3. Så fyller ni i ansökan om stöd - förstudie

För att fylla i en ansökan om förstudie ska ni använda er av frågorna i Min ansökan. För vissa av frågorna i Min ansökan ska ni svara i enlighet med de särskilda anvisningar som finns i detta avsnitt.

Ni ska skriva er ansökan på svenska. Här nedan får ni konkreta anvisningar om vad ni ska ange i respektive fält under flikarna i Min ansökan. För att ansökan ska bli korrekt är det viktigt att ni följer dessa anvisningar.

De frågor som inte nämns i anvisningarna nedan ska ni besvara med Ej aktuellt.

Instruktioner för att fylla i ansökan om stöd

1. Övergripande

När ni gör er ansökan i Min ansökan ska ni fylla i övergripande uppgifter om projektet.

Projektnamn

Projektnamnet ska vara kortfattat och enkelt. Ange även vad ni kommer att kalla projektet internt, om det är något annat än själva projektnamnet, till exempel en förkortning.

Datum för projektstart och projektslut

Ange datum för när ert projekt ska starta och när det ska avslutas.

I vilken eller vilka kommuner kommer insatserna genomföras?

Välj kommuner.

Söker ni finansiering för en förstudie?

Ja/Nej

Söker ni finansiering för ett ramprojekt?

Ja/Nej
Markera Nej. En förstudie kan aldrig vara ett ramprojekt.

Har projektet genomfört den hållbarhetsanalys som beskrivs i EU-handboken?

Att ni genomför en hållbarhetsanalys är en förutsättning för att ni ska kunna ge svar på frågorna som Tillväxtverket ställer i Min ansökan. Hållbarhetsanalysen ligger även till grund för en klassificering av hur projekten lever upp till de olika krav på hållbarhet som ställs i programperioden 2021-2027

Ja/Nej

Söker ni finansiering för att investera i infrastruktur?

Om ja,
- Intygande om att investeringen har en förväntad livslängd på minst fem år
- Intygande om genomförd klimatsäkring

Sammanfatta projektet

Beskriv kort och enkelt projektet utifrån utmaning, projektmål, målgrupp, arbetssätt, aktiviteter och den förändring som ni vill se hos målgruppen. Formulera er som om projektet pågår. Till exempel "Projektet ska ge företag bättre förutsättningar att...". Om ni beviljas stöd kommer texten att publiceras på Tillväxtverkets hemsida. Det är därför viktigt att projektsammanfattningen inte innehåller någon konfidentiell information.

Max 1000 tecken

2. Projektägare

Projektägare är den organisation som samordnar projektet. Projektägaren tar emot Tillväxtverkets beslut om stöd och utbetalning av stöd. Projektägaren har särskilda åtaganden i enlighet med vad som framgår av allmänna villkor.

Sök på organisationsnummer eller -namn

Sök och lägg till er organisation.

Ange kontouppgifter för utbetalning

Vi kan endast göra utbetalningar till plus- eller bankgiro. Har du inte den typen av konto behöver du skaffa det innan du ansöker om stöd.

Välj arbetsställe

Välj det arbetsställe som berörs mest

Momsregistreringsnummer

Uppgifter om momsregistreringsnummer ska bara fyllas i av utländska aktörer som deltar i projektet.

Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling eller annan upphandlingslagstiftning?

Om organisationen omfattas av offentlig upphandling ansvarar ni för att era upphandlingar och köp i projektet följer aktuell upphandlingslagstiftning:

 • Lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • Lagen om upphandling inom områdena vatten energi, transporter och posttjänster (LUF)
 • Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) eller
 • Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)

Om ni inte omfattas av upphandlingslagstiftning ska ni följa det särskilda inköpsförfarandet.

Organisationens hemsida

Ange adress

Har ni tagit upp moms som en kostnad när ni har beräknat er budget?

Ja/Nej

Betalsätt

Ange betalsätt

Ansöker ni om förskott?

