Definitioner av begrepp

Definitioner av de begrepp som förekommer i texterna under avsnittet för bredband, i ordning A-Ö.

Accessnät

Med accessnät avses den del av nätet som går mellan slutanvändaren och anslutningsnätet.

Anslutningspunkt

Den fysiska punkt där tillträde till anläggning eller funktion erhålls. Exempelvis en punkt i en Bredbandsanläggning där ortssammanbindande nät kan anslutas till annan ledning som medger överföring av signaler.

Bredbandsanläggning

En anläggning för ortssammanbindande nät samt tillhörande passiva komponenter i sin helhet inom aktuellt område. Det omfattar alla ingående komponenter tillhörande grundläggande infrastruktur och ledningar samt framtida tillkommande passiva komponenter, förändringar och andra investeringar genom underhåll, reparationer, utveckling etcetera av bredbandsanläggningen.

Grundläggande infrastruktur

Fysisk infrastruktur samt förutsättningar för att etablera elektroniska kommunikationsnät. Omfattar mark, schakt, fyllning, kanalisation och brunnar samt byggnader, lokaler med tillhörande installationer och utrustningar.

Ledning

Media som medger överföring av signaler från en fysisk plats till en annan. Omfattar ledningsmedia, isolering, skydd och anslutningar till exempel fibertråd, koppartråd, kablar, skarvboxar, antenner, kontakter och andra ingående komponenter.

Ledningsrätt

Ledningsrätt är en rättighet som liknar ett officialservitut och är ett sätt att säkra rätten att ha en ledning över en eller flera fastigheter. Lantmäteriet är den myndighet som fattar beslut om ledningsrätt.

Ortssammanbindande nät

Med ortsammanbindande nät avses den förmedlande länken mellan stomnät och accessnät. Förbindelsen ska kunna stödja accessnät med en kapacitet på 1 GB.

Det kan också avse förbindelser från en anslutningspunkt som inte ligger i en ort, men det kräver att förbindelsen leder fram till en nod, korskopplingspunkt eller likvärdig facilitet där ett befintligt eller planerat slutanvändarnära accessnät tar vid.

Förbindelsen får inte användas för att direkt ansluta slutanvändare.

Ortssammanbindande nätets ändpunkter

Geografiska punkter mellan vilka ett ortssammanbindande nät löper.

Passiv bredbandsinfrastruktur

Med passiv bredbandsinfrastruktur menas infrastruktur i passiva nätdelar som är avsedda att rymma andra nätdelar utan att själva bli aktiva, till exempel kanalisationer, ledningar, master, tillsynsbrunnar, kopplingsskåp, byggnader, ingångar till byggnader, antenninstallationer, torn och stolpar.

Det stödfinansierade nätet kan utgöra hela eller en del av ett ortssammanbindande nät. Stöd till ortsammanbindande nät, inom Regionalfonden, endast får gå till områden där det inte finns motsvarande infrastruktur sedan tidigare och där man bedömer att den inte kommer att byggas ut på kommersiell grund inom tre år.

Bredbandsnätet ska vara robust och driftsäkert.

Sträcka eller område

I behovskartläggningen har den regionalt utvecklingsansvarige eller den regionala bredbandskoordinatorn sammanställt ett antal sträckor eller områden där bedömningen är att det inte finns befintligt bredband av höghastighetskvalitet. Sträckorna eller områdena definieras av koordinater eller adresser på (minst) anslutningspunkt och ändpunkt. Varje sträcka eller område har även tilldelats en beräknad referenskostnad vilket motsvarar den kostnad som det maximalt kan beviljas stöd för.

Behovskartläggningen läggs ut på Tillväxtverkets hemsida i ett Offentligt samråd. Samrådet ska säkerställa att det inte finns ett befintligt bredband av höghastighetskvalitet på de sträckor och områden som ingår i behovskartläggningen. Samrådet innebär också att aktörer kan lämna intresse för att söka stöd för att bygga de sträckor och områden som ingår i samrådet.

Stödmottagare

Projektägare och ansvarig för att det stödfinansierade objektet skapas. Den aktör som åtagit sig huvudansvaret att upprätthålla funktion, bereda tillträde till anläggning och tillhörande resurser, sköta löpande verksamhet med drift och förvaltning, samt utveckla anläggning och funktion för att uppfylla syftet med stödet.

Tillhörande resurser

Delar av en anläggning och alla andra resurser som är nödvändiga för att nyttja det stödfinansierade objektet exempelvis fysiska delar av en Bredbandsanläggning, information, tjänster och personella resurser etcetera.