Blanketter och mallar för EU-projekt 2014-2020

Blanketter och mallar som behövs för att rapportera kommer att publiceras successivt under vintern och våren 2023. 

För att söka stöd i Tillväxtverkets program som finansieras genom EU ska ni använda e-tjänsten Min ansökan.

Blanketter och mallar för att ansöka om stöd

Testa din projektidé

Testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket. Som diskussionsunderlag kan ni använda mallen för beskrivning av tidig projektidé.

Obligatoriska bilagor till din ansökan om stöd

  • Medfinansieringsintyg från samtliga medfinansiärer
  • Inköps-/upphandlingsplan för projekt som lyder under upphandlingsregler och för samverkansprojekt
  • Riskanalys
  • Ett underlag som styrker behörig undertecknare om det är någon annan än firmatecknare, till exempel en delegationsordning.

För särskilda projekttyper eller aktiviteter är också följande obligatoriska:

  • Detaljerad planeringsbudget för förstudier, personalintensiva projekt och projekt som använder enhetskostnader.
  • Samverkansavtal för samverkansprojekt
  • Stödordning och urvalskriterier för ramprojekt
  • Avsiktsförklaring (letter of intent) från samarbetspartner för Östersjöprojekt. Avsiktsförklaringen ska inkludera en bekräftelse på avsikten från partnern att medfinansiera, och att partnern har, eller söker, ERUF-finansiering i motstående program i landet ifråga.
  • Intyg från prioritetssamordnare om projektet är ett flaggskeppsprojekt enligt Östersjöstrategin.

Signera er ansökan om stöd

Ni som har problem med att ta fram ett missiv för att signera din ansökan om stöd i e-tjänsten Min ansökan kan istället använda manuellt missiv att signera vid ansökan om stöd.

Budgetmall

Mall för planerings-/ändringsbudget för projekt med 15-20% indirekta kostnader. Använd denna mall när ni ska göra den detaljerade budgeten innan ni skickar in er ansökan om stöd. Mallen gäller både för de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet.

Mall för personalintensiv budget. Använd denna mall om ni har ett personalintensivt projekt och ska omvandla er planeringsbudget till ett förenklat redovisningsalternativ innan ni skickar in ansöker om stöd i Min ansökan.

Mall för planerings-/ändringsbudget för projekt med 25% indirekta kostnader. Använd denna budgetmall om ni har ett projekt av den typ av forsknings-, innovations- eller entreprenörskapsprojekt som tillåter 25 % indirekta kostnader.

Budgetmall för utökning av budget för projekt med 15-20 % indirekta kostnader
Använd denna budgetmall om ni ansöker om utökad budget för ett befintligt projekt.

Budgetmall. Använd den äldre versionen av budgetmall endast om ni vill begära ändringsbugdet för ett projekt som fått beslut om stöd på denna mall. Mallen gäller både för de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet.

Riktlinje för indikatorer

Du som stödmottagare ska följa upp och mäta aktivitetsindikatorer för ditt projekt. För att veta vad som förväntas av dig finns en Riktlinje för indikatorer

Blanketter och mallar för att rapportera

Bilagor till ansökan om utbetalning:

Bredbandsprojekt

Finansieringsinstrument

Ramprojekt

Dispositionsprojekt

Checklistan för dipositionsprojekt får du från din handläggare.

Ansöka om förskott

Intyg om försumbart stöd

Intäktsdeklaration efter projektavslut

Använd intäktsdeklarationen om du genomförde ett projekt under programperioden 2007-2013 och projektet ska deklarera intäkter efter projektavslutet.

Rapportera om indikatorer

Rapportera ändringar

Utvärdering av projekt - slutrapport