Planera

För att öka möjligheterna att nå goda resultat och för att förbereda er inför ansökan behöver ni planera projektet väl.

Ni ökar era chanser till stöd om ni planerar ert projekt i linje med EU:s och Tillväxtverkets krav och kriterier. Hur ni organiserar ert projekt har stor betydelse för om ni når era mål och om verksamheten i projektet skapar långsiktiga effekter. Ert projekt måste passa in i det program som ni lämnar in er ansökan till.

1. Testa er projektidé

Alla projekt börjar med en idé. Vill ni berätta om och testa om er projektidé passar in i Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning med handläggare på Tillväxtverket? Använd er av vår mall och ta kontakt med oss!

Beskriv er projektidé

2. Planera ert projekt

Att formulera en förändringsteori och planera för hållbarhet är en förutsättning för att kunna ansöka. Förändringsteorin hjälper er att skapa en röd tråd genom projektet som helhet. Hållbarhet är en bärande del i programperioden 2021-2027, i så väl planering, genomförande och uppföljning.

Ta hänsyn till kraven

Gör en tydlig aktivitetslista

Ta fram en förändringsteori

Genomför en hållbarhetsanalys

Planera för utvärdering

3. Planera er budget

Budgeten ska präglas av kostnadseffektivitet, följa gällande upphandlings- eller inköpsregler och reglerna om informationsskyldighet.

Tre olika sätt att budgetera kostnader

Använd rätt kostnadsslag

Planera er medfinansiering

4. Vem gör vad i projektet?

Ett projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Fonden för en rättvis omställning involverar många olika parter.

Se vem som gör vad i projektet

Krav på projektet

Ett projekt måste uppfylla ett antal krav för att kunna få stöd. Projektet ska fokusera på att åstadkomma resultat, det måste finnas en logik i projektet som visar att det är möjligt att projektet levererar resultat och når sina uppsatta mål och därmed bidrar till programmens mål.