5. Så bedömer och fattar vi beslut om er ansökan

När ni har skickat in er projektansökan kontrollerar Tillväxtverket först om projektet uppfyller krav och kriterier för att få stöd. Om projektet kan få stöd går det vidare till en prioritering. Efter genomförd prioritering får Tillväxtverket tillbaka er ansökan och fattar därefter ett beslut om stöd alternativt ett beslut om avslag.

För att uppfylla Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 bedömer Tillväxtverket en projektansökan utifrån krav och kriterier. Metod och kriterier för processen har godkänts av den övervakningskommitté som följer genomförandet av programmen.

Ansökningar görs i konkurrens och utlysningens budget sätter taket för vad som kan beviljas i utlysningsomgången.

Er ansökan bedöms i två steg som beskrivs nedan. Om er ansökan inte uppfyller någon del av bedömning kan ansökan komma att avvisas eller avslås.

Ansökan inkommer

Tillväxtverket handlägger din ansökan

När ansökan inkommer påbörjar Tillväxtverket handläggningen av ansökan. Kompletteringar kan komma att begäras in under handläggningen för uppfyllnad av såväl krav som grundläggande kriterier.

Första bedömning görs

I det första steget säkerställer handläggaren att ansökan uppfyller en grundläggande nivå. Den grundläggande nivån innebär att ansökan bedöms utifrån krav och kriterier. Om dessa inte är uppfyllda utgör de grund för avvisning eller avslag.

Kvalitetsbedömning

De projektansökningar som når upp till en grundläggande nivå genomgår i ett andra steg en kvalitetsbedömning utifrån kriterierna relevans, samverkan, måluppfyllelse och hållbar förändring. Kvalitetsbedömningen utgör tillsammans med projektansökan underlag för prioritering.

Överlämning och prioritering

De ansökningar som uppfyller krav och kriterier lämnas för prioritering i de fall det rör sig om de regionala strukturfondsprogrammen till Strukturfondspartnerskapet för aktuellt programområde.

De ansökningar som avser det Nationella regionalfondsprogrammet lämnas över till ett samråd med utsedda handläggare och chefer från Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten. I det nationella regionalfondsprogrammet tas beslut om er ansökan av Tillväxtverkets generaldirektör.

Prioritering av Strukturfondspartnerskap

Strukturfondspartnerskapet i de åtta regionala programmen prioriterar bland de ansökningar som godkänts av Tillväxtverket.

Beslut

Tillväxtverket beslutar enligt den prioritering som är gjord. Om ett projekt prioriteras tas ett beslut om stöd. De projekt som inte prioriteras får ett beslut om avslag.

Beslut skickas ut till den sökande

Första bedömningen

I den första bedömningen säkerställer Tillväxtverket att er ansökan uppfyller grundläggande krav och urvalskriterier. Kraven och urvalskriterierna är likadana i alla regionala strukturfondsprogram, det nationella strukturfondsprogrammet och Fonden för en rättvis omställning.

Urvalskriterier delas upp i obligatoriska och vid behov utlysningsspecifika. De obligatoriska urvalskriterierna finns alltid med som en del i bedömningen. I de fall det är aktuellt med utlysningsspecifika urvalskriterier kommer det att framgå av utlysningstexten.

I den första bedömningen säkerställer Tillväxtverket att ni som ansöker lever upp till de krav som ställs på er, samt att ansökan stämmer överens med krav och urvalskriterier. Ni kan läsa mer om krav och urvalskriterier under Krav och styrande dokument.

De ansökningar som uppfyller krav och kriterier blir godkända och bedöms sedan i ett andra steg. I det andra steget av bedömer Tillväxtverket projektet utifrån fastställda kvalitetskriterier.

Kvalitetskriterier

Tillväxtverket bedömer ert projekts kvalitet utifrån ett antal kriterier. Bedömningen av ert projekts kvalitetskriterier lämnas som underlag inför prioritering.

De olika kriterierna

De kvalitetskriterier ert projekt bedöms på är:

 • Relevans
  Projektets målgrupp har en roll i omställningen till en hållbar utveckling.
 • Samverkan
  Projektet har beskrivit vad för samverkan som sker i projektet och på vilket sätt det bidrar till genomförandet.
 • Måluppfyllelse
  Projektet har förutsättningar att nå förväntade resultat under projektperioden.
 • Hållbar förändring
  Projektet har bedömt sin hållbarhetspåverkan
  Projektets resultat har förutsättningar att bli bestående och bidra till en hållbar utveckling.

Kvalitetskriterierna beslutas av programmens övervakningskommittér.

Bedömning av kvalitetskriterier

Varje kriterium betygsätts med: IG, G, VG eller MVG. Betyget hänger samman med en poängsättning:

Betyg

Poäng

IG

0

G

1

VG

3

MVG

5

För att ett projekt som helhet ska vara godkänt ska det nå upp till minst G på samtliga kvalitetskriterier. Om det finns begränsningar för vilket betyg som är möjligt att nå så framgår det av den enskilda utlysningen.

Bedömningen av projektets kvalitetskriterier lämnas inför prioritering som underlag till Strukturfondspartnerskapet i de regionala strukturfondsprogrammen.

