2. Planera ert projekt

För att skapa så bra förutsättningar för projektet som möjligt ska ni använda er av förändringsteori, tydligt inkludera hållbarhet och göra en plan för utvärdering när ni planerar ert projekts aktiviteter och genomförande. På så sätt skapar ni de rätta förutsättningarna för att kunna söka stöd för ert Regionalfondsprojekt.

Matcha idé med utlysning

Det är bara möjligt att ansöka om finansiering för ett projekt om det finns en utlysning öppen. Utlysningen behöver stämma överens med det som ni är intresserade av att göra i ert projekt.

Utlysningen definierar vad det är möjligt att söka stöd för och vilka statsstödsregler ni har att förhålla er till.

Ta hänsyn till kraven

I er planering behöver ni ta hänsyn både till de krav som beskrivs i utlysningen och till de som beskrivs under krav på projektet. Ni behöver säkerställa att er organisation kan söka EU-stöd och lever upp till de krav som ställs på er som ansöker.

När ska projektet starta och avslutas?

Om det finns begränsningar i när ert projekt kan starta framgår det av utlysningen. Ert projekt kan som längst pågå till och med 31 december 2028.

Finns det särskilda krav för ert projekt?

Beroende på vilken verksamhet som ni planerar för i ert projekt, så kan projektet omfattas av särskilda regler, eller måste organiseras på ett speciellt sätt. Det gäller exempelvis om ni planerar för ett projekt med flera partner, om ert projekt innehåller investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar eller om det är en förstudie ni vill genomföra.

Ska projektet ge stöd till företag?

Om ni planerar för ett projekt som innebär stöd till företag, behöver ni sätta er in i statsstödsreglerna. Det är en förutsättning för att kunna avgöra om ert projekt kommer innebära statsstöd. Utgå från kriterierna för statsstöd och bedöm om det projekt som ni planerar för innebär att företag får stöd på ett sådant sätt som gör att de kan anses gynnas.

Om ni kommer fram till att ert projekt kommer innebära att företag tar emot statsstöd, behöver ni definiera vilken del av statsstödsregelverket som är applicerbart. Att blanda olika statsstöd i samma projekt ökar komplexiteten och kraven på er som projektägare och projektpartner ökar. Det beror på att olika delar av regelverket har olika krav.

Statsstödsregelverket är omfattande och Tillväxtverket har försökt underlätta överblicken genom att kategorisera projekt utifrån vilka typer av stöd till företag som är möjliga inom Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. Ta hjälp av sammanställningen för att hitta rätt!

Planera ert projekt rätt

När ni matchat er projektidé med aktuell utlysning, behöver ni planera ert projekt utifrån de rättsliga förutsättningar och krav som finns. Vissa viktiga huvudprinciper finns, som att aktivitetslistan ska vara tydlig och att ni ska ta fram en förändringsteori och genomföra en hållbarhetsanalys. Ni ska även planera för uppföljning och utvärdering

Gör en tydlig aktivitetslista

För att er ansökan ska bli så tydlig som möjligt, är det viktigt att ni lägger upp er aktivitetslista på rätt sätt.

Ni ska dela upp era arbetspaket på ett sätt som gör att ni avgränsar projektets olika delar från varandra och där det tydligt går att utläsa vilken verksamhet ni planerar. Om ni exempelvis har aktiviteter där stöd till företag ska ges i form av försumbart stöd/de minimis och ni samtidigt bedriver allmänt främjande verksamhet, så ska detta vara uppdelat i egna arbetspaket. Ni ska i beskrivningen tydligt ange vilken typ av stöd det är fråga om.

Ta fram en förändringsteori

En förändringsteori beskriver hur olika händelser i ett projekt förmodas hänga samman, från utmaningar till aktiviteter och aktiviteternas resultat. Genom att ta fram en förändringsteori för ert projekt blir det lättare för er själva att beskriva vad ni vill göra, varför ni vill göra det och vad det leder till.

Varför förändringsteori?

Förändringsteorin hjälper er att planera ert projekt. Förändringsteorin är en logisk karta över projektets upplägg, som visar hur projektets olika delar förhåller sig till varandra och till projektets mål. Förändringsteorin hjälper er i genomförandet av ert projekt, då ni ska kunna visa vilka resultat som ert projekt bidrar till. Ansökningsformuläret i Min ansökan är uppbyggd för att stödja er beskrivning av ert projekts förändringsteori.

Resultatkedjor tydliggör var effekterna ska uppstå

En resultatkedja, ibland förkortat RK, visar sambandet mellan aktiviteter och förväntade resultat. Resultatkedjan utgör en del av förändringsteorin och kan ha olika längd. Regionalfonden investerar inom tre resultatkedjor som förtydligar var effekterna är tänkt att uppstå inom projekttiden.

Tabell över resultatkedjor

Direkta insatser till företag

Utveckling av stödstrukturer

Uppbyggnad av miljöer/infrastruktur

Effekten förväntas uppstå direkt i det enskilda företaget även om stödet till företaget går via en intermediär.

Effekten förväntas uppstå i de stödjande strukturer som ska främja och förbättra förutsättningar för företag.

Effekten förväntas uppstå i de fysiska miljöer eller i den infrastruktur som byggs upp.


Hur planerar ni med förändringsteori?

Förändringsteorin tar sin början i en samhällsutmaning – ni ser en utmaning och har en idé om hur ni vill bidra till förändring.

 1. I första steget i förändringsteorin beskriver ni hur er projektidé kopplar till utmaningen. Utlysningen innehåller information om vilka samhällsutmaningar som Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning jobbar för att förändra och er beskrivning ska koppla till utlysningens innehåll. I första steget behöver ni även klargöra vilken eller vilka målgrupper ni har.
 2. Andra steget handlar om de aktiviteter som ni vill genomföra. Aktiviteter ska leda till de förändringar ni vill uppnå med ert projekt. Dessa förändringar ska uppstå i den eller de målgrupper ni fokuserar i er projektidé.
 3. I tredje steget ska ni beskriva resultat på kort sikt. Med resultat på kort sikt avser vi de förändringar som sker i målgruppen/målgrupperna i samband med att aktiviteterna genomförs. Resultat på kort sikt handlar om att förändra förmågor i målgruppen/målgrupperna, det vill säga ge målgruppen tillgång till en ny, eller förändra en befintlig, resurs.
 4. I fjärde steget ska ni beskriva resultat på medellång sikt. Med resultat på medellång sikt avser vi vad målgruppen/målgrupperna gör med hjälp av deras nya eller förändrade resurs. Resultat på medellång sikt handlar om att förändra målgruppen eller målgruppernas beteende.
 5. Femte steget handlar om effekter på lång sikt. Effekter på lång sikt handlar om de förändringar som sker i samhället när målgrupperna börjar göra det som ni eftersträvar med er projektidé. Det vill säga den effekt era aktiviteter får på samhällsutmaningen ni kopplar er projektidé till.

Frågor att ta i beaktande under er planering

För att komma igång med att ta fram en förändringsteori kan ni ta hjälp av de här frågorna

 • Hjälper aktiviteterna er att lösa de utmaningar ni ser?
 • Har ni med rätt aktörer i projektet?
 • Har målgruppen/-erna förmåga att lösa projektets utmaningar?
 • Saknar ni någon aktivitet eller någon aktör?
 • Leder aktiviteterna ni planerar att göra till förändringar hos målgruppen?
 • Leder aktiviteterna ni planerar att göra till de resultat och effekter ni vill uppnå?

Genomför en hållbarhetsanalys

Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning och att ni gör en hållbarhetsanalys inför er ansökan.

Alla projekt i programperioden 2021-2027 ska integrera hållbarhet och koppla an till de globala målen i Agenda 2030. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning och att ni gör en hållbarhetsanalys inför er ansökan. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd.

Vad är hållbarhet?

Tillväxtverket definierar hållbarhet utifrån tre komponenter:

 • miljömässig hållbarhet
 • social hållbarhet
 • ekonomisk hållbarhet

När de tre komponenterna inkluderas samtidigt så samspelar och stödjer de varandra, vilket bidrar till hållbar utveckling.

I Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principer (EU 2021/1060, kap 2, art 9) som ska efterlevas: jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö.

Agenda 2030 i Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning

Alla projekt ska koppla an till de globala målen i Agenda 2030. I Min ansökan kommer ni att behöva specificera vilka mål ert projekt förväntas bidra till, på vilket sätt samt eventuella målkonflikter. Det framgår i utlysningen vilka mål som projektet förväntas bidra till.

Att genomföra en hållbarhetsanalys

I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Frågorna är utvecklade utifrån de krav på hållbarhet som ställs i förordningstexter. Att göra en hållbarhetsanalys innan ni gör er ansökan är en förutsättning för att kunna ge svar på de frågor som ställs. Hållbarhetsanalysen bygger på de grundläggande hållbarhetskraven samt kvalitetskriteriet Hållbar förändring, och hur väl ni lever upp till kraven och kriteriet bedöms utifrån era motiveringar och svar.

