Instruktioner för bredbandsstöd

Ni som är bredbandsaktörer har möjlighet att söka stöd från Regionalfonden för investeringar för bredband i form av ortssammanbindande nät eller accessnät. Två av Tillväxtverkets regionalfondsprogram erbjuder finansiering och upp till 40 procent av ett projekts kostnader.

Regionalfonden har totalt omkring 253 miljoner svenska kronor avsedda att användas för stöd till bredbandsinvesteringar i form av ortsammanbindande nät eller accessnät.

Här finns en sammanfattning av hur processen ser ut.

1. Vem kan söka?

Möjligheten att få ta del av finansieringen från Regionalfonden gäller alla privata och offentliga aktörer, som till exempel nätägare och operatörer, som kan bidra till den strategiska utbyggnaden av ortsammanbindande nät eller accessnät.

Pengarna ska användas till utbyggnad av bredband i större områden för att bidra till bästa möjliga nytta för företagen i lands- och glesbygder.

Stöd för ortsammanbindande nät kan sökas i Mellersta Norrland och Övre Norrland och stöd för accessnät kan sökas i Övre Norrland.

Stöd lämnas bara till passiv infrastruktur

Regionala fonden kan endast ge stöd till utbyggnad av passiv infrastruktur.

Utbyggnadsområden

Definitioner av begrepp

2. När ska utbyggnaden ske?

Målsättningen är att utbyggnaderna startar så snart som möjligt. Utlysningar öppnas löpande utifrån de offentliga samråd som genomförs.

Inför varje utlysning genomförs ett offentligt samråd där behovskartläggningar pekar ut de områden där utbyggnad är planerad att ske.

De områden som inte är beskrivna i behovskartläggningarna kommer heller inte att vara möjliga att ansöka om stöd från Regionalfonden för.

Ta kontakt med ditt programkontor för mer information.

3. Konkurrensutsättning

Vissa utlysningar kommer att innehålla sträckor och områden där flera aktörer har visat intresse av att bygga ortssammanbindande nät eller accessnät med stöd från Regionalfonden.

Om flera aktörer är intresserade av samma område kommer urvalet att göras genom en konkurrensutsättning innan utlysningen öppnar.

Konkurrensutsättning vid flera anbud

Behov styr vilka om­råden som byggs ut

4. Offentligt samråd

I det offentliga samrådet får aktörerna komma in med synpunkter och upplysningar om befintliga ortsammanbindande nät och accessnät eller om de har planer på utbyggnad med egna medel.

Genom offentliga samråd publicerar Tillväxtverket länsvisa behovskartläggningar av bredbandsinvesteringar för att säkerställa att stöd inte beviljas till sträckor eller områden där det redan finns befintlig, motsvarande bredbandsinfrastruktur sedan tidigare och frågar samtidigt nätägare och andra bredbandsaktörer om deras intresse av att bygga med hjälp av stöd från Regionalfonden.

Aktörer får lämna synpunkter

Behov styr vilka om­råden som byggs ut

Krav och villkor att följa

I EU-handboken kan du läsa om de allmänna villkor som gäller alla projekt som får finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.