Tillväxtverket följer upp handläggningstider, service och bemötande

Nio myndigheter har i uppdrag att följa upp sitt arbete med handläggningstider, bemötande och service och vid behov vidta lämpliga åtgärder. Tillväxtverket som ska följa utvecklingen har nu lämnat sin andra delrapport till regeringen.

I delrapporten presenteras resultat från uppföljningen av genomsnittliga handläggningstider för 23 utvalda ärendetyper som är viktiga för företag. Rapporten täcker resultaten från både 2022 och 2023 och ger för första gången i uppdraget en möjlighet att följa utvecklingen över tid.

Resultaten visar att vissa handläggningstider har minskat, andra har ökat eller är oförändrade. Däremot har det inte skett någon märkbar procentuell förändring totalt sett mellan 2022 och 2023. Under 2023 har alla myndigheter arbetat med åtgärder för att förkorta handläggningstiderna för någon, några eller samtliga av sina utvalda ärendetyper.

- Det är lite för tidigt att dra generella slutsatser enbart baserat på dessa resultat, säger Michael Heuman, som är projektledare för uppdraget på Tillväxtverket. En reflektion är att flera åtgärder verkar vara av relativt kortsiktig karaktär, snarare än mer långsiktiga och kraftfulla åtgärder som till exempel regelförändringar, digitalisering och automation.

Förbättringsförslag från myndigheterna

I samband med rapporteringen 2024 har myndigheterna haft möjlighet att lyfta fram förbättringsförslag som skulle stärka deras förmåga att förkorta handläggningstiderna för de utvalda ärendetyperna. Bland önskemålen finns ökad datadelning, modernisering av regelverk som hämmar digitalisering, samt vikten av kompletta ansökningar och snabbare återkoppling från remissinstanser.

- En ökad satsning på digitalisering och automation och förbättrad samordning och datadelning tror vi är åtgärder som inte bara skulle korta ner handläggningstiderna utan även frigöra tid för bättre service gentemot företagen, säger Michael Heuman.

Myndigheterna har under 2023 även arbetat med förbättringsåtgärder med koppling till bemötande och service. Där har dialog med företag och branschorganisationer samt förbättrad information varit i fokus.

- Det är positivt tycker vi eftersom dialog och information ofta underlättar för företagen att göra rätt från början. Det kan i sin tur bidra till kortare handläggningstider, eftersom det ofta leder till en högre andel kompletta ansökningar.

12 rekommendationer

I delrapporten lämnar Tillväxtverket totalt 12 rekommendationer till myndigheterna, Regeringskansliet och regeringen inom områdena digitalisering och automation, utformning av regler, samordning och datadelning, fördjupad dialog, uppdragets genomförande samt företagens gröna omställning.

Följande myndigheter omfattas av uppdraget

Bolagsverket, Energimarknadsinspektionen, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Bakgrund

Myndigheters service och bemötande är viktigt för ett konkurrenskraftigt företagsklimat. Långa och oförutsägbara handläggningstider kan påverka företagens tillväxt och konkurrenskraft negativt. Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2023 visar bland annat att ett av fyra små och medelstora företag ser lagar och myndighetsregler som ett stort tillväxthinder. Långa handläggningstider hos myndigheter är det vanligaste problemet små och medelstora företag framhäver gällande regler och myndighetskontakter.

Kontakt

Michael Heuman

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se