Projektägare med svag likviditet eller särskilda skäl kan söka förskott med upp till halva stödet men maximalt 400 000 kronor totalt för projektet under projektperioden .

Om ja, belopp för förskott samt motivering.

3. Projektpartner

Här lägger ni in era projektpartner. Alla organisationer som deltar i utformningen och bidrar i genomförandet av projektet är partner. Projektpartner som inte har några kostnader i projektet eller som enbart bidrar med annat än pengar ska inte finnas med som partner under menyvalet "Projektpartner" i Min ansökan

En organisation som endast bidrar med medfinansiering utan att delta i projektets genomförande är inte en projektpartner utan en finansiär som ni tar upp i budgeten.

Välj arbetsställe

Välj det arbetsställe som berörs mest

Ange momsregistreringsnummer

Uppgifter om momsregistreringsnummer ska bara fyllas i av utländska aktörer som deltar i projektet.

Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling eller annan upphandlingslagstiftning?

Om organisationen omfattas av offentlig upphandling ansvarar ni för att era upphandlingar och köp i projektet följer aktuell upphandlingslagstiftning:

 • Lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • Lagen om upphandling inom områdena vatten energi, transporter och posttjänster (LUF)
 • Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) eller
 • Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)

Om ni inte omfattas av upphandlingslagstiftning ska ni följa det särskilda inköpsförfarandet.

Ange vem som är organisationens firmatecknare

Har ni tagit upp moms som en kostnad när ni har beräknat er budget?

Ja/Nej

4. Utmaningar och behov

Beskriv vad förstudien ska bidra till att förändra och vilka utmaningar ni ska arbeta med.

Beskriv kortfattat ert projektmål

Här ska ni ange förstudiens problemformulering

Max 1000 tecken.

Vilken utmaning i utlysningen ska projektet bidra till att lösa?

I utlysningen finns beskrivet vilka utmaningar som är aktuella för er att arbeta med. Beskriv vilken utmaning förstudiens ska bidra till samt de frågeställningar som ni ska besvara i förstudien. Ni behöver till er ansökan sätta upp egna frågeställningar som förstudien ska besvara, läs mer under Särskilda krav för vissa typer av projekt. Att ni besvarar föreställningarna är grunden för att få utbetalning i slutet av genomförd förstudie.

Max 1000 tecken.

Beskriv nuläget som projektet ska bidra till att förändra

Här ska ni utifrån utlysningens och programmets identifierade utmaningar beskriva varför det behövs en förstudie. I beskrivningen ska det framgå vad studien ska bidra med inom den utmaning som beskrivs i utlysningen, vilken samhällsutmaning relaterad till Agenda 2030 som behöver adresseras och vilken del av den samhällsutmaning som förstudien ska rikta in sig på. Ni ska även beskriva för vilka kommer resultatet av förstudien kommer skapa nytta för (Små och medelstora företag, Företagsfrämjande aktörer, Individer i regionen, Offentliga organisationer, Sociala företag, Akademi och forskningsaktörer, Idéburna organisationer), hur ni vet att det finns behov av att arbeta med vald utmaning (ex analyser, intervjuer)?

Max 4000 tecken

Vilka av de globala målen i Agenda 2030 förväntas projektet bidra till i regionen på lång sikt?

Utlysningen ger en vägledning av vilka globala mål som är aktuella. Förändringarna hos målgruppen ska skapa förändringar på samhällsnivå i linje med de globala målen.

Motivera valet av Agenda 2030 mål

Max 4000 tecken

5. Målgrupp

Målgruppen är kärnan i ert projekt. Det är den ni ska nå med era insatser och aktiviteter. Aktiviteterna ska öka förmågan och ändra beteenden hos målgruppen. Det här ska i sin tur leda till en förändring i regionen.

Välj en primär målgrupp för förstudiens aktiviteter under projektperioden

 • Små och medelstora företag
 • Företagsfrämjande aktörer
 • Individer i regionen
 • Offentliga organisationer
 • Sociala företag
 • Akademi och forskningsaktörer
 • Idéburna organisationer

Välj eventuellt en eller flera sekundära målgrupper för förstudiens aktiviteter under projektperioden (valfri)

 • Små och medelstora företag
 • Företagsfrämjande aktörer
 • Individer i regionen
 • Offentliga organisationer
 • Sociala företag
 • Akademi och forskningsaktörer
 • Idéburna organisationer

Beskriv projektets målgrupp och deras behov

Beskriv vilket behov mottagaren har av förstudiens resultat. Det kan det handla om exempelvis att ni ska undersöka förhållanden ellerbehov hos små och medelstora företag eller aktörer i det företagsfrämjande systemet.

Utgå bland annat ifrån relevant könsuppdelad statistik. Med denna fråga vill vi att ni som söker ska få en mindre homogen grupp genom att bredda representationen i projektets målgrupp. Det får ni genom att först kartlägga den eventuella strukturella obalans som finns.

Insikten ni redovisar här bör vara med er i genomförandet av projektet när ni bjuder in och samarbetar med målgruppen i aktiviteterna.

Max 4000 tecken.

Vad har ni för tidigare erfarenhet av målgruppen?

Beskriv vilka som är mottagare av förstudiens resultat och hur ni kommer arbeta med att förankra resultaten? Vem ska agera på förstudiens resultat?

Max 2000 tecken

Hur har ni arbetat för att inkludera målgruppen i förberedelserna av projektet?

Beskriv på vilket sätt ni inkluderar mottagaren av förstudien i förberedelsearbetet.

Max 2000 tecken

Hur ska ni arbeta för att inkludera målgruppen i genomförandet av projektet?

Beskriv hur ni inkluderar mottagaren av förstudien under genomförandet.

Max 1000 tecken

Vilken huvudsaklig bransch ska projektets aktiviteter bidra till?

Lista över valbara branscher

Lista över valbara brascherBransch

1

Jord- och skogsbruk

2

Fiske

3

Vattenbruk

4

Andra sektorer inom den blå ekonomin

5

Framställning av livsmedelsprodukter och drycker

6

Framställning av textilier och textilprodukter

7

Tillverkning av transportmedel

8

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

9

Andra ospecificerade tillverkningsindustrier

10

Byggnadsverksamhet

11

Utvinning av mineral

12

El, gas, ånga, varmvatten och luftkonditionering

13

Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering

14

Transport och lagring

15

Informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive telekom

16

Partihandel och detaljhandel

17

Turism-, hotell- och restaurangverksamhet

18

Finans- och försäkringsverksamhet

19

Fastighets- och uthyrningsverksamhet och företagstjänster

20

Offentlig förvaltning

21

Utbildning

22

Hälso- och sjukvård

23

Socialt arbete samt samhälleliga och personliga tjänster

24

Miljörelaterad verksamhet

25

Kultur, nöje, den kreativa sektorn och fritid

26

Andra ospecificerade tjänster

6. Aktiviteter

I det här avsnittet beskriver ni vad ni planerar att göra i er förstudie. Förstudien delas upp i arbetspaket som i sin tur består av aktiviteter. Arbetspaketen ska leda till att nå det specifika målet. Ni kan lägga till flera arbetspaket.

Ni ska uppge:

 • Namn på arbetspaket
 • Kostnad
 • Startdatum
 • Slutdatum

Beskriv hur arbetspaketet är ett steg mot att nå projektmålet.

Till exempel vilken förändring man kan se hos målgruppen efter att arbetspaketet är genomfört. Som till exempel ökad kunskap inom ett visst område.

Max 2000 tecken.

Aktiviteter

 • Namn på aktiviteten
 • Kostnad
 • Beskriv aktiviteten

Sträva i er beskrivning av aktiviteter efter att renodla och att inte blanda ihop flera aktiviteter i en och samma beskrivning. Ni ska istället vid behov lägga upp flera aktiviteter under ett och samma arbetspaket.

