1. Att göra när ni beviljats stöd

När ni har beviljats stöd ansvarar ni för att projektet följer beslutet om stöd och gällande regelverk.

Alla som är ansvariga för att genomföra projektet ska läsa igenom beslutet om stöd och de regelverk ni ska följa. Det ökar möjligheterna att det blir rätt när ni genomför ert projekt och rapporterar till Tillväxtverket.

Krav finns sammanfattade på sidan Krav och styrande dokument. Ert beslut är förenat med allmänna och särskilda villkor. Vilka dessa villkor är framgår i beslutet. De särskilda villkoren är specifika för just er projekt medan allmänna villkor gäller för alla.

Senast 4 veckor efter att ni mottagit ert beslut om stöd ska ni skicka in en undertecknad kopia av blanketten 'Bekräftelse av åtagandetill Tillväxtverket. Intyg för försumbart stöd ska ni skicka in löpande under projektets genomförande.

Delta i uppstartsmötet

Ni kommer att bjudas in till ett uppstartsmöte i samband med att projektet startar.

På mötet får ni riktad information om vad som är viktig att tänka på under genomförandet. Ni får även möjlighet att ställa frågor som ni sammanställt när ni läst igenom ert beslut.

Vilka bör vara med på mötet?

 • Projektledare
 • Projektekonom
 • Företrädare från eventuella projektpartners

Andra projektmedarbetare är välkomna att delta efter överenskommelse med ansvarig handläggare.

Så följer ni ert beslut om stöd

I beslutet finns era arbetspaket och aktiviteter, budget och förväntade resultat beskrivna. Beslutet innehåller allmänna och särskilda villkor samt era rapporteringsperioder.

Ni ska arbeta för att nå projektets mål genom att

 • genomföra era arbetspaket och aktiviteter
 • löpande rapportera era resultat
 • rapportera utfall på indikatorer

Om ni har frågor som rör ert beslut och ert arbete för att nå projektets mål ska ni kontakta ansvarig handläggare på Tillväxtverket.

Ska ni skilja projektets redovisning från ordinarie verksamhet?

Om ert stöd baseras på faktiska kostnader ska ni ha en projektkod i er bokföring för att kunna särredovisa projektets kostnader, intäkter och finansiering. Det innebär att kostnaderna ska vara åtskilda från er ordinarie verksamhet i bokföringen.

Om ert stöd baseras på förenklade redovisningsalternativ, såsom schablonkostnader och klumpsummor är det bara eventuell extern kontant medfinansiering som ni behöver särredovisa i er projektbokföring.

Behöver ni göra ändringar i projektet?

Ni ska meddela ändringar som är av betydelse. Följande ändringar eller tillägg i projektbeskrivningen förutsätter godkännande av Tillväxtverket och en ändring av beslut om stöd:

 • ändring av projektets inriktning
 • väsentliga ändringar i projektets
  • budget
  • tidsplan
  • aktivitetsplan
 • ändrad finansiering
 • väsentliga ändringar i projektets organisation
 • andra väsentliga ändringar som påverkar möjligheterna att genomföra projektet.

Om ni gör andra ändringar i projektbeskrivningen ska ni meddela Tillväxtverket i samband med att ändringen genomförs. När ni kontaktar handläggare på Tillväxtverket ska ni kort beskriva

 • Vad som ändrats
 • Vad för konsekvenser det får för genomförandet av projektet
 • Hur det påverkar mål, aktiviteter, budget och indikatorer.

Vid en ändring i projektet krävs inte någon ny bekräftelse av åtagande. Det räcker med att projektägaren själv kommunicerat begäran om ändring. Däremot, när det finns flera projektpartners, krävs det att samtliga känner till och godkänner ändringen inför ändringsbeslutet. Att de känner till och godkänt ändringen kan exempelvis bekräftas genom att projektägaren kommer in med mejlkonversationer med samtliga projektpartners där de ger sitt godkännande.

Vad händer om ni inte följer beslut om stöd?

Om ni inte följer det som står i ert beslut kan Tillväxtverket besluta att avsluta finansieringen av projektet. Det kan innebära att ni blir tvungna att betala tillbaka hela eller delar av det stöd ni har fått.

Genomför ni aktiviteter där företag får ett indirekt stöd i form av försumbart stöd/de minimis?

Om ni genomför aktiviteter i projektet där företag genom sitt deltagande får ett försumbart stöd ska Tillväxtverket godkänna deltagandet innan projektet genomför aktiviteten. Om ni påbörjar stödjande aktiviteter till ett företag före Tillväxtverkets godkännande är projektets kostnader för aktiviteten inte stödberättigande.

Det företag som ska ta emot stöd ska fylla i Ansökan om försumbart stöd. Projektägaren ansvarar för att skicka in ansökan till Tillväxtverket innan aktiviteten påbörjas. Om det är flera företag som ansöker samtidigt ska även bilagan Sammanställning ansökan om försumbart stöd skickas in. Projektägaren ansvarar för att förmedla Tillväxtverkets beslut vidare till företaget.