2. Så fyller ni i ansökan om stöd

Innan ni fyller i ansökan om stöd för programperioden 2021-2027 är det viktigt att planera och fundera utifrån de frågor och områden som ansökan innehåller. En förutsättning för att kunna söka stöd är att det finns en öppen utlysning.

Konkreta anvisningar till Min ansökan

Här nedan finns information om hur ansökan ser ut och vad som ska besvaras i respektive fält i Min ansökan. Informationen är en spegling av det som finns i Min ansökan just nu men mindre skillnader kan förekomma i de fall Min ansökan uppdateras.

Obligatoriska bilagor till ansökan

Följande bilagor är obligatoriska till er ansökan för samtliga projekt:

 • Underlag som styrker firmateckningsrätt för den som skrivit under ansökan
 • Inköps- och upphandlingsplan

För särskilda projekttyper eller aktiviteter är också följande bilagor obligatoriska:

 • Detaljerad planeringsbudget i excelmall för förstudier (Mall Planeringsbudget för EU-projekt)
 • Detaljerad budget på arbetspaketsnivå för projekt med faktiska kostnader som innebär statsstöd eller försumbart stöd/de minimis (Mall Budget företagsstödjande projekt)
 • Kompletterande ansökningsformulär för statsstödsprojekt
 • Stödordning och urvalskriterier för ramprojekt
 • Avsiktsförklaring (letter of intent) från samarbetspartner för Östersjöprojekt. Avsiktsförklaringen ska inkludera en bekräftelse på avsikten från partnern att medfinansiera, och att partnern har, eller söker, Regionalfondsfinansiering i motstående program i landet ifråga
 • Intyg från prioritetssamordnare om projektet är ett flaggskeppsprojekt enligt Östersjöstrategin.

Bekräftelse av åtagande

Alla projektpartner, inklusive projektägaren, ska fylla i formuläret ”Bekräftelse av åtaganden”. Projektägaren ska skicka in en kopia av undertecknade senast vid första ansökan om utbetalning.

Ni ska skriva er ansökan på svenska.

1. Övergripande

När ni gör er ansökan i Min ansökan ska ni fylla i övergripande uppgifter om projektet.

Projektnamn

Projektnamnet ska vara kortfattat och enkelt. Ange även vad ni kommer att kalla projektet internt, om det är något annat än själva projektnamnet, till exempel en förkortning.

Datum för projektstart och projektslut

Ange datum för när ert projekt ska starta och när det ska avslutas.

I vilken eller vilka kommuner kommer insatserna genomföras?

Välj kommuner.

Söker ni finansiering för en förstudie?

Ja/Nej

Söker ni finansiering för ett ramprojekt?

Ja/Nej
Om ja, beskriv stödordningen

Har projektet genomfört den hållbarhetsanalys som beskrivs i EU-handboken?

Att ni genomför en hållbarhetsanalys är en förutsättning för att ni ska kunna ge svar på frågorna som Tillväxtverket ställer i Min ansökan. Hållbarhetsanalysen ligger även till grund för en klassificering av hur projekten lever upp till de olika krav på hållbarhet som ställs i programperioden 2021-2027

Ja/Nej

Söker ni finansiering för att investera i infrastruktur?

Vad som avses med infrastruktur framgår av aktuell utlysningstext.

Om ja,
- Intygande om att investeringen har en förväntad livslängd på minst fem år
- Intygande om genomförd klimatsäkring

Sammanfatta projektet

Beskriv kort och enkelt projektet utifrån utmaning, projektmål, målgrupp, arbetssätt, aktiviteter och den förändring som ni vill se hos målgruppen. Formulera er som om projektet pågår. Till exempel "Projektet ska ge företag bättre förutsättningar att...". Om ni beviljas stöd kommer texten att publiceras på Tillväxtverkets hemsida. Det är därför viktigt att projektsammanfattningen inte innehåller någon konfidentiell information.

Max 1000 tecken

2. Projektägare

Projektägare är den organisation som samordnar projektet. Projektägaren tar emot Tillväxtverkets beslut om stöd och utbetalning av stöd. Projektägaren har särskilda åtaganden i enlighet med vad som framgår av allmänna villkor.

Sök på organisationsnummer eller -namn

Sök och lägg till er organisation.

Ange kontouppgifter för utbetalning

Vi kan endast göra utbetalningar till plus- eller bankgiro. Har du inte den typen av konto behöver du skaffa det innan du ansöker om stöd.

Välj arbetsställe

Välj det arbetsställe som berörs mest

Momsregistreringsnummer

Uppgifter om momsregistreringsnummer ska bara fyllas i av utländska aktörer som deltar i projektet.

Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling eller annan upphandlingslagstiftning?

Om organisationen omfattas av offentlig upphandling ansvarar ni för att era upphandlingar och köp i projektet följer aktuell upphandlingslagstiftning:

 • Lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • Lagen om upphandling inom områdena vatten energi, transporter och posttjänster (LUF)
 • Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) eller
 • Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)

Om ni inte omfattas av upphandlingslagstiftning ska ni följa det särskilda inköpsförfarandet.

Organisationens hemsida

Ange adress

Har ni tagit upp moms som en kostnad när ni har beräknat er budget?

Ja/Nej

Betalsätt

Ange betalsätt

Ansöker ni om förskott?

