Handläggningstider och myndighetskontakter

Elva nationella myndigheter och länsstyrelserna har i uppdrag att följa upp de förenklingspolitiska målen om handläggningstider samt bemötande och service. Tillväxtverket ska analysera resultatet och lämna förslag som bidrar till enklare myndighetskontakter för företag och att målen nås.

Långa och oförutsägbara handläggningstider hos myndigheter kan påverka företagens tillväxt och konkurrenskraft negativt. Myndigheters service och bemötande är viktigt för ett konkurrenskraftigt företagsklimat.

Mål för förenklingspolitiken

Regeringen har fem mål för förenklingspolitiken. Ett mål är att förvaltningsmyndigheters handläggningstider för ärenden som rör företag ska bli kortare och mer transparenta och den förväntade handläggningstiden ska synliggöras för den sökande i fler ärendekategorier. Ett annat mål är att förvaltningsmyndigheters bemötande och service till företag ska vara företagsanpassat och väl fungerande.

Delrapport 2024

I delrapport 2024 med tillhörande bilaga går det bland annat att läsa om uppföljningen av handläggningstider mellan 2022 och 2023 och den första rapporteringen av uppföljning av bemötande och service. På totalen ser Tillväxtverket ingen märkbar procentuell förändring mellan 2022 och 2023 av de genomsnittliga handläggningstider som ingår i uppföljningen. Tillväxtverket lämnar även ett antal rekommendationer.

Tidigare delrapporter

I delrapport 2023 går det bland annat att läsa om vilka ärendetyper som har valts ut för uppföljning av handläggningstider. Även nollbasmätningen som myndigheterna genomförde för år 2022 presenteras och planeringen inför uppföljningen av bemötande och service.

Uppdraget

I september 2022 fick nio nationella myndigheter i uppdrag att följa upp sitt arbete mot de två målen och vid behov vidta lämpliga åtgärder. Myndigheterna ska redovisa till Tillväxtverket, senast den 15 februari, under perioden 2023-2029.

Redovisningen ska inkludera handläggningstiderna för utvalda ärendetyper och vilka åtgärder som har vidtagits för att förkorta handläggningstiderna. Redovisningen ska också besvara hur nöjda företagen är med sina kontakter med myndigheten och på vilket sätt myndigheten arbetar med att förbättra bemötande och service.

Tillväxtverket sammanställer och analyserar myndigheternas underlag i en sammanfattande rapport som ska lämnas till Klimat- och näringslivsdepartementet senast den 15 april 2023-2028. Tillväxtverket ska även lämna förslag som kan bidra till att nå de förenklingspolitiska målen. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2029.

Sedan december 2023 omfattas även länsstyrelserna av uppdraget. Deras uppdrag och redovisningar samordnas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och ska ske senast den 15 februari 2025 till Klimat- och näringslivsdepartementet med kopia till Tillväxtverket.

Sedan juni 2024 omfattas även Patent- och registreringsverket och Socialstyrelsen av uppdraget. Deras första redovisning till Tillväxtverket ska ske i februari 2025.

Sammantaget omfattas nu följande av uppdraget:

 • Länsstyrelserna
 • Bolagsverket
 • Energimarknadsinspektionen
 • Försäkringskassan
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Jordbruksverket
 • Naturvårdsverket
 • Lantmäteriet
 • Patent- och registreringsverket
 • Socialstyrelsen
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen.

Uppföljning av handläggningstider till och med delrapport 2024

Myndigheterna har i dialog med Tillväxtverket valt ut totalt 23 ärendetyper som ska ligga till grund för uppföljningen av handläggningstider under uppdragets genomförande.

Ärendetyperna är av olika karaktär och mängden ärenden skiljer sig mycket åt. Det finns även vissa skillnader till exempel när det gäller metod för beräkning av handläggningstid och vilken tidsenhet som används. Handläggningstiderna bör därför inte jämföras mellan ärendetyperna.

Alla myndigheter har redovisat en nollbasmätning beträffande genomsnittliga handläggningstider för 2022 och resultat för 2023. Det går att ta del av de genomsnittliga handläggningstiderna i diagrammet (tiderna redovisas med en decimal). Närmare information om myndigheternas mätningar, resultat och utvecklingen över tid finns i delrapporten 2024 och tillhörande bilaga.

Antal dagar

Bolagsverket: Genomsnittlig handläggningstid för Registrering nybildning aktiebolag
 20222023
Registrering nybildning aktiebolag13,69,3

Uppföljning av bemötande och service till och med delrapport 2024

Alla myndigheter har i dialog med Tillväxtverket valt ut minst en mätning som ska ligga till grund för uppföljningen av service och bemötande under uppdragets genomförande. Vilka delar av verksamheten som mäts och vilken mätmetod som används skiljer sig åt mellan myndigheterna.

Samtliga myndigheter har redovisat ett första resultat som kommer att utgöra nollbasmätningen för uppföljningen av hur nöjda företagen är med sina kontakter med myndigheten.

Närmare information om myndigheternas mätningar och resultat finns i delrapporten 2024 och tillhörande bilaga.

Resultat från tidigare uppföljning

Tillväxtverket har tidigare följt upp förenklingsarbetet på 19 olika myndigheter för perioden 2014-2020. Myndigheterna hade då i uppdrag att följa upp och arbeta mot målen att handläggningstiderna skulle minska, att fler företagare skulle vara nöjda med sina kontakter och att myndigheter skulle ha ett mer systematiskt samråd med företagare. Slutrapporten visar på en viss positiv utveckling från år 2014 till 2020.

Kontakt

Michael Heuman

Enheten Enklare myndighetskontakter

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se