Relevans

Projektets målgrupp har en roll i omställningen till en hållbar utveckling.

Relevans

Betyg

Beskrivning

IG

Det saknas beskrivning av målgrupp, målgruppens sammansättning och dess behov.

G

Det är beskrivet vilka som är målgrupp under projekttiden samt vilka behov målgruppen har.

VG

Motiven till varför projektet behövs och målgruppens behov är underbyggda av tidigare erfarenheter eller kunskap som motiverar projektet.

MVG

Motivet till projektet bygger på målgruppens direkt uttryckta behov och målgruppen har varit involverad vid framtagande av ansökan.

Samverkan

Projektet har beskrivit vad för samverkan som sker i projektet och på vilket sätt det bidrar till genomförandet.

Samverkan

Betyg

Beskrivning

IG

Det saknas beskrivning av vad för samverkan som kan vara aktuell och med vilka aktörer.

G

Projektet innehåller beskrivningar av samverkan, exempelvis genom dialog med andra aktörer.

VG

Samverkan sker strukturerat på aktivitetsnivå med relevanta aktörer. Samverkan skapar ett värde för målgruppen.

MVG

Projektet samverkar gränsregionalt och/eller sektorsöverskridande och det framgår hur detta sker i aktiviteterna och hur det skapar ett värde för målgruppen.

Måluppfyllelse

Projektet har förutsättningar att nå förväntade resultat under projektperioden.

Måluppfyllelse

Betyg

Beskrivning

IG

Det är inte beskrivet hur aktiviteter förändrar målgruppens förmågor och beteenden.

G

Aktiviteterna syftar till att förändra målgruppens förmågor och beteenden.

VG

Involverade aktörer har dokumenterade kompetenser och erfarenheter som krävs för att genomföra planerade aktiviteter.

MVG

Involverade aktörer har upparbetade och dokumenterade kontakter med målgruppen.

Hållbar förändring

Projektet har bedömt sin hållbarhetspåverkan.

Hållbarhetspåverkan del 1

Betyg

Beskrivning

IG

Projektet har inte beskrivit sin hållbarhetspåverkan.

G

Projektet har genom sina beskrivningar i ansökan synliggjort sin hållbarhetspåverkan.

VG

Projektet har identifierat och synliggjort målkonflikter.

MVG

Projektet har beskrivit hur man har planerat att hantera målkonflikter.

Projektets resultat har förutsättningar att bli bestående och bidra till en hållbar förändring.

Hållbarhetspåverkan del 2

Betyg

Beskrivning

IG

Det saknas beskrivning av hur målgruppens stärkta förmågor och beteenden bidrar till önskade samhällsförändringar.

G

Det finns en beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till önskade samhällsförändringar.

VG

Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till önskade samhällsförändringar.

MVG

Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till önskade samhällsförändringar & förutsättningar att omhänderta resultat efter projekttiden.

Beslut om EU-stöd

Om ert projekt prioriterats fattar vi beslut om stöd. Om ert projekt inte prioriterats fattar vi ett beslut om avslag. Oavsett utfall skickas beslutet till er.

Följ allt som står i beslutet, det fungerar som villkor för stödet ni fått. Detta gäller oavsett om beslutet stämmer överens med er ansökan eller inte.

Om ni har beviljats stöd

I ert beslut finns bland annat

 • en motivering till varför ni beviljats stöd,
 • er projektbeskrivning,
 • allmänna och särskilda villkor för beslutet

Beslut om stöd är det ni ska följa när ni genomför ert projekt. Det är därför viktigt att alla inblandade parter läser igenom beslutet. Av beslutets inledande del framgår de rättsliga grunderna samt motivering till varför ni beviljats stöd.

I projektbeskrivningen framgår ert projekts mål, målgrupp, förväntade resultat, aktiviteter och godkända kostnadsbudget.

Ni ser även i beslutet vilka särskilda villkor som ni ska följa när ni genomför ert projekt. Exempel på särskilda villkor är om ni har stödjande aktiviteter till företag samt villkor för utvärdering i projektet.

Om någon del i beslut om stöd är otydlig för er efter genomläsning och ni inte hittar svar i denna handbok ska ni kontakta er handläggare. Det gäller även om ni i beslutet hittar något som är felaktigt. Information om vem som är er handläggare och uppgifter om ärende-id hittar ni i beslutet. Projektets ärende-id är det nummer som ni ska uppge när ni har kontakt med Tillväxtverket. Det är även ärende-id som ni använder när ni rapporterar och ansöker om utbetalning av stöd.

Om ni har fått ett avslagsbeslut

Om ni har fått avslag på er ansökan har ni alltid möjlighet att söka igen när en ny utlysning öppnar. Ni kan utläsa i beslutets motivering eller få återkoppling från er handläggare vad det var som gjorde att ni inte beviljades stöd.

Beslutet om avslag kan inte överklagas.

Om ni inte följer det som står i beslutet

Om ni inte följer det som står i beslutet kan Tillväxtverket besluta att inte betala ut mer medel. Det kan innebära att projektet avbryts och ni blir tvungna att betala tillbaka de pengar ni fått.