Projektägare med svag likviditet eller särskilda skäl kan söka förskott med upp till halva stödet men maximalt 400 000 kronor totalt för projektet under projektperioden .

Om ja, belopp för förskott samt motivering.

3. Projektpartner

Här lägger ni in era projektpartner. Alla organisationer som deltar i utformningen och bidrar i genomförandet av projektet är partner. Projektpartner som inte har några kostnader i projektet eller som enbart bidrar med annat än pengar ska inte finnas med som partner under menyvalet "Projektpartner" i Min ansökan. 

En organisation som endast bidrar med medfinansiering utan att delta i projektets genomförande är inte en projektpartner utan en finansiär som ni tar upp i budgeten.

Välj arbetsställe

Välj det arbetsställe som berörs mest

Ange momsregistreringsnummer

Uppgifter om momsregistreringsnummer ska bara fyllas i av utländska aktörer som deltar i projektet.

Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling eller annan upphandlingslagstiftning?

Om organisationen omfattas av offentlig upphandling ansvarar ni för att era upphandlingar och köp i projektet följer aktuell upphandlingslagstiftning:

 • Lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • Lagen om upphandling inom områdena vatten energi, transporter och posttjänster (LUF)
 • Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) eller
 • Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)

Om ni inte omfattas av upphandlingslagstiftning ska ni följa det särskilda inköpsförfarandet.

Ange vem som är organisationens firmatecknare

Har ni tagit upp moms som en kostnad när ni har beräknat er budget?

Ja/Nej

4. Utmaningar och behov

Beskriv vad projektet ska bidra till att förändra och vilka utmaningar ni ska arbeta med.

Beskriv kortfattat ert projektmål

Projektmålet ska beskriva det tillstånd som har uppnåtts vid projektslut. Det ska ha tydlig koppling till det specifika målet i utlysningen.

Projektmålet ska uppfylla SMART-kriterierna:

 • Specifikt - Exakt vad ska ha uppnåtts när projektet avslutas?
 • Mätbart - Hur vet vi att målet har nåtts?
 • Accepterat - Hur viktigt är det att målet nås? Varför?
 • Realistiskt - Är målet rimligt? Vad behöver göras för att målet ska nås?
 • Tidsbundet - Målet ska vara uppnått när projektet avslutas.

Max 1000 tecken.

Vilken utmaning i utlysningen ska projektet bidra till att lösa?

I utlysningen framgår det vilken eller vilka utmaningar som projektet förväntas lösa.

Max 1000 tecken.

Beskriv nuläget som projektet ska bidra till att förändra

Utgå från fakta och analys. Förklara vem/vilka som har behov av ert projekt och varför. Här ska ni konkretisera utmaningen för projektet genom att beskriva rådande nuläge som projektet ska bidra till att förändra. Beskrivningen ska ge en förståelse av målgruppens behov och varför projektet behövs. Det ska framgå hur identifierade utmaningar stämmer överens med utlysningens inriktning för en omställning till en hållbar utveckling.

Max 4000 tecken

Vilka av de globala målen i Agenda 2030 förväntas projektet bidra till i regionen på lång sikt?

Utlysningen ger en vägledning av vilka globala mål som är aktuella. Förändringarna hos målgruppen ska skapa förändringar på samhällsnivå i linje med de globala målen. Se exempel i handboken.

Motivera valet av Agenda 2030 mål.

Max 4000 tecken

5. Målgrupp

Målgruppen är kärnan i ert projekt. Det är den ni ska nå med era insatser och aktiviteter. Aktiviteterna ska öka förmågan och ändra beteenden hos målgruppen. Det här ska i sin tur leda till en förändring i regionen.

Välj en primär målgrupp för projektets aktiviteter under projektperioden

 • Små och medelstora företag
 • Företagsfrämjande aktörer
 • Individer i regionen
 • Offentliga organisationer
 • Sociala företag
 • Akademi och forskningsaktörer
 • Idéburna organisationer

Välj eventuellt eller flera sekundära målgrupper för projektets aktiviteter under projektperioden (valfri)

 • Små och medelstora företag
 • Företagsfrämjande aktörer
 • Individer i regionen
 • Offentliga organisationer
 • Sociala företag
 • Akademi och forskningsaktörer
 • Idéburna organisationer

Beskriv projektets målgrupp och deras behov

Som stöd i ert arbete med att besvara frågan kan ni utgå från följande frågor:

 • Hur ser projektets målgrupp ut när det gäller mångfald och jämställdhet?
 • Hur ser sammansättningen ut i den bransch som projektet riktar sig till och varför ser det ut som det gör?
 • Hur ser fördelningen ut mellan exempelvis kön, ålder, bakgrund, funktionsvariationer, geografi?
 • Vilka behov av projektet har målgruppen?

Utgå bland annat ifrån relevant könsuppdelad statistik. Vi vill med denna fråga få er som söker att genom kartläggning av den eventuella strukturella obalansen bredda representationen hos projektets målgrupp och därigenom få en mindre homogen grupp. Insikten ni redovisar här bör vara med er i genomförandet av projektet när ni bjuder in och samarbetar med målgruppen i aktiviteterna.

Max 4000 tecken.

Vad har ni för tidigare erfarenhet av målgruppen?

För att beskriva er erfarenhet av målgruppen kan ni exemplifiera med tidigare genomförda aktiviteter och projekt mot målgruppen. Det kan även vara annan erfarenhet eller kunskap som motiverar sökt projekt. Ni kan till exempel lyfta fram studier, rapporter eller andra erfarenheter.

