Krav och styrande dokument

När ni har beviljats EU-stöd förbinder ni er till att följa ett antal regler. Hela det här avsnittet innehåller de formella krav som ställs på er när ni ska genomföra ert projekt. Håll er uppdaterade genom att ta del av informationen kontinuerligt och sprid den i er projektorganisation.

Krav på er som ansöker

Se vilka krav som finns på er som organisation som ansöker om EU-finansiering.

Genomförandekapacitet

Förmåga att aktivt bekämpa bedrägerier

Tillväxtverkets Allmänna villkor

Tillväxtverkets Allmänna villkor gäller för samtliga beslutade projekt. Vilket års villkor som gäller beror på när ni fick ert beslut om stöd. Villkoren uppdateras årligen.

Följ de allmänna villkoren

Krav, urvalskriterier och villkor

För att kunna ta emot stöd behöver ert projekt uppfylla grundläggande krav, urvalskriterier och övergripande och tematiskt nödvändiga villkor. Kraven, urvalskriterierna och villkoren är likadana i alla regionalfondsprogram och Fonden för en rättvis omställning.

Uppfyll kraven

Säkerställ att ert projekt lever upp till urvalskriterier

Håll koll på villkoren

Lev upp till EU-stadgan

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Säkerställ att projektet inte bryter mot EU-stadgan

Uppfyll EU-programmens mål

EU-fonderna ska stödja ett antal politiska och specifika mål som finns angivna i de styrande EU-förordningarna. Alla projekt som delfinansieras av Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning måste bidra till att uppfylla något av de specifika mål som finns beskrivna i det program ni söker stöd från.

Bidra till att uppfylla EU-programmens mål

Informera och sprid kunskap om EU-finansieringen

Hur ska ni som har ett EU-projekt använda logotypen? Vilka krav gäller i sociala kanaler? Här kan ni läsa om vilka regler ni måste följa för att uppfylla informationsansvaret som projektpartner.

Använd EU-loggan

Sprid information om projektet

Följ reglerna för offentlig upphandling och andra köp

Det är ni som stödmottagare som ansvarar för att era upphandlingar och köp följer aktuell upphandlingslagstiftning eller det särskilda inköpsförfarandet som bygger på principerna i lagen om offentlig upphandling (LOU). Planera projektet så att ni har både den kompetens och den tid som behövs för att genomföra upphandlingarna och köpen på ett korrekt sätt.

Bemanna projektet med upphandlingskompetens

Följ upphandlingslagstiftning

Följ EU:s regler för statsstöd

Om ert projekt innebär att företag gynnas ska projektet följa EU:s statsstödsregler. Läs om de krav som gäller för projekt som omfattas av statsstödsreglerna och ta del av Tillväxtverkets vägledning för statsstöd.

Läs på om statsstödsreglerna

Använd dig av vägledningen

Uppföljning och projektutvärdering

Tillväxtverkets krav på uppföljning omfattar alla projekt, medan kraven på projektutvärdering endast omfattar projekt som har en totalbudget på minst 12 miljoner kronor. Alla projekt ska använda indikatorer för att mäta projektets resultat.

Utvärdera utifrån Tillväxtverkets anvisningar

Mät projektets resultat med indikatorer

Bidra till Östersjöstrategin

Östersjöstrategin är en vägledning och hjälp för att prioritera och samlas kring gemensamma insatser i Östersjöregionen. Strategin är en överenskommelse mellan medlemsstaterna i EU och Europeiska kommissionen om att fördjupa samarbetet mellan länderna runt Östersjön för att möta de gemensamma utmaningar som länderna i regionen står inför.

Kan ert projekt bidra till Östersjöstrategin?

Särskilda krav för vissa typer av projekt

Några typer av projekt och aktiviteter omfattas av särskilda regler, eller måste organiseras på ett speciellt sätt.

Förstudier

Projekt med flera partner

Ramprojekt

Bredbandsprojekt

Projekt som bidrar till Östersjöstrategin

Aktivieter av socialfondskaraktär

Investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar

Insatser av strategisk betydelse

Dokumentera projektet och arkivera handlingarna

Tillväxtverket har rätt att följa upp ert projekt genom att ta del av handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive information om räkenskaper hos projektägare, projektpartner och medfinansiärer. Läs om de krav som gäller för dokumentation och arkivering.

Dokumentera och arkivera ert projekt på rätt sätt

Styrande dokument

På sidan om styrande dokument återfinns de dokument som är styrande för Europieska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning och som är beslutade av EU och Sveriges regering. Ni som genomför projekt som får stöd från fonderna ska följa bestämmelserna i de styrande dokumenten.

Dokumenten som styr Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning