Uppfyll EU-programmens mål

EU-fonderna ska stödja ett antal politiska och specifika mål som finns angivna i de styrande EU-förordningarna.

Alla projekt som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) och Fonden för en rättvis omställning måste bidra till att uppfylla något av de specifika mål som finns beskrivna i det program ni söker stöd från.

De politiska mål som Regionalfonden ska stödja återfinns i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 medan de specifika målen för fonden finns angivna i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058.

Projekt som finansieras av Fonden för en rättvis omställning ska bidra till det specifika målet som återfinns i artikel 2 i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2021/1056.

Projektet måste bidra till att uppfylla något av de specifika mål som finns beskrivna i det program ni söker från. Det är inte möjligt att bedriva verksamhet inom olika specifika mål i samma projekt. Mer info om programmens utmaningar och mål finns tillgänglig under sidan om Regionalfonden.

För att kunna följa utveckling och resultat i programmen finns ett system för att mäta och följa upp genom indikatorer. För att ert projekt ska kunna få stöd behöver ni bidra till programmens mål och målvärden. Tillväxtverket gör bedömningen i olika steg.

Resultatfokus i program och projekt

Såväl programmen som de enskilda projekten ska fokusera på att åstadkomma resultat. Detta resultatfokus vilar på tre grundpelare som EU-kommissionen har bestämt:

  • Det ska finnas en tydlig röd tråd mellan programmens övergripande mål, specifika mål och indikatorer. Dessa är i sin tur är kopplade till målvärden.
  • Medlemsländerna måste uppfylla ett antal förhandsvillkor för att programmen ska kunna genomföras effektivt. Förhandsvillkoren finns beskrivna i partnerskapsöverenskommelsen och i programmen.
  • Programmen ska innehålla tydliga och mätbara milstolpar och mål som kommer att följas upp för att se om programmen löper enligt planerna.

Har ni frågor?

Kontakta våra EU-program. Du hittar kontaktuppgifterna under respektive EU-program under sidan om Regionalfonden.