Lev upp till EU-stadgan och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Enligt artikel 73 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 är det ett krav att de projekt som väljs ut ska vara förenliga med Europeiska stadgan om de grundläggande rättigheterna och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Av artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 framgår att medlemsstaterna vid EU-fondernas genomförande ska säkerställa att Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan) efterlevs.

EU-stadgan utgör Europeiska unionens regelverk för mänskliga rättigheter och innehåller 50 artiklar med materiella rättigheter och principer, samt fyra artiklar med allmänna bestämmelser som ska garantera EU-medborgarnas rättigheter och friheter.

Stadgan innehåller de ideal som EU bygger på:

 • universella principer om människans värdighet,
 • frihet,
 • jämlikhet och solidaritet.

Artiklarna i stadgan är indelade i sex avdelningar:

 • värdighet
 • friheter
 • jämlikhet
 • solidaritet
 • medborgarnas rättigheter
 • rättskipning

Alla myndigheter måste följa stadgans bestämmelser. Tillväxtverket bedömer att följande artiklar i stadgan har extra hög relevans i samband med genomförande av projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning:

 • Artikel 8 Skydd av personuppgifter
 • Artikel 20 Likhet inför lagen
 • Artikel 21 Icke-diskriminering
 • Artikel 22 Kulturell, religiös och språklig mångfald
 • Artikel 23 Jämställdhet mellan kvinnor och män
 • Artikel 26 Integrering av personer med funktionshinder
 • Artikel 31 Rättvisa arbetsförhållanden
 • Artikel 37 Miljöskydd

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra.

Sverige har ett nationellt mål för funktionshinderspolitiken med FN:s konvention som utgångspunkt. Sverige har år 2008 ratificerat konventionen och dess fakultativa protokoll. En ny strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken har beslutats i september 2021. Strategin som sträcker sig från 2021–2031 innebär att 28 myndigheter får ett uppföljningsansvar inom sina respektive ansvarsområden och de redovisar årligen till regeringen.

Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering på grund av funktionsnedsättning och Diskrimineringsombudsmannen utövar tillsyn.

Myndigheten för delaktighet (MFD) ansvarar för övergripande uppföljning och analys av funktionshinderpolitiken.

Riksdagen har antagit lagen (2021:642) om Institutet för mänskliga rättigheter. Institutet ska främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Rapportering

Tillväxtverket ska i egenskap av Förvaltande myndighet för EU-programmen minst en gång om året rapportera upptäckta brott mot EU-stadgan eller FN-konventionen till Övervakningskommittén. Tillväxtverket ska även redovisa de klagomål avseende stadgan som inkommit till Justitieombudsmannen, Justitiekanslern eller annan ombudsman och som förvaltande myndighet ombetts yttra sig över.