Krav på er som ansöker

Den som söker stöd från Regionalfonden ska vara en privat eller offentligrättslig juridisk person. Det är även viktigt att ha kapacitet för att kunna genomföra sitt projekt.

Juridisk person

Den som söker stöd ska vara en juridisk person, privat eller offentligrättslig.

Exempel på offentligrättslig juridisk person är:

 • universitet och högskolor
 • regioner, kommuner eller statliga myndigheter.

Exempel på privat juridisk person är:

 • aktiebolag
 • ideella och ekonomiska föreningar.

För aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet och gynnas av stöd finns begränsningar. Vad det avser och vilka begränsningarna är framgår av reglerna om statsstöd.

Privatpersoner kan inte ansöka om stöd för att genomföra ett projekt.

Genomförandekapacitet

Det är ett krav att den som söker har kapacitet att genomföra det projekt ni söker stöd för. Om ni saknar genomförandekapacitet kan stöd inte beviljas.

Tillväxtverket bedömer genomförandekapacitet utifrån administrativ, ekonomisk och operativ förmåga. Det är även genom er genomförandekapacitet vi bedömer er förmåga att aktivt bekämpa bedrägerier.

Administrativ förmåga

Att ha administrativ förmåga innebär att ni ska kunna rapportera och redovisa de kostnader som ni har upparbetat i projektet, för att genomföra de aktiviteter som finns angivna i beslutet om stöd. Rapportering och redovisning ska ske enligt de regler och riktlinjer som finns inom området. Det innebär att:

 • Om projektet tillämpar redovisning av faktiska kostnader ska ni kunna bokföra projektets kostnader på en projektkod eller liknande som gör det möjligt för er att ta ut en huvudbok som enbart omfattar projektets kostnader.
 • Ni ska kunna uppvisa en lista som innehåller all kontant medfinansiering och eventuella intäkter i projektet. Varje enskild medfinansierings- eller intäktspost ska redovisas som en transaktion
 • Om ni använder er organisations tidredovisningssystem för att lämna tidrapport så ska projektets tidredovisning kunna särskiljas från den tid som redovisas för er organisation ordinarie verksamhet.

Ekonomisk förmåga

Att ha ekonomisk förmåga innebär att ni ska ha den ekonomiska kapaciteten som behövs för att kunna driva ett projekt och att projektet genomsyras av kostnadseffektivitet. Den ekonomiska kapaciteten krävs eftersom utbetalning av stöd sker i efterskott. Ni behöver därför ha god likviditet och en betalningsförmåga som är tillräcklig för att själva kunna finansiera projektets kostnader i avvaktan på att stödet ska betalas ut. För aktörer med svag likviditet är det under vissa förutsättningar möjligt att söka förskott.

Ni ska vid förfrågan kunna visa att ni finansiellt klarar av att Tillväxtverket inte godkänner kostnader som ni har tagit upp i er ansökan om utbetalning.

Kostnadseffektivitet innebär att enbart kostnader som är nödvändiga för projektets genomförande ska redovisas i projektet och att de uppstått i enlighet med de riktlinjer för inköp som gäller för ert projekt.

Operativ förmåga

Att ha operativ förmåga innebär att ni ska kunna genomföra projektets aktiviteter på ett korrekt och effektivt sätt för att uppfylla projektets mål. Projektet ska också arbeta mot ett specifikt mål i det program som är aktuellt för projektet och leverera resultat som leder till effekter på lång sikt.

Det innebär att projektet ska:

 • Ha en ändamålsenlig organisation som säkerställer ett aktivt ägande och där det tydligt framgår hur roll- och ansvarsfördelningen i projektet ska se ut. Det ska säkerställas att projektet har tillgång på personal för att kunna genomföra den planerade verksamheten.
 • Följa en tydlig förändringsteori. Det ska finnas en tydlig koppling mellan programmets mål, utlysningens beskrivna utmaning samt projektets mål och aktiviteter.
 • Ha en plan för användning av resultat och hur projektet skapar effekter på lång sikt.
 • Följa upp och utvärderas enligt de steg och kriterier som är relevanta för ert projekt.

Bedrägeribekämpning

Tillväxtverket bedömer er förmåga att aktivt bekämpa bedrägerier utifrån er ekonomiska, administrativa och operativa kapacitet.

EU kräver att Sverige och andra medlemsländer aktivt motverkar att EU-medlen används felaktigt. Alla medlemsländer måste också bekämpa ekonomisk brottslighet som korruption och bedrägeri.

Därför innehåller ansökan om stöd frågor om er projektorganisation och er administrativa, ekonomiska och operativa kapacitet.

Om ert projekt ska få stöd måste ni som projektägare ha:

 • Kontroll över hur medlen används.
 • Kunskap om lagar och regler.
 • Administrativ och ekonomisk kompetens.
 • Operativ förmåga att genomföra projektet.

Om Tillväxtverket bedömer att ni inte uppfyller kraven så kommer er ansökan att avslås.