1. Så ansöker ni

Stöd för EU-projekt offentliggörs genom utlysningar som öppnas löpande under hela programperioden. När det är dags att ansöka ska ni använda er av den elektroniska tjänsten Min ansökan.

Ansök i samband med en utlysning

Det framgår i utlysningen vilka utmaningar som projekt som söker stöd ska adressera samt för vilka typer av projekt som vi erbjuder finansiering. Fokus varierar mellan olika utlysningar och det framgår av texten för utlysningen vilka de styrande förutsättningarna är. Ert projekt ska passa in i den beskrivningen för att kunna beviljas stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via vår elektroniska tjänst Min ansökan.

Ansökan är uppdelad i olika avsnitt. Läs mer om de frågor och områden som ansökan innehåller i nästa steg.

Ni behöver skapa ett användarkonto eller logga in med e-legitimation för att börja använda Min ansökan.

Inloggning

Användarkonto i Min ansökan

Det går att skapa ett användarkonto direkt i Min ansökan. Ni hittar länken, Registrera konto, på inloggningssidan i Min ansökan. Läs instruktionen för hur ni hanterar användarkontot direkt i Min ansökan.

Loggar ni in med ett användarkonto måste ni signera ansökan manuellt genom en särskild utskrift av ett missiv som sedan skickas till Tillväxtverket. Missivet skapas automatiskt och blir tillgängligt i Min ansökan omedelbart efter att ansökan skickats elektroniskt till Tillväxtverket. Det underskrivna missivet skannas in och skickas med e-post till Tillväxtverkets kontor i er region.

Genom användarkontot kan fler än en person i organisationen ha tillgång till Min ansökan. Den som arbetar med att fylla i själva ansökningsformuläret behöver därmed inte vara samma person som sedan signerar den.

E-legitimation

Det är också möjligt att använda e-legitimation för inloggning istället för användarkonto.

Observera att om ni använder e-legitimation så kommer sparade ansökningar enbart att vara tillgängliga för dig personligen och när du skickar in ansökningar kommer dessa att signeras av dig personligen.

Eftersom det ofta är flera personer inblandade i ansökningsprocessen och den eller de som arbetar med ansökan inte alltid är samma person som har rätt att signera ansökan, i organisationen, rekommenderar vi att ni använder er av ett användarkonto istället för e-legitimation.

Om er ansökan beviljas kommer ni även att kunna ansöka om utbetalning i Min ansökan när projektet startat.

Avsnitten Krav och styrande dokument och Planera innehåller viktig information och vägledning

Krav och styrande dokument innehåller information om grundläggande krav för att kunna söka EU-stöd. Det sammanfattar även alla de krav som omger ett projekt som får finansiering via Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning. I avsnittet Planera läser ni mer om hur ni ska planera ert projekt för att leva upp till de krav som ställs.

Inskickad ansökan blir allmän handling

Uppgifter som finns i er ansökan kan bli offentliga. Det gäller även om ansökan återtas. Det innebär att vem som helst på begäran kan ha rätt att få ta del av det som står i ansökan, oavsett om stöd beviljas eller inte.

Innan Tillväxtverket lämnar ut en allmän handling görs en sekretessprövning av innehållet. Uppgift som exempelvis rör sökandens affärs- och driftsförhållanden kan skyddas av sekretess om den sökande antas lida ekonomisk skada om uppgiften lämnas ut.

Delfinansiering från Öresund-Kattegat-Skagerrak

Söker ni delfinansiering inom det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak omfattas ni av andra regelverk.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta våra EU-program.