Konkurrens­utsättning av anbud

Om det finns intresse från flera aktörer att bygga ortsammanbinande bredbandsnät eller accessnät, ska ett urval göras genom ett anbudsförfarande innan en utlysning kan öppna.

Konkurrensutsatt urvalsprocess

När fler än en aktör har lämnat intresse om att bygga bredband med hög kapacitet för samma objekt, genomförs en konkurrensutsatt urvalsprocess. Urvalsprocessen för bredband delas in i följande steg:

  • Aktörer som inkommit med intresse att bygga med stöd får komma in med ett anbud om att konkurrera om stöd från Regionalfonden. Anbudet lämnas in via blanketten Anbud.
  • Den anbudsgivare som lämnar in anbud om att bygga till flest antal företag med möjlighet till anslutning, för lägsta stödbelopp, kommer att få skicka in en ansökan i utlysningen.
  • Samtliga anbudsgivare meddelas skriftligen om de har gått vidare för att komma in med ansökan när utlysningen öppnar.
  • Utlysning öppnar och "vinnande" aktörer anges som de som får söka sträcka/område till den kostnad som de inkommit med anbud om.

Exempel på utformning av anbud om vald objektsnivå är sträcka

Om vald objektsnivå är sträcka uppger anbudsgivaren vilket stödbelopp som de behöver för att kunna bygga sträckorna som anbudet omfattar. Stöd från Regionalfonden kan beviljas med som mest 40 procent eller som minst 30 procent av den totala projektbudgeten. Utvärdering av anbud sker för varje sträcka eller område.

Urval av anbud

Urval sker genom beräkning av flest antal företag per stödkrona. Uppgifter om antal företag och sträckornas längd finns angivna i respektive blankett och är hämtade från de länsvisa behovskartläggningarna. 

Utvärdering av anbud

Det anbud som har inkommit med anbud att bygga till flest antal företag för lägsta stödbelopp (bygga sträcka/område till lägst kostnad) kommer att gå vidare till att få söka sträcka/område i utlysningen. Om två anbud har inkommit med samma kostnad kommer anbudsgivarna att tillfrågas om de vill komma in med ett nytt anbud för de aktuella sträckorna/områdena. Står bägge fast vid samma kostnad kommer stödet att fördelas via lottning.

Så här lämnas anbud in

Anbud lämnas in genom att fylla i formuläret för konkurrensutsattt omgång för respektive sträcka eller område.

I formuläret fyller aktören i de sträckor eller områden som de tidigare lämnat intresse för och anger en byggkostnad för varje sträcka/område. Observera att anbudet är bindande och att bredbandsutbyggnaden ska uppfylla de krav och villkor som framgår av beslut om stöd. De finns beskrivna i handbok för EU-projekt 2021-2027.

Om det i genomförandet av projektet visar sig att utbyggnad av samma sträcka redan har skett på kommersiell grund ska projektägaren ta kontakt med Tillväxtverket för att justera projektets omfattning.

Sträckor som sökts i konkurrens ska sökas i separat projekt eftersom de omfattas av utökade krav. Projektägarens anbud att bygga sträckorna är bindande och kan därför inte strykas eller på annat sätt justeras i efterhand genom ändringsbeslut, med undantag för om utbyggnad av samma sträcka/område redan har skett på kommersiell grund. Om projektet inte genomförs i sin helhet bedöms projektet som ej genomfört och stödet i sin helhet blir återbetalningspliktigt.