På vilket sätt kommer era arbetspaket att påverka de globala målen?

Vilka risker för målkonflikter har ni identifierat? Och kommer ni att hantera de identifierade målkonflikterna, i så fall hur?

Max 4000 tecken.

7. Förväntat resultat

Här ska ni beskriva vilka förändringar hos målgruppen eller målobjekten som aktiviteterna förväntas leda till. Dessa förändringar är förväntade resultat i ert projekt. Det handlar om stärkta förmågor som leder till förändrade beteenden hos målgruppen eller målobjektet.

I avsnitten ska ni besvara samtliga frågor utifrån anvisningarna. Ni ska på indikatorvärde ange noll. Ni ska på frågan hur ni beräknat målvärde svara Ej aktuellt.

Var ska resultaten uppstå?

Aktiviteterna i projektet förväntas leda till resultat. De förväntas uppstå i en eller flera av dessa tre:

 1. I enskilda företag
 2. I företagsfrämjande och andra organisationer (ej företag)
 3. I forskningsmiljöer eller i fysisk infrastruktur

Utifrån de tre olika alternativen ska ni svara på vilka av dessa som kommer ha nytta av förstudiens resultat.

Ange vilka förmågor som målgrupperna/målobjekten förväntas få tillgång till

Här ska ni ange vad mottagaren av förstudien kommer få tillgång till efter genomförd förstudie.

I tabellen nedan ser ni vilka förmågor ni kan välja i respektive resultatkedja

Tabell förmågor

Tabell över förmågor

Resultatkedjor →

Förmågor ↓

I enskilda företag

I företagsfrämjande och andra organisationer (ej företag)

I forskningsmiljöer eller i fysisk infrastruktur

Beslutsunderlag, stöddokument och strategier

X

X

X

Förändrade attityder och synsätt

X

XFörbättrat/förstärkt ledarskap

X

XKapital

X

Kapital till stödstrukturerXKapital till investeringar eller infrastruktur

X

Nya överenskommelser

X

X

X

Nya arbetssätt och metoder

X

X

X

Nya material

X

XNya processer

X

XNya/förbättrade anläggningar

X

XNya marknader (utanför Sverige)

X

Nya marknader (i Sverige)

X

Nya kontakter

X

XNy teknik

X

XNya forskningsområdenXRelevant kunskap

X

X

X

Rådgivning/vägledningXSamverkan och kunskapsöverföring

X

XSamverkansarenor (Akademi, offentliga, företag, sociala)XSamverkansarenor (företag till företag)XSamverkansarenor (offentliga till företag)XUtbildningXVilka förändrade beteenden förväntas de stärkta förmågorna leda till hos målgruppen eller målobjektet?

Här ska ni svara på vad ett framtida projekt kan bidra till utifrån förstudiens resultat.

I tabellen nedan ser ni vilka beteenden ni kan välja för respektive resultatkedja

Tabell beteenden

Tabell över beteenden

Resultatkedjor →

Beteenden↓

I enskilda företag

I företagsfrämjande och andra organisationer (ej företag)

I forskningsmiljöer eller i fysisk infrastruktur

Använder resurseffektiv teknik, metod och processer

X

XAnvänder teknik och infrastruktur för ren energi

X

X
Attraherar kapital

X

Deltar i digitala innovationshubbarXDeltar i, etablerar demonstrationsmiljöer

X

Deltar/startar projekt med internationell samverkanEtablerar digitala innovationshubbarXEtablerar forsknings- innovations- och verifieringsprocesserXEtablerar ny anläggning för ortssammanbindande nät

X

Etablerar ny forsknings- och innovationsmiljö

X

Etablerar ny infrastruktur (fysisk/digital) för utbildning

X

Etablerar ny infrastruktur för energi (förnybar, energiförsörjning, lagring m.m)

