivt sätt kan tas tillvara i cirkulära flöden eller processer.

Mellersta Norrland har potential att öka små och medelstora företags produktion och användning av förnybar energi. Därför finns goda förutsättningar att ligga i täten i klimatarbetet. Förnybar energi, i form av förnybara bränslen, är den främsta potentialen och utmaningen för programområdets energisystem. Genom förnybara bränslen kan vi minska vårt beroende av utländska fossila bränslen som olja, och minska våra CO2-utsläpp.

Inom det här målet är avsikten att stödet i huvudsak ska riktas mot insatser som kunskapsuppbyggnad, utveckling av samarbeten och uppbyggnad av stödstrukturer.

2.6 Främja cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi innebär en omvandling av samhället som bidrar till att nå miljö- och klimatmålen, samt Agenda 2030. Det är samtidigt en potential för att öka programområdets konkurrenskraft i enlighet med de regionala utvecklingsstrategierna.

Insatser här ska bidra till ökad cirkularitet och stödet riktas till företag som ska utveckla cirkulära produkter och processer i syfte att främja övergången till en cirkulär ekonomi. En betydande del av stödet kommer dessutom att riktas till insatser som kompetensuppbyggnad, utveckling av samarbeten och uppbyggnad av stödstrukturer där det inte finns några privata intressenter.

3 - Ett mer sammanlänkat Europa

Transporter och resande

3.1 Utveckla hållbara europeiska transportnät (TEN-T)

Nuvarande transportsystem har stora brister med långa restider, järnvägskapacitet och otillräcklig terminalkapacitet för omlastning mellan väg och järnväg. Stödet inom målet möjliggör investeringar som annars inte kunnat genomföras på nationell nivå. Anledningen är programområdet glesa strukturer. Regionalfonden har en avgörande betydelse när nationella insatser samordnas med regionala prioriteringar, vilket sammantaget ger en större utväxling på satsade medel.

Finansierade projekt i Mellersta Norrland

Se vilka projekt som hittills beviljats stöd i programmet Mellersta Norrland i vår projektbank. Filtrera resultatet genom att ange område Mellersta Norrland.

Utlysningar i programmet

Fakta om programmet

Geografiskt område

I programområdet Mellersta Norrland ingår Jämtlands och Västernorrlands län.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

142,6 miljoner euro.

40 procents medfinansiering

Inom regionalfondsprogrammet Mellersta Norrland kan EU:s andel av delfinansieringen vara maximalt 40 procent.

Resterande delfinansiering kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar.

Kontakt

mellerstanorrland@tillvaxtverket.se

Maria Stendotter

Programansvarig

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se