Max 2000 tecken

Hur har ni arbetat för att inkludera målgruppen i förberedelserna av projektet?

Här ska ni beskriva på vilket sätt målgruppen har inkluderats i förberedelserna av projektet. Har exempelvis målgruppen varit involverade vid framtagande av ansökan och på vilket sätt har det i så fall gått till.

Max 2000 tecken

Hur ska ni arbeta för att inkludera målgruppen i genomförandet av projektet?

Här ska ni beskriva på vilket sätt ni tänker skapa förutsättningar för projektets aktiviteter ska nå målgruppen. Hur ni avser att arbeta, genomföra och följa upp att det är rätt målgrupp som nås och bearbetas under projekttiden.

Max 4000 tecken

Vilken huvudsaklig bransch ska projektets aktiviteter bidra till?

Lista över valbara branscherBransch

1

Jord- och skogsbruk

2

Fiske

3

Vattenbruk

4

Andra sektorer inom den blå ekonomin

5

Framställning av livsmedelsprodukter och drycker

6

Framställning av textilier och textilprodukter

7

Tillverkning av transportmedel

8

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

9

Andra ospecificerade tillverkningsindustrier

10

Byggnadsverksamhet

11

Utvinning av mineral

12

El, gas, ånga, varmvatten och luftkonditionering

13

Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering

14

Transport och lagring

15

Informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive telekom

16

Partihandel och detaljhandel

17

Turism-, hotell- och restaurangverksamhet

18

Finans- och försäkringsverksamhet

19

Fastighets- och uthyrningsverksamhet och företagstjänster

20

Offentlig förvaltning

21

Utbildning

22

Hälso- och sjukvård

23

Socialt arbete samt samhälleliga och personliga tjänster

24

Miljörelaterad verksamhet

25

Kultur, nöje, den kreativa sektorn och fritid

26

Andra ospecificerade tjänster

6. Aktiviteter

I det här avsnittet beskriver ni era arbetspaket och aktiviteter. Arbetspaket och aktiviteter ska vara tydligt beskrivna och det ska gå att förstå hur dessa leder till att nå det specifika målet.

Ni kan lägga till flera arbetspaket. För att uppbyggnaden av projektet ska bli tydlig bör ni sträva efter att renodla arbetspaketen. Om ni genomför aktiviteter där företag gynnas ska ni renodla arbetspaket utifrån försumbart stöd/de minimis eller aktiviteter som ingår inom ramen för en statsstödsbox.

Ni ska uppge:

 • Namn på arbetspaket
 • Kostnad
 • Startdatum
 • Slutdatum

Beskriv hur arbetspaketet är ett steg mot att nå projektmålet.

Till exempel vilken förändring man kan se hos målgruppen efter att arbetspaketet är genomfört. Som till exempel ökad kunskap inom ett visst område.

Max 2000 tecken.

Aktiviteter

 • Namn på aktiviteten
 • Kostnad
 • Beskriv aktiviteten

  Sträva i er beskrivning av aktiviteter efter att renodla och att inte blanda ihop flera aktiviteter i en och samma beskrivning. Ni ska istället vid behov lägga upp flera aktiviteter under ett och samma arbetspaket.

  Av er beskrivning av aktiviteten ska det tydligt framgå:
  -Vad ni ska göra.
  -Hur ni utformat aktiviteten med hänsyn till den kunskap som ni fått om målgruppen och dess behov.
  -Vilka förmågor som ska stärkas hos målgruppen och hur.
  -Hur aktiviteten ska bidra till projektets genomförande.
  -Vad för resultat förväntar ni er ha uppnått direkt efter att genomförd aktivitet.
  -Vem som genomför aktiviteten i projekt med flera parter och hur arbetet gynnar målgruppen.
  - Vilka slags kostnader med ungefärliga belopp per kostnadsslag som behövs för respektive aktivitet.

  Om det i projektet handlar om aktiviteter där företag är målgrupp ska det tydligt framgå vad företagen tar emot, det vill säga om det rör sig om pengar eller vad för värde som skapas genom de stödjande aktiviteterna. Det ska också framgå hur ni beräknat värdet av stödet. Aktiviteten ska redovisas separerad från andra aktiviteter.
  Exempel:
  Aktivitet "hållbar grön affärsutveckling för små- och medelstora företag"
  Kostnad 1 000 000 kronor
  Beskriv aktivitet: Företag får stöd genom upphandlade konsulter..... (not; samt ska innehålla informationen ovan).
  Totalt får 20 st företag stöd, till ett värde av 50 000 kr vardera.

  Om ni har Socialfondsaktiviteter ska dessa aktiviteter delas upp och redovisas separerade från andra aktiviteter. Det ska vara tydligt vad för kompetensutveckling som individen ska få och vad det ska leda till. Det ska framgå hur ni beräknat värdet av aktiviteten och vad för kostnader ni har för att genomföra aktiviteten.

På vilket sätt kommer era arbetspaket att påverka de globala målen?

Vilka risker för målkonflikter har ni identifierat? Och kommer ni att hantera de identifierade målkonflikterna, i så fall hur?