Hållbarhetstrappan är Tillväxtverkets verktyg för att förklara på vilka nivåer projekt ska förhålla sig till och integrera hållbarhet. Hållbarhetstrappan hjälper er när ni ska ta fram er hållbarhetsanalys och bygger på tre steg som följs av varandra:

 • Grundläggande nivå
 • Hållbarhetspåverkan
 • Förväntade samhällseffekter

Underlag för hållbarhetsanalys

Grundläggande nivå

Den grundläggande nivån i hållbarhetstrappan avser den direka påverkan på hållbarhet som skapas av projektets organisation och interna aktiviteter. Hållbarhetstrappans första steg är ett grundläggande krav på projektet.

I den grundläggande nivån ska projektet bland annat säkerställa att det finns relevant kompetens som bidrar till projektet genomförande och resultat. Nivån handlar också om att säkerställa att projektet skapar en jämställd projektorganisation.

För den grundläggande nivån behöver ni kunna ge svar på

 • Hur projektets målgrupp ser ut utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.
 • Hur projektet ska arbeta för att nå ut till representanter i målgruppen med olika bakgrund, kön, ålder och geografi.
 • Hur projektet ska arbeta för en inkluderande kultur för likvärdiga möjligheter att påverka projektets inriktning och resultat.
 • Vilken kompetens i hållbarhet som finns i projektorganisationen, eller som avses rekryteras till projektorganisationen.
 • Att projektet kommer ta hänsyn till gällande riktlinjer och policyer
 • Att projektet har genomfört en klimatsäkring av investeringar i infrastruktur som har en förväntad livslängd på minst fem år.

Hållbarhetspåverkan

Hållbarhetspåverkan handlar om att projektet genomför en hållbarbarhetsbedömning på sina arbetspaket. Ni ska analysera på vilket sätt projektets arbetspaket påverkar hållbarhet. Analysen ska göras utifrån de globala mål som utlysningen har specificerat. Er bedömning ska genomföras enligt nivåerna: Positiv påverkan, ingen påverkan, risk för negativ påverkan eller mer kunskap behövs.

Ni behöver analysera:

 • Vilket eller vilka globala mål som ert arbete förväntas bidra till och på vilket sätt det sker,
 • Om det kan uppstå målkonflikter, samt
 • Hur målkonflikterna ska hanteras

Fiktivt exempel

Arbetspaketet Kompetensstöd till företag och organisationer genom utbildning, coachning och resurspersoner riskerar att orsaka negativ påverkan på mål 12 Hållbar konsumtion och produktion samt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Detta kan ske om insatsen leder till kommersialisering och uppskalning av miljöbelastande produkter och tjänster. Detta förväntas förhindras genom att inriktningen av kompetensstöden ska ligga i linje med hållbar utveckling.

Arbetspaketet Utvecklad innovationsstödstruktur för cirkulär ekonomi riskerar att orsaka negativ påverkan på mål 13 Bekämpa klimatförändringarna på grund av planerade transatlantiska resor för inspiration och erfarenhetsutbyte. Efter övervägningar kommer denna del av arbetspaketet genomföras digitalt för att minska den direkta negativa påverkan.

Förväntade samhällseffekter

Förväntade effekter avser projektets effekter på lång sikt med bäring på hållbarhet.

Projektet ska i sin ansökan analysera vad som händer i samhället när projektets målgrupp får nya förmågor och ändrar sitt beteende. Det förändrade beteendet ska bidra till önskade samhällsförändringar som ligger i linje med Agenda 2030

Ni behöver analysera:

 • På vilket sätt projektets aktiviteter bidrar till målgruppens ökade förmågor och förändrade beteenden
 • Vilken samhällsförändring som kan skapas på grund av de förändrade beteendena.
 • På vilket sätt den förväntade samhällsutvecklingen ligger i linje med valda globala mål.

Ni behöver i ansökan visa att det är rimligt att projektets aktiviteter kommer bidra till ökade förmågor och att de beteendeförändringar som förväntas uppstå kan bidra till framsteg inom valda globala.

Hållbarhetspåverkan och målkonflikter

Alla aktiviteter som planeras ska leda till förändrade förmågor och beteenden, men kan också leda till bieffekter. Då en aktivitet planeras är det viktigt att identifiera, synliggöra, värdera och ta ställning till dessa bieffekter, framför allt de negativa bieffekterna. I praktiken blir det en fråga om att hantera målkonflikter.

