Krav, urvalskriterier och villkor

För att kunna ta emot stöd behöver ert projekt uppfylla grundläggande krav, urvalskriterier och övergripande och tematiskt nödvändiga villkor. Kraven, urvalskriterierna och villkoren är likadana i alla regionalfondsprogram och Fonden för en rättvis omställning.

Krav

Krav som kommer av förordningstexter måste vara uppfyllda för att en ansökan ska kunna godkännas. Det kan vara krav som framgår av förordning eller föreskrifter, men även krav som beslutats för en specifik utlysning.

Krav som ska vara uppfyllda för alla projekt är:

 • att projektet/insatsen inte är påbörjat innan ansökan har kommit in
 • att ansökan innehåller alla obligatoriska bilagor
 • att ansökans alla delar är ifyllda
 • att ansökan ska ha kommit in i tid
 • att den sökande är behörig att företräda organisationen
 • att insatser som måste ha gått igenom en miljökonsekvensbedömning eller screeningförfarande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU har beaktat bedömningen av alternativa lösningar
 • att tillämplig lagstiftning har följts, om insatserna har påbörjats innan beslut om stöd fattats av den förvaltande myndigheten
 • att ansökan lever upp till den grundläggande nivån i Tillväxtverkets hållbarhetstrappa

Läs mer om vår hållbarhetstrappa på sidan "Hållbarhetsanalys".

Obligatoriska urvalskriterier

Obligatoriska urvalskriterier som ska bedömas för varje projekt är:

 • att det ligger inom den berörda fondens tillämpningsområde.
 • att det är förenligt med programmet och bidrar till dess mål.
 • att det bidrar till den/de utmaningar som utlysningen pekar ut.
 • att det uppfyller övergripande nödvändiga villkor.
 • att det överensstämmer med strategi- och planeringsdokument för det/de tematiskt nödvändninga villkoret/villkoren.
 • att stödbeloppet är rätt i förhållande till aktiviteter respektive måluppfyllnad.
 • att stödmottagare har ekonomisk, operativ och administrativ kapacitet.
 • att projektet når upp till en godkänd nivå på kvalitetsbedömningen.

Övergripande och tematiskt nödvändiga villkor

För att ett projekt ska kunna beviljas stöd ska det vara i enlighet med de regionala programmen, som i sin tur måste uppfylla övergripande villkor. Projekt som söker inom Fonden för en rättvis omställning samt nationella regionalfondsprogrammet måste uppfylla motsvarande program. Som medlemsland uppfyller Sverige de övergripande villkoren på olika sätt. Det kan exempelvis ske övergripande på nationell nivå genom nationella myndigheter eller att Sverige som land förbundit sig att följa stadgar och konventioner. Det innebär att även programmen uppfyller villkoren.

För att stöd ska kunna beviljas för projektet måste projektet följa de övergripande nödvändiga villkoren samt de tematiskt nödvändiga villkoren för respektive program. För att projekten ska uppfylla de övergripande nödvändiga villkoren måste de säkerställa att:

 • det finns rutiner i projektorganisationen som säkerställer att rätt inköpsförfarande tillämpas,
 • reglerna om statsstöds efterlevs,
 • projektet inte strider mot EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna eller mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

För att uppfylla de tematiskt nödvändiga villkoren ska projekten överensstämma med de nationella och regionala planerna och strategierna som tagits fram i respektive politiskt och specifikt mål.

För specifikt mål 1.1 (Utveckla och förbättra forsknings och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik) och 1.4 (Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap) är det ett krav att programmen genomförs i enlighet med regionala strategier för smart specialisering.

Tillväxtverket har i detta fall ett särskilt ansvar att säkerställa efterlevnaden. Detta sker genom att:

 • Utlysningar utformas i enlighet med regionala strategier för smart specialisering.
 • Att projekt som beviljas stöd är enlighet med ett smart specialiseringsområde.

För er som söker stöd inom en sådan utlysning är det särskilt viktigt att ha kännedom om de strategier för smart specialisering som är aktuella i ert programområde.