X

Etablerar ny infrastruktur för transporter

X

Etablerar ny samverkanXExpanderar verksamheten

X

Förebygger och reducerar avfall

X

XGenomför generationsskiften

X

Genomför kompetensutveckling

X

XInstallerar ny digital teknik

X

Installerar ny uppkopplingsteknik (hög överföringshastighet)

X

Samarbetar med företag (tillämpad forskning, tekniköverföring)XSamarbetar med nya sektorer, branscher och aktörer

X

XSkalar upp metoder, processer och arbetssätt

X

XStartar eller etableras i regionen

X

Startar och/eller genomför acceleratorprogram, inkubatorer

X

Tar fram nya strategier, besluts- och planeringsunderlagXTar fram nya strategier, beslutsunderlag, policys/riktlinjer

X

Tillgängliggör finansieringslösningar till företagXTillgängliggör konsumentinformation (klimat &miljö)XUppgraderar anläggning för ortsammanbindande nät

X

Uppgraderar befintlig digital teknik

X

Uppgraderar befintlig forsknings- och innovationsmiljö

X

Uppgraderar befintlig infrastruktur för transporter

X

Uppgraderar infrastruktur (fysisk/digital) för utbildning

X

Uppgraderar infrastruktur för energi (förnybar, energiförsörjning, lagring m.m)

X

Utvecklar arenor, kluster och nätverkXUtvecklar ett hållbart företagande (jämställdhet)

X

Utvecklar ett hållbart företagande (miljö & klimat)

X

Utvecklar ett hållbart företagande (mångfald & integration)

X

Utvecklar hållbarhetsarbetet (jämställdhet)XUtvecklar hållbarhetsarbetet (miljö och klimat)XUtvecklar hållbarhetsarbetet (mångfald och integration)XUtvecklar innovationer

X

XUtvecklar områden för strategiska satsningar (smart specialisering)XUtvecklar strategisk kompetensförsörjning

X

XUtvecklar teknik & infrastruktur för klimatanpassning och biologisk mångfald

X

XUtvecklar/etablerar test - och demonstrationsmiljöerXUtvecklar/tillgängliggör acceleratorprogram och inkubatorprocesserXUtvecklar/tillgängliggör nya utbildningarXUtvecklar/tillgängliggör rådgivning till företagXUtvecklar/tillgängliggör teknik, material och metoderXUtvecklar/tillämpar miljömässigt hållbar upphandlingXUtvecklar/tillämpar ny digital teknik/lösningar

X

XUtvecklar/tillämpar ny teknik, material, processer och metoder

X

Ökad internationaliseringsgrad (import, export, värdekedjor)XÖkar digital kompetens (generell, icke-teknisk, specialist)

X


X
Ökar exportmognaden

X

Ökar internationaliseringsgraden (import, export, värdekedjor)

X

Hur kommer ni dokumentera och sprida resultat under projekttiden med syfte att skapa ett lärande?

Här ska ni svara på några möjliga utfall av förstudien och hur ni ska gå vidare med dessa. Beskriv även hur resultatet av förstudien ska spridas efter projektet.

Indikatorer

På de indikatorer som presenteras ska ni sätta noll som målvärde. Ni ska svara Ej aktuellt på frågorna om hur ni gjort för att komma fram till ett målvärde.

8. Organisation

Här beskriver ni förstudiens organisation. Organisationen lägger grunden för genomförandekapaciteten. Förstudiens organisation utgörs av samtliga projektpartner.

Hur kommer projektets organisation vara uppbyggd för att genomföra projektet?

Utgå från följande frågor:

 • Vilka roller, funktioner och vad för kompetens behöver ni för att genomföra förstudien?
 • Hur ska ni säkerställa att identifierade roller, funktioner och kompetens finns tillgänglig när ni ska genomföra förstudien? I ett projekt med flera projektpartner ska det tydligt framgå vad respektive part ska bidra med.
 • Hur ser ert ägarskap ut? En aktiv ägare innebär att en funktion eller person på ledningsnivå i er organisation ska vara involverad i förstudien, till exempel som ordförande i styrgruppen eller på annat sätt aktivt ta del av förstudien.
 • Kommer förstudien ha en styrgrupp eller styrande funktion? Denna behöver inte vara tillsatt men det ska framgå av er beskrivning vilka aktörer som är tänkta att ingå i styrgruppen och vilka mandat de innehar för att förvalta förstudiens resultat vidare.

