Blanketter och mallar för EU-projekt 2021-2027

Här hittar ni blanketter och mallar för att söka stöd i Tillväxtverkets program som finansieras genom EU 2021-2027.

Blanketter och mallar för att ansöka om stöd

Testa er projektidé

Testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket. Som diskussionsunderlag kan ni använda mallen för beskrivning av tidig projektidé.

Obligatoriska bilagor till din ansökan om stöd

  • Inköps-/upphandlingsplan
  • Ett underlag som styrker behörig undertecknare om det är någon annan än firmatecknare, till exempel en delegationsordning. 

För särskilda projekttyper eller aktiviteter

För särskilda projekttyper eller aktiviteter är också följande obligatoriska:

  • Detaljerad planeringsbudget för förstudier (Mall Planeringsbudget för EU-projekt)
  • Detaljerad budget på arbetspaketsnivå för projekt med faktiska kostnader som innebär statsstöd eller försumbart stöd/de minimis (Mall Budget företagsstödjande projekt)
  • Kompletterande ansökningsformulär för statsstödsprojekt
  • Stödordning och urvalskriterier för ramprojekt
  • Avsiktsförklaring (letter of intent) från samarbetspartner för Östersjöprojekt. Avsiktsförklaringen ska inkludera en bekräftelse på avsikten från partnern att medfinansiera, och att partnern har, eller söker, Regionalfondsfinansiering i motstående program i landet ifråga
  • Intyg från prioritetssamordnare om projektet är ett flaggskeppsprojekt enligt Östersjöstrategin

Budgetmall

* Dokumentet har inte gått att tillgänglighetsanpassa. Sökande som av tillgänglighetsskäl har svårt att fylla i mallen kan få hjälp av handläggare att fylla i dokumentet. Dokumentet har uppdaterats maj 2023.

Mall för riskanalys

Som stöd för den riskanalys som du ska beskriva när du ansöker kan du använda denna mallen:

Statsstöd

Bekräftelse av åtagande för projekt med flera partner

Alla projektpartner, inklusive projektägaren, ska fylla i formuläret ”Bekräftelse av
åtaganden”. Projektägaren ska skicka in en kopia av undertecknade senast i samband med första ansökan om utbetalning.

Manual för indikatorer

Att följa upp och mäta indikatorer i Regionalfondsprogram samt Fonden för en rättvis omställning.

Blanketter och mallar för beviljade projekt