5. Så bedömer och fattar vi beslut om er ansökan

När ni har skickat in er projektansökan kontrollerar Tillväxtverket först om projektet uppfyller krav och kriterier för att få stöd. Om projektet kan få stöd går det vidare till en prioritering. Efter genomförd prioritering får Tillväxtverket tillbaka er ansökan och fattar därefter ett beslut om stöd alternativt ett beslut om avslag.

För att uppfylla Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 bedömer Tillväxtverket en projektansökan utifrån krav och kriterier. Metod och kriterier för processen har godkänts av den övervakningskommitté som följer genomförandet av programmen.

Ansökningar görs i konkurrens och utlysningens budget sätter taket för vad som kan beviljas i utlysningsomgången.

Er ansökan bedöms i två steg som beskrivs nedan. Om er ansökan inte uppfyller någon del av bedömning kan ansökan komma att avvisas eller avslås.

Ansökan inkommer

Tillväxtverket handlägger din ansökan

När ansökan inkommer påbörjar Tillväxtverket handläggningen av ansökan. Kompletteringar kan komma att begäras in under handläggningen för uppfyllnad av såväl krav som grundläggande kriterier.

Första bedömning görs

I det första steget säkerställer handläggaren att ansökan uppfyller en grundläggande nivå. Den grundläggande nivån innebär att ansökan bedöms utifrån krav och kriterier. Om dessa inte är uppfyllda utgör de grund för avvisning eller avslag.

Kvalitetsbedömning

De projektansökningar som når upp till en grundläggande nivå genomgår i ett andra steg en kvalitetsbedömning utifrån kriterierna relevans, samverkan, måluppfyllelse och hållbar förändring. Kvalitetsbedömningen utgör tillsammans med projektansökan underlag för prioritering.

Överlämning och prioritering

De ansökningar som uppfyller krav och kriterier lämnas för prioritering i de fall det rör sig om de regionala strukturfondsprogrammen till Strukturfondspartnerskapet för aktuellt programområde.

De ansökningar som avser det Nationella regionalfondsprogrammet lämnas över till ett samråd med utsedda handläggare och chefer från Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten. I det nationella regionalfondsprogrammet tas beslut om er ansökan av Tillväxtverkets generaldirektör.

Prioritering av Strukturfondspartnerskap

Strukturfondspartnerskapet i de åtta regionala programmen prioriterar bland de ansökningar som godkänts av Tillväxtverket.

Beslut

Tillväxtverket beslutar enligt den prioritering som är gjord. Om ett projekt prioriteras tas ett beslut om stöd. De projekt som inte prioriteras får ett beslut om avslag.

Beslut skickas ut till den sökande

Första bedömningen

I den första bedömningen säkerställer Tillväxtverket att er ansökan uppfyller grundläggande krav och urvalskriterier.

Kvalitetskriterier

Tillväxtverket bedömer ert projekts kvalitet utifrån ett antal kriterier.

Beslut om EU-stöd

Om ert projekt prioriterats fattar vi beslut om stöd. Om ert projekt inte prioriterats fattar vi ett beslut om avslag.