Ansvar för EU-fonder

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att förvalta och fördela pengar ur fonderna för att stödja projekt som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning. Det är den svenska regeringen och EU-kommissionen som bestämmer hur mycket pengar som fördelas till varje region och vad pengarna ska gå till. Regionerna prioriterar vilken typ av projekt som ska få pengar.

Så mycket pengar finns

Regionalfonden investerar programperioden 2021-2027 863 miljoner euro som ska leda till investeringar i hållbar utveckling och sysselsättning i hela Sverige. Investeringarna den här programperioden går främst till forskning och innovation, digitalisering och bredband, miljö och klimat, kompetensförsörjning, transporter och resande samt till företag och näringsliv.

Fonden för en rättvis omställning startade 2021 och pågår fram till 2030. Totalt förväntas fonden omfatta investeringar på omkring 156 miljoner euro.

Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak har till uppgift att investera 140 miljoner euro mellan 2021-2027. Pengarna ska gå till projekt som vill arbeta för att lösa samhällsutmaningar över gränserna i södra Skandinavien.

Alla investeringar från EU-fonderna ska matchas med medfinansiering från andra offentliga aktörer. Även privata aktörer kan bidra med medfinansiering.

Vem ser till att allt går rätt till?

En övervakningskommitté har till uppgift att följa upp och säkra kvalitet och effektivitet i hur programmen genomförs. Flera program kan ha en gemensam övervaknings­kommitté.

Hur utvärderas EU-programmen?

För att undersöka vad som fungerar och inte i våra EU-program genomför externa utvärderare programutvärderingar. För att planera de utvärderingarna på bästa sätt har Tillväxtverket tagit fram utvärderingsplaner som är godkända av övervakningskommittéerna. Planerna beskriver ambitionen och inriktningen för de programutvärderingar som planeras fram till och med 2029. Även om planerna är långsiktiga så är de föremål för revidering varje år och innehållet kan därför ändras över tid. Målet med utvärderingsplanerna är programutvärderingar av god kvalitet som används av intressenter när EU-programmen genomförs.

Vad är partnerskapsöverrenskommelsen?

Tecknas mellan EU-kommissionen och varje medlemsstat. Den beskriver Sveriges strategiska inriktning för fyra EU-fonder, och däribland Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning. Fonderna gör att stora viktiga investeringar inom företagande, innovationer, hållbar utveckling, klimatomställning, sysselsättning, kompetensutveckling och social inkludering kan göras i hela landet.