4. Vem gör vad i projektet?

Ett projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden involverar många olika parter. Pengarna betalas ut, används och följs upp inom ett särskilt förvaltningssystem som styrs av både europeiska och svenska lagar och regler. Alla inblandade parter har sin bestämda roll och sitt ansvar i förvaltningssystemet.

Projektägaren samordnar projektet

Projektägaren är den organisation som bland annat samordnar projektets genomförande, tar emot beslutet om stöd och utbetalning av stöd. Projektägaren har särskilda åtaganden som framgår i Allmänna villkor.

Projektpartner bidrar till genomförandet

Projektpartner är en organisation som deltar i utformningen av projektet och bidrar till dess genomförande. Projektägaren är också en projektpartner. Alla projektpartner ska skriva under "Bekräftelse av åtaganden". En organisation som endast bidrar med medfinansiering utan att delta i projektets genomförande är inte en projektpartner.

Medfinansiären bidrar med finansiering

Medfinansiären är en part som, förutom Europeiska regionala utvecklingsfonden, bidrar till att finansiera ett projekt. En medfinansiär ska finansiera med ett visst överenskommet belopp och sedan följa projektet utifrån de regler som gäller för just den medfinansiären.

Den förvaltande myndigheten

Den förvaltande myndigheten är den myndighet som har det nationella ansvaret för att besluta om projektpengar, göra utbetalningar, kontrollera och följa upp projekt samt rapportera till EU-kommissionen.

I Sverige är Tillväxtverket förvaltande myndighet för tio av programmen som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Strukturfondspartnerskapet prioriterar bland projektansökningar

Strukturfondspartnerskapet prioriterar vilka projekt som ska få stöd. I strukturfondspartnerskapet ingår bland annat regionalt utvecklingsansvariga, kommuner, länsstyrelser och företrädare för olika intresseorganisationer och föreningar.

Revisionsmyndigheten reviderar projektet

Revisionsmyndigheten är den myndighet som reviderar enskilda projekt och den förvaltande myndighetens verksamhet. Revisionsmyndigheten kontrollerar att parterna har följt de regler som finns och använt pengarna på ett riktigt sätt. Sveriges revisionsmyndighet är Ekonomistyrningsverket.

EU-kommissionen och Europeiska revisionsrätten följer upp och kontrollerar de förvaltande och reviderande myndigheternas verksamheter. De kan också begära att få besöka en projektägare för att följa upp och kontrollera enskilda projekt.