Mål och inriktning för Regionalfonden

Med hjälp av Regionalfonden, eller Europeiska regionala utvecklingsfonden som den egentligen heter, kan olika aktörer driva projekt för miljö, klimat, företagande, kompetens, spjutspetsforskning eller tillgång till bredband. Projekten kan vara mycket olika men målet är detsamma: Hållbar utveckling och sysselsättning i alla Europas regioner.

Vem kan söka pengar?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stöd för projektidéer. Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar. Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Här är några exempel på organisationer som ofta söker stöd:

  • Regioner
  • Kommuner
  • Myndigheter
  • Högskolor och universitet
  • Branschorganisationer
  • Forskningsinstitut

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd hos oss.

8 miljarder för åren 2021-2027

Tillväxtverket fördelar 8 miljarder kronor till projekt som ska leda till investeringar i hållbar utveckling och sysselsättning i hela Sverige. Pengarna fördelas till program där projektägare kan ansöka om medel.

EU-projekten behöver också ha sextio procents medfinansiering från andra offentliga aktörer. Även privata aktörer kan bidra med medfinansiering.

Tematisk inriktning

Regionalfonden investerar 863 miljoner euro i olika temaområden. I programperioden 2021-2027 går investeringarna främst till Forskning och Innovation, Digitalisering och Bredband, Miljö och Klimat, Kompetensförsörjning, Transporter och Resande samt till Företag och Näringsliv.

Tre politiska mål

EU och den svenska regeringen har bestämt att Regionalfonden ska arbeta mot tre politiska mål. Alla programområden arbetar mot de första två målen. Det är bara programmen Övre Norrland och Mellersta Norrland som arbetar med det trejde politiska målet

  1. Ett smartare Europa - Alla program
  2. Ett grönare Europa - Alla program
  3. Ett mer sammanlänkat Europa - Enbart programmen Övre Norrland och Mellersta Norrland

Under varje temaområde och politiskt mål finns specifika mål. Här kan du ta del av de Specifika målen grupperade under Politiska mål och Tematisk inriktning.

Det finns åtta regionala program och ett nationellt program

Specifika mål - under politiska mål och tematisk inriktning

EU och den svenska regeringen har bestämt att Regionalfonden ska arbeta mot tre politiska mål. Alla programområden arbetar mot de första två målen. Det är bara programmen Övre Norrland och Mellersta Norrland som arbetar med det trejde politiska målet

1. Ett smartare Europa

Forskning och innovation

1.1 Stärk forskning och innovation

Digitalisering & bredband

1.2 - Säkra nyttan av digitaliseringen
1.5 - Utveckla den digitala tillgängligheten

Företag & Näringsliv

1. 3 - Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Kompetensförsörjning

1.4 - Utveckla färdigheter för smart specialisering

2. Ett grönare Europa

Miljö

2.1 - Främja energieffektivitet
2.2 - Främja förnybar energi
2.3 - Utveckla smarta energisystem
2.6 - Främja cirkulär ekonomi
2.8 - Främja hållbar mobilitet i städerna

Klimat

2.4 - Anpassa till klimatförändringarna

3. Ett mer sammanlänkat Europa

Transporter & Resande

3.1 Utveckla hållbara europeiska transportnät (TEN-T)
3.2 Utveckla hållbara regionala och lokala transportnät inklusive transporter över gränser

Vad gör projekten som fått pengar från EU?