Genomföra och rapportera

När ni har beviljats stöd är det dags att starta projektet. I det här avsnittet läser ni om hur ni förbereder er projektstart, vad som gäller under genomförandet samt hur ni rapporterar ert projekt.

 1. Att göra när ni beviljats stöd

När ni har beviljats stöd ansvarar ni för att följa beslutet om stöd och gällande regelverk.

Senast fyra veckor efter att ni mottagit ert beslut ska ni skicka in en undertecknad kopia av blanketten 'Bekräftelse av åtagandetill Tillväxtverket. Om ni inom projektet ger stöd till företag genom försumbart stöd så ska ni skicka in intyg och få beslut från ansvarig handläggare innan ni påbörjar en insats. Dokument skickar ni direkt genom Min ansökan.

Sätt er in i kraven

Delta i uppstartsmöte

Skicka in bekräftelse av åtagande inom fyra veckor

Intyg om försumbart stöd innan ni ger stöd

2. Vilka kostnader är stödberättigande?

Det här avsnittet beskriver vilka kostnader ni kan få stöd för i ert projekt. Ni behöver följa Tillväxtverkets grundläggande krav på kostnader för att de ska vara stödberättigande. Avsnittet ger också exempel på kostnader som inte är stödberättigande.

Läs på om grundläggande krav för stödberättigande kostnader

Sätt er in i vad som krävs för att en kostnad ska anses vara stödberättigande

Se vilka kostnader ni inte kan få stöd för

3. Rapportera ert projekt

Ni som beviljats stöd ska rapportera till Tillväxtverket under tiden ni arbetar med projektet och när ni avslutar det. Hur ofta ni ska rapportera och för vilka perioder framgår av ert beslut om stöd. En ansökan om utbetalning, som vi kallar det, innehåller både ekonomisk redovisning och lägesrapportering.

Lägesrapportera

Ekonomisk redovisning

4. Vad händer när ni har rapporterat?

När ni lämnar in er ansökan om utbetalning påbörjas handläggning och bedömning av er rapportering. Om rapporteringen saknar information kommer komplettering att begäras.

Bedömning av rapportering

5. Revision och kontroll av projekt

Ni som projektägare ska hantera projektets dokumentation öppet och vara förberedda på att ert projekt kommer att granskas.

Revision och kontroll

Resultatuppföljningsbesök

Genomför arbete i enlighet med beslut

Ni ska alltid meddela om ert projekt får ändrade förutsättningar som gör att ni inte kan bedriva arbetet i enlighet med beslut om stöd. I de fallen kan ni behöva begära ändring.