Bedöm och motivera arbetspaketets påverkan utifrån följande faktorer:

 • Ingen påverkan
 • Risk för negativ påverkan
 • Positiv påverkan
 • Mer kunskap behövs

Målkonflikter
Genom att förstå målkonflikter finns det potential till förbättring. När målkonflikter synliggörs skapas möjligheter till att hantera dem. Identifieringen kan också tydliggöra vem som har mandat att hantera dem. Det finns ett behov av att förstå och ta i beaktande att framsteg inom agendans mål och delmål i vissa fall kan motverka varandra. Dels inom varje enskilt mål men också mellan målen.

Ett exempel på globalt mål och delmål som riskerar påverkas negativt av aktiviteter som finansieras av Regionalfonden är Mål 7, Hållbar energi för alla.
Implementering och uppskalning av ny teknik kan i sig vara mycket energikrävande. Det är därför viktigt att göra en bedömning av i vilken mån som satsningar bidrar till att energiförbrukningen på kort sikt ökar och därmed får negativ effekt mot delmål 7.2 Öka andelen förnybar energi i världen.

Att kunna ta i beaktning och förbereda sig på eventuella målkonflikter relaterat till de globala målen är en del av Tillväxtverkets bedömningskriterier. Du kan läsa mer om bedömningskriterierna i handboken.

Max 4000 tecken.

7. Förväntat resultat

Här ska ni beskriva vilka förändringar hos målgruppen eller målobjekten som aktiviteterna förväntas leda till. Dessa förändringar är förväntade resultat i ert projekt. Det handlar om stärkta förmågor som leder till förändrade beteenden hos målgruppen eller målobjektet. De förmågor och beteenden som ni väljer är det som ni kommer följas upp på under genomförandet av projektet. Det är därför viktigt att ni inte väljer fler förmågor och beteenden än vad som är rimligt att ert projekt ska kunna bidra till.

Var ska resultaten uppstå?

Aktiviteterna i projektet syftar till att stärka förmågor och förändra beteenden hos minst en resultatkedja (RK).

 1. I enskilda företag
 2. I företagsfrämjande och andra organisationer (ej företag)
 3. I forskningsmiljöer eller i fysisk infrastruktur

Förmåga - vad kommer målgruppen eller målobjektet att få tillgång till?

Att ha en förmåga betyder att du har möjlighet att göra en viss sak. En förmåga kan därför vara att du har fått kunskaper, insikter eller kännedom om något som gör att du kan agera. En förmåga kan också vara att du har fått tillgång till en resurs såsom exempelvis kontakter, lokaler, finansiering eller liknande som möjliggör ett agerande.

I tabellen nedan ser ni vilka förmågor ni kan välja i respektive resultatkedja

Tabell över resurser

Resultatkedjor →

Förmågor ↓

I enskilda företag

I företagsfrämjande och andra organisationer (ej företag)

I forskningsmiljöer eller i fysisk infrastruktur

Beslutsunderlag, stöddokument och strategier

X

X

X

Förändrade attityder och synsätt

X

XFörbättrat/förstärkt ledarskap

X

XKapital

X

Kapital till stödstrukturerXKapital till investeringar eller infrastruktur

X

Nya överenskommelser

X

X

X

Nya metoder och arbetssätt

X

X

X

Nya material

X

XNya processer

X

XNya/förbättrade anläggningar

X

X
Nya marknader (utanför Sverige)

X

Nya marknader (i Sverige)

X

Nya kontakter

X

X
Ny teknik

X

X
Nya forskningsområdenXRelevant kunskap

X


X

X

Rådgivning/vägledningXSamverkan och kunskapsöverföring

X

XSamverkansarenor (Akademi, offentliga, företag, sociala)XSamverkansarenor (företag till företag)XSamverkansarenor (offentliga till företag)
X
UtbildningXVilka förändrade beteenden förväntas de stärkta förmågorna leda till hos målgruppen eller målobjektet?

De stärkta förmågorna hos målgruppen/målobjektet förväntas leda till ett förändrat beteende. Beteende syftar på handlingar som utförs av en individ, företag eller organisation. Det kan till exempel vara att företaget utvecklar en produkt, eller att en organisation erbjuder tjänster till medborgare på ett nytt sätt. Handlingarna utförs som ett resultat av att förmågorna har stärkts. När det gäller miljö/infrastruktur kan det vara att ny infrastruktur för utbildning eller en ny forsknings- och innovationsmiljö har byggts upp.

Tabell förmågor

Tabell förmågor

Resultatkedjor →

Beteenden↓

I enskilda företag

I företagsfrämjande och andra organisationer (ej företag)

I forskningsmiljöer eller i fysisk infrastruktur

Använder resurseffektiv teknik, metod och processer

X

XAnvänder teknik och infrastruktur för ren energi

X

XAttraherar kapital

X

Deltar i digitala innovationshubbarXDeltar i, etablerar demonstrationsmiljöer

X


Deltar/startar projekt med internationell samverkanXEtablerar digitala innovationshubbarXEtablerar forsknings- innovations- och verifieringsprocesserXEtablerar ny anläggning för ortssammanbindande nät

X

Etablerar ny forsknings- och innovationsmiljö

X

Etablerar ny infrastruktur (fysisk/digital) för utbildning

X

Etablerar ny infrastruktur för energi (förnybar, energiförsörjning, lagring m.m)