Max 4000 tecken.

Vilka andra liknande projekt eller verksamheter känner ni till?

Beskriv vilka andra liknande förstudier, projekt eller verksamheter som ni känner till och hur ni ska förhålla er till dem. Beskriv hur förstudien kompletterar den verksamhet som redan finns och hur kontakterna mellan er ska se ut och på vilket sätt ni ska dra nytta av tidigare resultat och erfarenheter.

Max 2000 tecken.

Hur ska ni internt i projektorganisationen arbeta för en inkluderande kultur för likvärdiga möjligheter att påverka projektets inriktning och resultat?

Beskriv hur ni kommer att arbeta för att nå en så jämn könsfördelning som möjligt i förstudiens interna organisation samt hur förstudiens beslutsprocesser kommer att möjliggöra en inkluderande kultur där olika röster kan komma till tals.

Max 2000 tecken

Beskriv vilken kompetens i hållbarhet som finns i organisationen, eller som avses rekryteras till organisationen?

Hållbarhetskompetens säkerställer projektets genomförbarhet och möjlighet att nå sina mål.

Max 2000 tecken.

Kommer ni i ert projekts genomförande att samverka eller samarbeta med andra aktörer än de som ingår i er projektorganisation?

Arbetet kan se ut på olika sätt och kan exempelvis ske tillsammans med en annan part utifrån en konkret arbetsuppgift. Arbetet kan även vara mer övergripande och fokuserar på informationsutbyte snarare än på ett specifikt arbete som görs tillsammans.

Ja/nej

Om ja, beskriv vilka samarbetspartners ni har i genomförandet av förstudien. Hur är samarbetet utformat?

Beskriv vilka aktörer ni kommer samarbeta tillsammans med, i vilka aktiviteter och på vilket sätt. Det ska framgå av beskrivningen hur arbetet bidrar till förstudiens genomförande. Redogör för om någon av de aktörer som ni arbetar tillsammans med finns utanför programområdet. Om er förstudie genomförs inom ramen för Östersjöstrategin finns det frågor nedan som ni särskilt ska besvara.

Max 2000 tecken.

Söker ni stöd för aktiviteter som bidrar till genomförandet av Östersjöstrategin?

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Ja/nej

Om ja, hur bidrar samarbetet till målen i Östersjöstrategin?

Om ni ska samarbeta inom ramen för Östersjöstrategin ska ni beskriva:

 • Hur det bidrar till Östersjöstrategins genomförande
 • Vilka av strategins mål som aktiviteterna ska bidra till
 • Vilka ni avser att samarbeta med och i vilka aktiviteter.
 • De aktiviteter som ni ska genomföra tillsammans, där ni definierar vilka delar som ingår i ansökan och vad som ska finansieras av samarbetspartnerna.
 • Mervärden som ni förväntar att uppnå, för förstudien och för regionen/programområdet.

Ni ska till ansökan bifoga:

 • Intyg från prioritetssamordnaren för relevant område i strategin om ni är ett flaggskeppsprojekt.
 • En avsiktsförklaring (letter of intent) från samarbetspartner. Avsiktsförklaringen ska inkludera en bekräftelse på avsikten från era partner att medfinansiera, och att partnern har, eller söker, EU-finansiering i motstående program i landet ifråga.

Max 4000 tecken.

9. Arbetssätt

I avsnittet ska ni beskriva hur ni kommer arbeta i förstudien och hur ni säkerställt att er finansiering är ordnad. Uppgifterna utgör en del i bedömningen av er genomförandekapacitet. Det är ett krav att ni som söker har kapacitet att genomföra den förstudie ni söker stöd för. Om genomförandekapacitet saknas kan stöd inte beviljas.

