Handbok för EU-projekt 2014-2020

Handboken är en vägledning för er som planerar och genomför projekt som delfinansieras inom ramen för följande EU-program under programperioden 2014-2020. 

Handboken vänder sig till projekt inom strukturfondsprogrammen Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Stockholm, Östra Mellansverige, Västsverige, Småland och Öarna och Skåne-Blekinge samt Nationellt regionalfondsprogram. Söker ni delfinansiering inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, ett gränsregionalt samarbetsprogram, omfattas ni av andra regelverk. Läs mer på www.interreg-oks.eu

 • Planera

  Planerar er organisation att starta ett projekt och ansöka om finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden? För att öka möjligheterna att både få stöd och nå goda resultat behöver ni planera projektet väl.

 • Ansöka

  Planerar er organisation att ansöka om finansiering till ert projekt ur Europeiska regionala utvecklingsfonden? Avsnittet Ansökan innehåller all information du behöver för att kunna ansökan om EU-stöd. Titta gärna på hur Tillväxtverket kommer att bedöma ansökan, för att se vad som måste framgå tydligt i er ansökan.

 • Genomföra och rapportera

  Avsnittet genomföra och rapportera innehåller sådant ni förbinder er till när ni får stöd, och som ni därför måste veta när projektet börjar. Det innehåller också information om hur, när och vad ni ska rapportera till Tillväxtverket för att visa hur ni använder ert stöd.

 • Avsluta

  Under det här avsnittet finns information som vägledning för hur ni avslutar ett EU-projekt, under programperioden 2014-2020.

 • Blanketter och mallar för EU-projekt 2014-2020

  Blanketter och mallar som behövs för att rapportera kommer att publiceras successivt under vintern och våren 2023. 

 • Kontakta Tillväxtverket

  Om du har frågor som rör er ansökan om stöd till något av de åtta regionala strukturfondsproagrammen eller det nationella regionalfondsprogrammet, kontakta Tillväxtverkets kontor i din region.

 • Tidigare versioner av Handbok för EU-projekt 2014-2020

  I samband med att innehåll i Handboken för EU-projekt 2014-2020 uppdateras, ändras också handbokens versionsnummer. Här kan du läsa om vilka ändringar som gjorts för respektive version, med början från version 3.0