X

Etablerar ny infrastruktur för transporter

X

Etablerar ny samverkanXExpanderar verksamheten

X

Förebygger och reducerar avfall

X

XGenomför generationsskiften

X

Genomför kompetensutveckling

X

XInstallerar ny digital teknik

X

Installerar ny uppkopplingsteknik (hög överföringshastighet)

X

Samarbetar med företag (tillämpad forskning, tekniköverföring)XSamarbetar med nya sektorer, branscher och aktörer

X

X
Skalar upp metoder, processer och arbetssätt

X

XStartar eller etableras i regionen

X

Startar och/eller genomför acceleratorprogram, inkubatorer

X

Tar fram nya strategier, besluts- och planeringsunderlag

X

Tar fram nya strategier, beslutsunderlag, policys/riktlinjerX
Tillgängliggör finansieringslösningar till företagXTillgängliggör konsumentinformation (klimat &miljö)XUppgraderar anläggning för ortsammanbindande nät

X

Uppgraderar befintlig digital teknik

X

Uppgraderar befintlig forsknings- och innovationsmiljö

X

Uppgraderar befintlig infrastruktur för transporter

X

Uppgraderar infrastruktur (fysisk/digital) för utbildning

X

Uppgraderar infrastruktur för energi (förnybar, energiförsörjning, lagring m.m)

X

Utvecklar arenor, kluster och nätverkXUtvecklar ett hållbart företagande (jämställdhet)

XUtvecklar ett hållbart företagande (miljö & klimat)

X

Utvecklar ett hållbart företagande (mångfald & integration)

X

Utvecklar hållbarhetsarbetet (jämställdhet)XUtvecklar hållbarhetsarbetet (miljö och klimat)XUtvecklar hållbarhetsarbetet (mångfald och integration)XUtvecklar innovationer

X

XUtvecklar områden för strategiska satsningar (smart specialisering)XUtvecklar strategisk kompetensförsörjning

X

XUtvecklar teknik & infrastruktur för klimatanpassning och biologisk mångfald

X

XUtvecklar/etablerar test - och demonstrationsmiljöerXUtvecklar/tillgängliggör acceleratorprogram och inkubatorprocesserXUtvecklar/tillgängliggör nya utbildningarXUtvecklar/tillgängliggör rådgivning till företagXUtvecklar/tillgängliggör teknik, material och metoderXUtvecklar/tillämpar miljömässigt hållbar upphandlingXUtvecklar/tillämpar ny digital teknik/lösningar

X

XUtvecklar/tillämpar ny teknik, material, processer och metoder

X

Ökar digital kompetens (generell, icke-teknisk, specialist)

X

XÖkar exportmognaden

X

Ökar internationaliseringsgraden (import, export, värdekedjor)

X

XIndikatorer

Indikatorer är EU-kommissionens sätt att följa upp resultat i programmen. Vilka indikatorer som just ert projekt ska följa upp och rapportera beror på vad ni ska göra i projektet. Just nu ska ni ange ett förväntat målvärde och i vissa fall ett förväntat utgångsvärde. Det betyder att ni ska uppskatta hur mycket ni kommer att ha uppnått när projektet är slut. Alla indikatorer ska mätas och rapporteras under projekttiden.

I Handbok för EU-projekt 2021-2027 finns det viktig information för er att läsa avseende val av och rapportering av indikatorer. Det är viktigt att ni läser den Manual för indikatorer som finns i handboken, där framgår det exempelvis vilka indikatorer som är huvudindikatorer och vilka som är underindikatorer.
Se mer om användning av indikatorer.

Outputindikator (aktivitetsindikator)

Outputindikatorerna fångar resultat som uppstår direkt vid genomförandet av en aktivitet. Outputindikatorerna ska därför rapporteras till oss löpande under projektperioden.

Resultatindikator

Resultatindikatorerna fångar resultat av flera aktiviteter på längre sikt, och ska rapporteras till oss vid projektavslut.

8. Organisation

Här beskriver ni projektets organisation. Projektets organisation utgörs av projektets samtliga partners. Det sätt som ni valt att organisera er utgör en del av er beskrivning av er genomförandekapacitet. Det är ett krav att ni som söker har kapacitet att genomföra det projekt ni söker stöd för. Om genomförandekapacitet saknas kan stöd inte beviljas.

Hur kommer projektets organisation vara uppbyggd för att genomföra projektet?

Utgå från följande frågor:

 • Vilka roller, funktioner och vad för kompetens behöver ni för att genomföra projektets aktiviteter?
 • Hur ska ni säkerställa att identifierade roller, funktioner och kompetens finns tillgänglig när ni ska genomföra projektet? I ett projekt med flera projektpartner ska det tydligt framgå vad respektive part ska bidra med.
 • Hur ser ert ägarskap ut? En aktiv ägare innebär att en funktion eller person på ledningsnivå i er organisation ska vara involverad i projektet, till exempel som ordförande i styrgruppen eller på annat sätt aktivt ta del av projektet.
 • Kommer projektet ha en styrgrupp eller styrande funktion? Denna behöver inte vara tillsatt men det ska framgå av er beskrivning vilka aktörer som är tänkta att ingå i styrgruppen och vilka mandat de innehar för att förvalta projektets resultat vidare.

Om ni har aktiviteter som är riktade till företag ska ni kort beskriva er tidigare erfarenhet av att arbeta och rapportera aktiviteter som utgör stöd till företag enligt reglerna om försumbart stöd och reglerna om statsstöd.

Max 4000 tecken.