Hur har ni i projektets planering säkerställt att ni har förmåga att rapportera och redovisa kostnader och aktiviteter i projektet?

Beskriv vilka metoder ni kommer använda er av för att besvara förstudiens frågeställningar.

Max 4000 tecken.

Hur ska ni arbeta med kommunikation?

EU ställer krav på att projekt/förstudier som får medel från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning informerar och sprider kunskap om EU-finansieringen.

Max 4000 tecken.

Som projektägare har vi förstått att vi måste samla in könsuppdelad statistik för de deltagare som får stöd genom projektet

Alla projekt/förstudier är skyldiga att följa upp könsfördelningen hos deltagare som får stöd, vilket kommer att rapporteras till Tillväxtverket vid lägesrapportering.

Ja/Nej

Hur ska ni arbeta med inköp i projektet?

Beskriv hur ni i projektet kommer säkerställa att rätt tillvägagångssätt används vid inköp i förstudien. Om det är flera partner i förstudien beskriv hur ni säkerställer att inköp genomförs i enlighet med gällande regler.

Max 4000 tecken.

Hur har ni säkerställt projektets medfinansiering och hur ska projektets likviditet hanteras?

Förstudien är villkorad med klumpsumma. Detta innebär att ni kommer få ersättning enligt beslut om stöd först efter genomförd förstudie och efter att Tillväxtverket godkänt er slutrapport. Detta innebär att ersättning för kostnader sker i efterhand och är beroende av om er slutrapport godkänns. Här ska ni beskriva hur ni kan genomföra förstudien trots att ni får ersättning först i efterhand. Beskriv även om ni har kapacitet att genomföra förstudien även om Tillväxtverket inte godkänner er förstudie och inte betalar ut klumpsumma.

Max 4000 tecken.

Vad för risker har ni identifierat i projektet och vad föreslår ni för åtgärder?

Utgå från genomförd riskanalys för att beskriva risker och åtgärder.

Att genomföra ett projekt eller en förstudie innebär risker av olika slag. Det är viktigt att ni tar fram en plan för att hantera de risker som ni redan i förväg kan se i er verksamhet. En risk är inte något reellt eller fakta utan något som kan hända i framtiden. Om ni redan nu vet att ni har en snäv tidsplan så är det ingen risk. Involvera gärna olika kompetenser i arbetet, eftersom det ger projektet god framförhållning och beredskap.

I Handbok för EU-projekt finns en mall för riskanalys som ni kan använda som stöd i ert arbete med att identifiera risker före och efter projektperioden. Ni ska inte skicka in mallen.

Beskriv utifrån er analys de risker som har ett medelhögt och högt riskvärde. Beskriv vad för åtgärder ni föreslår kopplat till respektive risk.

Max 2000 tecken.

Beskriv utifrån era gällande riktlinjer och policies hur kommer ni ta hänsyn till dessa i ert projekt?

Tillväxtverket ställer krav på att förstudien arbetar i enlighet med projektägarens gällande riktlinjer och policies, som exempelvis er miljöpolicy, mötes- och resepolicy och jämställdhetsplan.

Vi vill att ni i svaret reflekterar kring exempelvis hur resorna i förstudien kommer att påverkas av er eventuella mötes- och resepolicy, och hur ni kommer att integrera er jämställdhetsplan i förstudiens genomförande? Frågan kopplar an till den grundläggande nivån i hållbarhetstrappan. Läs mer på sidan om hållbarhetsanalys.

Max 2000 tecken.

Beskriv hur ni kommer att arbeta med att dokumentera, sprida och ta tillvara på resultat under projekttiden? Beskriv också hur ni vill säkra att resultaten tas tillvara under projekttiden?

För att kunna visa vad förstudien ger för resultat och för att kunna rapportera till Tillväxtverket om förstudien behöver ni samla in information som visar vad ni gör i projektet.

Max 4000 tecken.

