Processen för bredbandsstöd

Här kan ni ta del av hur Tillväxtverket hanterar processen kring Regionalfondens stöd för bredbandsinvesteringar.

1. Regionalt utvecklingsansvariga gör behovskartläggningar

Behovskartläggningarna visar var det bedöms saknas ortssammanbindande nät och/eller accessnät. Behovskartläggningar kan tas fram i omgångar beroende på det aktuella behovet.

2. Tillväxtverket publicerar aktuella behovskartläggningar

Tillväxtverket publicerar behovskartläggningar för offentliga samråd och frågar samtidigt nätägare och andra bredbandsaktörer om deras intresse för aktuella sträckor och/eller områden. I det offentliga samrådet får aktörerna komma in med synpunkter och upplysningar om befintliga ortsammanbindande nät eller om de har planer på utbyggnad med egna medel.

För dessa syften används tre olika blanketter.

Aktörerna har fyra olika svarsalternativ att välja på:

  • a - Inget intresse finns.
  • b - Ja, det finns planer att bygga ut med egna medel på kommersiell grund.
  • c - Ja, det finns intresse av att bygga ut med stöd från Regionalfonden.
  • d - Ja, det finns befintlig infrastruktur inom samma kategori inom aktuellt område.

3. Hanteringen beror på svaren som kommit in

Beroende på de svar som kommer in sker hanteringen sedan på olika sätt. Nedan följer en beskrivning av hur de kommer att hanteras kopplat till de behovskartläggningar som publicerats och de svar som kommit in på dessa.

  • A) För de sträckor/områden där det enbart kommit in intresse från en aktör (2c ovan) öppnas en utlysning där enbart den aktuella aktören kan söka stöd. Utlysningar publiceras på webbplatsen, under rubriken Finansiering.
  • B) För de sträckor/områden där en aktör har svarat att de har för avsikt att bygga ut med egna medel, (2b ovan), kommer Tillväxtverket att kontrollera uppgifterna för att se hur långt aktören kommit i sina planer. Aktören får då tid, cirka en månad, att komma in med underlag som tydliggör utbyggnadsplanerna.
  • C) De sträckor/områden där flera aktörer är intresserade av att ansöka om stöd från Regionalfonden, (2c ovan), hanteras genom konkurrensutsättning av anbud från de aktörer som inkommit med intresse. Efter att konkurrensutsättningen har genomförts öppnas en utlysning där den/de aktör(er) som kom in med det vinnande anbudet anges för respektive sträcka/område.
  • D) För de sträckor/områden där en aktör har svarat att det redan finns ett befintligt bredbandsnät av samma kategori, (2d ovan), kommer de uppgifterna att kontrolleras av Tillväxtverket. Aktören får då tid, cirka en månad, att komma in med ett underlag som tydliggör att det finns ett befintligt nät.