Vilka andra liknande projekt eller verksamheter känner ni till?

Sökt stöd kan inte finansiera insatser som ingår i er ordinarie verksamhet. Ni ska därför beskriva följande:

 • Om liknande verksamhet pågår i er organisation, i Sverige eller internationellt och hur ert projekt i de fallen ska förhålla sig till den/de verksamheterna.
 • Om liknande insatser pågår måste ni beskriva hur ert projekt kompletterar den verksamhet som redan finns och hur kontakterna mellan er ska se ut.
 • Hur ska ni dra nytta av resultat och erfarenheter från eventuella liknande verksamheter som ni eller andra drivit tidigare.

Max 2000 tecken.

Hur ska ni internt i projektorganisationen arbeta för en inkluderande kultur för likvärdiga möjligheter att påverka projektets inriktning och resultat?

Beskriv hur ni kommer att arbeta för att nå en så jämn könsfördelning som möjligt i projektets interna organisation samt hur projektets beslutsprocesser kommer att möjliggöra en inkluderande kultur där olika röster kan komma till tals.

Max 2000 tecken

Beskriv vilken kompetens i hållbarhet som finns i organisationen, eller som avses rekryteras till organisationen?

Hållbarhetskompetens säkerställer projektets genomförbarhet och möjlighet att nå sina mål.

Max 2000 tecken.

Kommer ni i ert projekts genomförande att samverka eller samarbeta med andra aktörer än de som ingår i er projektorganisation?

Arbetet kan se ut på olika sätt och kan exempelvis ske tillsammans med en annan part utifrån en konkret arbetsuppgift. Arbetet kan även vara mer övergripande och fokuserar på informationsutbyte snarare än på ett specifikt arbete som görs tillsammans.

Ja/nej

Om ja, beskriv vad för slags samarbete eller samverkan som kommer att genomföras och med vilka aktörer, samt hur det kommer att bidra till projektets genomförande. 

Beskriv vilka aktörer ni kommer samarbeta tillsammans med, i vilka aktiviteter och på vilket sätt. Det ska framgå av beskrivningen hur arbetet bidrar till projektets genomförande. Redogör för om någon av de aktörer som ni arbetar tillsammans med finns utanför programområdet. Om ert projekt är ett Östersjöstrategiprojekt finns det frågor nedan som ni särskilt ska besvara.

Max 2000 tecken.

Söker ni stöd för aktiviteter som bidrar till genomförandet av Östersjöstrategin?

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Ja/nej

Om ja, hur bidrar samarbetet till målen i Östersjöstrategin?

Om ni ska samarbeta inom ramen för Östersjöstrategin ska ni beskriva:

 • Hur det bidrar till Östersjöstrategins genomförande
 • Vilka av strategins mål som aktiviteterna ska bidra till
 • Vilka ni avser att samarbeta med och i vilka aktiviteter.
 • De aktiviteter som ni ska genomföra tillsammans, där ni definierar vilka delar som ingår i ansökan och vad som ska finansieras av samarbetspartnerna.
 • Mervärden som ni förväntar att uppnå, för projektet och för regionen/programområdet.

Ni ska till ansökan bifoga:

 • Intyg från prioritetssamordnaren för relevant område i strategin om ni är ett flaggskeppsprojekt.
 • En avsiktsförklaring (letter of intent) från samarbetspartner. Avsiktsförklaringen ska inkludera en bekräftelse på avsikten från era partner att medfinansiera, och att partnern har, eller söker, ERUF-finansiering i motstående program i landet ifråga.

Max 4000 tecken.

9. Arbetssätt

I avsnittet ska ni beskriva hur ni kommer arbeta i projektet och hur ni säkerställt att er finansiering är ordnad. Uppgifterna utgör en del i bedömningen av er genomförandekapacitet. Det är ett krav att ni som söker har kapacitet att genomföra det projekt ni söker stöd för. Om genomförandekapacitet saknas kan stöd inte beviljas.

Hur har ni i projektets planering säkerställt att ni har förmåga att rapportera och redovisa kostnader och aktiviteter i projektet?

Den administrativa kapaciteten är en förutsättning för att kunna driva och rapportera ett projekt. Ni ska här beskriva hur det ska utföras. Beskriv:

 • Hur ni i projektet säkerställer att rapportering av projektets aktiviteter och kostnader är i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och beslut om stöd.
 • Hur ni ska säkerställa att kostnader som inte utgör enhetskostnader eller schabloner särredovisas på ett sätt som gör det möjligt att ta ut en huvudbok som omfattar projektets faktiska kostnader. Det innebär att ni ska kunna ta ut en transaktionslista som visar enskilda faktiska kostnader och intäkter.
 • Den rutin ni har för att säkerställa att kostnader som inte utgör enhetskostnader eller schabloner och som redovisas är stödberättigande, betalda och i enlighet med beslut om stöd.
 • Den rutin ni har för att hantera personalens tidrapportering.

Max 4000 tecken.

Hur ska ni arbeta med kommunikation?

EU ställer krav på att projekt som får stöd informerar och sprider kunskap om projektet och att det finansieras med medel från EU.