10. Budget

När ni gör er ansökan ska ni lämna specificerade uppgifter om förstudiens kostnader och finansiering i en separat planeringsbudget som ni bifogar ansökan om stöd. Detta gäller även i projekt med flera projektpartner.

Ni ska som kostnadsslag använda klumpsumma. Som belopp anger ni det belopp som ni kommit fram till med hjälp av er planeringsbudget. Under avsnittet för Medfinansiering fyller ni i den medfinansiering ni har i projektet.

Projektintäkter

 • Ange i första fältet vad det är för intäkt och hur den beräknats.
 • I det andra fältet fyller ni i det belopp ni räknat fram.

Medfinansiering

Offentlig kontantfinansiering

 • Ange medfinansiärens namn i första fältet.
 • Ange från vilket anslag medfinansieringen kommer i det andra fältet.
 • Ange medfinansieringsbeloppet för hela projektperioden

Privat kontantfinansiering

 • Ange medfinansiärens namn i första fältet.
 • Ange medfinansieringsbeloppet för hela projektperioden

Offentliga och privata bidrag i annat än pengar

Bidrag i annat än pengar är både en kostnad i kostnadsbudgeten och en finansiering i finansieringsplanen. Fyll bara i beloppet i finansieringsplanen så genereras det till kostnadsbudgeten.

 • Ange medfinansiärens namn i första fältet.
 • Ange vad medfinansieringen består av i andra fältet.
 • Ange medfinansieringsbeloppet för hela projektperioden

Beräkning av stöd

Här ska det framgå vilket belopp ni söker stöd för från EU. Beräkningen av EU-medel sker automatiskt utifrån de kostnader och den medfinansiering som ni anger i budgeten.

Det finns begränsningar för hur stor EU:s stödandel får vara. Det är därför viktigt att ni har tillräcklig medfinansiering. Min ansökan har ingen automatisk spärr i beräkningen utan ni måste själva kontrollera att sökt andel inte är för hög.

11. Kontakter

Ange de personer som kan bli intressanta för oss att kontakta i samband med ansökan men även de personer som du vill ska kunna arbeta med och logga in i ansökan om utbetalning.

Observera att samtliga kontakter du lägger till kommer att få ett e-post i samband med att en ansökan om stöd skickas in till oss.

12. Bilagor

Följande bilagor är obligatoriska till er ansökan om förstudie:

 • Underlag som styrker firmateckningsrätt för den som skrivit under ansökan
 • Inköps- och upphandlingsplan
 • Detaljerad planeringsbudget i excelmall för förstudier
 • Om aktuellt. Avsiktsförklaring (letter of intent) från samarbetspartner för Östersjöprojekt. Avsiktsförklaringen ska inkludera en bekräftelse på avsikten från partnern att medfinansiera, och att partnern har, eller söker, Regionalfondsfinansiering i motstående program i landet ifråga.
 • Om aktuellt. Intyg från prioritetssamordnare om projektet är ett flaggskeppsprojekt enligt Östersjöstrategin.

Kontrollera, signera och skicka din ansökan

För att signera er ansökan, när ni loggat in via användarkontot, använder ni ett missiv. Missivet får ni genom att klicka på Signera manuellt vid aktuell ansökan i vyn Mina Ansökningar i Min Ansökan.

När ni skrivit ut missivet ska behörig firmatecknare skriva under det. Missivet ska därefter skannas in och skickas in via kompletteringsfunktionen i Min ansökan.

Missivet kommer därmed inte att komma in till Tillväxtverket samtidigt som ansökan. Om Tillväxtverket börjar att handlägga er ansökan innan vi fått ert missiv kommer ni att få en begäran från handläggaren att komplettera med detta. Tillväxtverket avslår alltså inte er ansökan om missivet saknas när er ansökan börjar handläggas.

Kontakt

Har du frågor om e-tjänsten kan du kontakta oss som jobbar med Min ansökan. Har ni övriga frågor? Kontakta våra EU-program.