Genom att förstå målkonflikter finns det potential till förbättring. När målkonflikter synliggörs skapas möjligheter till att hantera dem. Identifieringen kan också tydliggöra vem som har mandat att hantera dem. Det finns ett behov av att förstå och ta i beaktande att framsteg inom Agendans mål och delmål i vissa fall kan motverka varandra. Dels inom varje enskilt mål, dels mellan målen.

Exempel positiv påverkan

Exempel på globala mål och delmål som kan påverkas positivt av aktiviteter som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning.

Mål 7: Hållbar energi för alla

Insatser för industriell omställning genom hållbar produktion kan få en positiv påverkan på mål 7 Hållbar energi för alla. Detta framför allt genom investeringar i energieffektivitet och nya energisnåla produktionsprocesser, som bidrar till minskad energiförbrukning inom industriell produktion (delmål 7.3).

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Insatser för industriell omställning genom hållbar produktion förväntas ha en positiv påverkan på mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Detta framför allt genom investeringar i implementering och uppskalning av resurssnåla produktionsprocesser, som bidrar till minskad resursanvändning i industrin (delmål 8.4). Insatser som främjar cirkulär ekonomi förväntas ha en positiv påverkan på mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Detta framför allt genom att kretsloppstänk och affärsmodeller bidrar till att förbättra resurseffektiviteten inom konsumtion och produktion (delmål 8.4).

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Satsningar på hållbara transportlösningar för såväl tunga och långväga transporter som passagerartrafik (delmål 9.1 och delmål 9.4)

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Utveckling av välfärdssatsningar inom hälsa och insatser för att stärka kvalitén på vården förväntas gynna svagare grupper i samhället (t.ex. äldre). Detta bidrar till social inkludering (delmål 10.2) och lika rättigheter (delmål 10.3).

Exempel negativ påverkan

Exempel på globala mål och delmål som riskerar påverkas negativt av aktiviteter som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning

Mål 7: Hållbar energi för alla

Implementering och uppskalning av ny teknik kan i sig vara mycket energikrävande. Det är därför viktigt att göra en bedömning av i vilken mån som satsningar bidrar till att energiförbrukningen på kort sikt ökar. Det kan få negativ påverkan på att öka andelen förnybar energi i världen. (delmål 7.2)

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Samtidigt som digitalisering av vård förväntas ha en positiv påverkan på mål 11, så finns det en risk att utveckling av Life Science sektorn i större bemärkelse kommer ha en negativ påverkan på samma mål. Det handlar om användning av energi, engångsmaterial och kemikalier, i samband med att antal patienter blir större. Att minska städers miljöpåverkan kan komma att påverkas negativt. (delmål 11.6)

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Insatser för hållbar industri kan leda till ökad efterfrågan på förnybar elproduktion, energilagring och nätutbyggnad vilket i sig har påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Efterfrågan på förnybar energi kan ge exploateringar med hög miljöpåverkan som kan göra att naturlandskapet blir mer fragmenterat. Detta gör det svårare för arter att förflytta sig och bevaras. Insatser för intelligent och hållbar industri kan även ha negativ påverkan på att skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer. (delmål 15.5) Satsningar för intelligent och hållbar industri leder också till ökad efterfrågan på biomassa. Ett intensivt brukande och monokulturer riskerar skada den biologiska mångfalden med en rad risker som följd.

Planera för utvärdering

För att ni ska kunna visa vad projektet ger för resultat och för att kunna rapportera till Tillväxtverket om projektet behöver ni samla in information som visar vad ni gör i projektet. Här är förändringsteorin till stor hjälp.

Förändringsteorin talar om för er vilken information som är intressant att samla in under projektets genomförande. Genom att ni vet det blir er planering för uppföljning och utvärdering mer träffsäker – ni vet vilken information ni ska fråga efter och kan anpassa er därefter.

Alla projekt ska arbeta med uppföljning. Det innebär att ni ska samla in information för att kunna rapportera till Tillväxtverket. Utöver det ska alla projekt som har en totalbudget på 12 miljoner kronor eller mer utvärderas i enlighet med Tillväxtverkets anvisningar.

Det är viktigt att kraven på Uppföljning och utvärdering finns med er i er planering, så att ni säkerställer att ni har resurser för att kunna utvärdera projektet.