Beskriv här kort hur ni ska kommunikationsplanera och sprida era resultat:

 • Målgrupp: Vem eller vilka ska ni kommunicera med?
 • Kommunikationsmål: Vad vill ni att målgruppen ska kunna, tycka och göra?
 • Budskap: Vad vill ni berätta som är till nytta för målgruppen?
 • Kanaler: Vilka kanaler ska ni använda?
 • Inkludering: Beskriv hur projektet kommer att arbeta med inkluderande kommunikation och anpassa den externa kommunikationen och marknadsföringen för att nå ut till en mångfald av representanter i målgruppen med tex olika bakgrund, kön, ålder och geografi.

EU ställer också krav på er kommunikation. Till exempel ska EU-logotypen användas på rätt sätt och en kort beskrivning av projektets syfte, resultat och det ekonomiskt stödet ska även finnas med på er eventuella hemsida och i sociala kanaler.

Max 4000 tecken.

Som projektägare har vi förstått att vi måste samla in könsuppdelad statistik för de deltagare som får stöd genom projektet

Alla projekt är skyldiga att följa upp könsfördelningen hos deltagare som får stöd, vilket kommer att rapporteras till Tillväxtverket vid lägesrapportering.

Ja/Nej

Hur ska ni arbeta med inköp i projektet?

Om organisationen omfattas av offentlig upphandling ansvarar ni för att era upphandlingar och köp i projektet följer aktuell upphandlingslagstiftning:

 • lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,
 • lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, eller
 • lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

Om ni inte omfattas av upphandlingslagstiftning ska ni vid köp, hyra och leasing, följa principerna som framgår av 4 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och Tillväxtverkets anvisningar avseende särskilda inköpsförfarande.

Beskriv hur ni i projektet kommer säkerställa att rätt tillvägagångssätt används vid inköp i projektet. Om det är flera partner i projektet beskriv hur ni säkerställer att inköp genomförs i enlighet med gällande regler.

Ni ska till ansökan bifoga inköps- och upphandlingsplan.

Max 4000 tecken.

Hur har ni säkerställt projektets medfinansiering och hur ska projektets likviditet hanteras?

Ni rekvirerar stöd efter det att ni upparbetat och betalat era kostnader. Det innebär att ni kommer vara tvungna att ligga ute med kostnader i väntan på att Tillväxtverket godkänner er ansökan om utbetalning och betalar ut sökt stöd.

Här ska ni beskriva:

 • Hur ni utöver Tillväxtverkets finansiering säkerställt löpande finansiering från andra medfinansiärer.
 • Om ni har säkerställt likviditet att genomföra projektet även om en kostnad skulle underkännas.
 • Hur ni säkerställt att ni har finansiering att slutföra projektet före det att ni fått slututbetalning.

Max 2000 tecken.

Vad för risker har ni identifierat i projektet och vad föreslår ni för åtgärder?

Utgå från genomförd riskanalys för att beskriva risker och åtgärder.

Att genomföra ett projekt innebär risker av olika slag. Det är viktigt att ni tar fram en plan för att hantera de risker som ni redan i förväg kan se i er verksamhet. En risk är inte något reellt eller fakta utan något som kan hända i framtiden. Om ni redan nu vet att ni har en snäv tidsplan så är det ingen risk. Involvera gärna olika kompetenser i arbetet, eftersom det ger projektet god framförhållning och beredskap.
I Handbok för EU-projekt finns en mall för riskanalys som ni kan använda som stöd i ert arbete med att identifiera risker före och efter projektperioden. Ni ska inte skicka in mallen.

Beskriv utifrån er analys de risker som har ett medelhögt och högt riskvärde. Beskriv vad för åtgärder ni föreslår kopplat till respektive risk.

Max 2000 tecken.

Beskriv utifrån era gällande riktlinjer och policies hur kommer ni ta hänsyn till dessa i ert projekt?

Tillväxtverket ställer krav på att projektet arbetar i enlighet med projektägarens gällande riktlinjer och policies, som exempelvis er miljöpolicy, mötes- och resepolicy och jämställdhetsplan.

Vi vill att ni i svaret reflekterar kring exempelvis hur resorna i projektet kommer att påverkas av er eventuella mötes- och resepolicy, och hur ni kommer att integrera er jämställdhetsplan i projektets genomförande? Frågan kopplar an till den grundläggande nivån i hållbarhetstrappan. Läs mer på sidan om hållbarhetsanalys.

Max 2000 tecken.

Beskriv hur ni kommer att arbeta med att dokumentera, sprida och ta tillvara på resultat under projekttiden? Beskriv också hur ni vill säkra att resultaten tas tillvara under projekttiden?

För att kunna visa vad projektet ger för resultat och för att kunna rapportera till Tillväxtverket om projektet behöver ni samla in information som visar vad ni gör i projektet och mäta de indikatorer som projektet omfattas av. Det handlar också om att lära av erfarenheter och kunskap samt agera på dem.

Max 4000 tecken.

10. Budget

Här sätter ni upp de kostnader och den medfinansiering ni har i projektet.

Innan du skapar din budget behöver du veta vilket redovisningsalternativ du bör använda, antingen en förenklad personalintensiv budget eller en budget med faktiska kostnader där alla kostnader redovisas. Du kan läsa mer om hur ni planerar er budget i EU-handboken.

Kostnadsslag

Klumpsumma för projekt med en budget om högst 1 860 000 kr

När ni gör er ansökan ska ni lämna specificerade uppgifter om projektets kostnader och finansiering i en separat planeringsbudget som ni bifogar ansökan om stöd.

Ni ska som kostnadsslag använda klumpsumma. Som belopp anger ni det belopp som ni kommit fram till med hjälp av er planeringsbudget. Under avsnittet för Medfinansiering fyller ni i den medfinansiering ni har i projektet.

Personal + schablon upp till 40%

Löner

 • Ange roll i projektet, beräknad månadslön och sysselsättningsgrad i det första fältet.
 • Ange total beräknad kostnad för respektive roll för hela projektperioden

Lönebikostnader

Fyll i den procentsats för lönebikostnader som gäller för varje organisation som deltar i projektet. Lönebikostnadsschablonen används under hela projekttiden. Se utförlig information om lönebikostnader på sidan "Vilka kostnader är stödberättigande". Bifoga underlag som visar hur ni räknat fram procentsatsen.

Schablonkostnader upp till 40%

Fyll i den procentsats som gäller för varje organisation i ert projekt.

Projekt med faktiska kostnader

Löner

 • Ange roll i projektet, beräknad månadslön och sysselsättningsgrad i det första fältet.
 • Ange total beräknad kostnad för respektive roll för hela projektperioden

Lönebikostnader

Fyll i den procentsats för lönebikostnader som gäller för varje organisation som deltar i projektet. Lönebikostnadsschablonen används under hela projekttiden. Bifoga underlag som visar hur ni räknat fram procentsatsen.

Schablonkostnader

Schablon för indirekta kostnader på upp till 15% eller schablon för indirekta kostnader på upp till 25% för högskolor, universitet eller forskningsinstitut ska användas.

Fyll i den procentsats som gäller för ert projekt

Externa tjänster

 • Ange vilken typ av tjänst det rör sig om i första fältet.
 • Ange total beräknad kostnad för respektive tjänst för hela projektperioden

Resor och logi

 • Ange planerade resor i första fältet.
 • Ange total beräknad kostnad för respektive resa för hela projektperioden

Investeringar, material och lokaler

 • För investeringar och utrustning:
  • Ange investeringsobjekt, antal samt beräknad inköpsmånad i första fältet.
  • Ange total beräknad kostnad för respektive investering för hela projektperioden
 • För lokaler (enbart externa):
  • Ange vilken typ av lokal det rör sig om i första fältet. Ange total beräknad kostnad för respektive lokal för hela projektperioden

För samtliga projekttyper gäller

Projektintäkter

 • Ange i första fältet vad det är för intäkt och hur den beräknats.
 • I det andra fältet fyller ni i det belopp ni räknat fram.

Medfinansiering

Offentlig kontantfinansiering

 • Ange medfinansiärens namn i första fältet.
 • Ange från vilket anslag medfinansieringen kommer i det andra fältet.
 • Ange medfinansieringsbeloppet för hela projektperioden

Privat kontantfinansiering

 • Ange medfinansiärens namn i första fältet.
 • Ange medfinansieringsbeloppet för hela projektperioden

Offentliga och privata bidrag i annat än pengar

Bidrag i annat än pengar är både en kostnad i kostnadsbudgeten och en finansiering i finansieringsplanen. Fyll bara i beloppet i finansieringsplanen så genereras det till kostnadsbudgeten.

 • Ange medfinansiärens namn i första fältet.
 • Ange vad medfinansieringen består av i andra fältet.
 • Ange medfinansieringsbeloppet för hela projektperioden

Beräkning av stöd

Här ska det framgå vilket belopp ni söker stöd för från EU. Beräkningen av EU-medel sker automatiskt utifrån de kostnader och den medfinansiering som ni anger i budgeten.

Det finns begränsningar för hur stor EU:s stödandel får vara. Det är därför viktigt att ni har tillräcklig medfinansiering. Min ansökan har ingen automatisk spärr i beräkningen utan ni måste själva kontrollera att sökt andel inte är för hög.

11. Kontakter

Ange de personer som kan bli intressanta för oss att kontakta i samband med ansökan men även de personer som du vill ska kunna arbeta med och logga in i ansökan om utbetalning.

Observera att samtliga kontakter du lägger till kommer att få ett e-post i samband med att en ansökan om stöd skickas in till oss.

12. Bilagor

Här bifogar ni efterfrågade bilagor. De bilagor som kan vara aktuella framgår av utlysningen.

Följande bilagor är obligatoriska till er ansökan för samtliga projekt:

 • Underlag som styrker firmateckningsrätt för den som skrivit under ansökan
 • Inköps- och upphandlingsplan

Kontrollera, signera och skicka din ansökan

För att signera er ansökan, när ni loggat in via användarkontot, använder ni ett missiv. Missivet får ni genom att klicka på Signera manuellt vid aktuell ansökan i vyn Mina Ansökningar i Min Ansökan.

När ni skrivit ut missivet ska behörig firmatecknare skriva under det. Missivet ska därefter skannas in och skickas in via kompletteringsfunktionen i Min ansökan.

Missivet kommer därmed inte att komma in till Tillväxtverket samtidigt som ansökan. Om Tillväxtverket börjar att handlägga er ansökan innan vi fått ert missiv kommer ni att få en begäran från handläggaren att komplettera med detta. Tillväxtverket avslår alltså inte er ansökan om missivet saknas när er ansökan börjar handläggas.

Kontakt

Har du frågor om e-tjänsten kan du kontakta oss som jobbar med Min ansökan. Har ni övriga frågor? Kontakta våra EU-program.