Fokus på handläggningstider och service hos nio myndigheter

Nio myndigheter har i uppdrag av regeringen att följa upp handläggningstider, bemötande och service för företag. Nu har Tillväxtverket fått en första lägesbild av arbetet som ska pågå till 2029.

Myndigheters service och bemötande är viktigt för ett konkurrenskraftigt företagsklimat. Långa och oförutsägbara handläggningstider kan påverka företagens tillväxt och konkurrenskraft negativt. Nio myndigheter har i uppdrag att följa upp sitt arbete med handläggningstider, bemötande och service och vid behov vidta lämpliga åtgärder. Tillväxtverket som ska följa utvecklingen hos myndigheterna har nu lämnat en första nulägesbild till regeringen.

- Myndigheterna har i dialog med oss valt ut 24 ärendetyper som har betydelse för företagen och därefter genomfört en nollbasmätning av handläggningstiderna för 2022. Det handlar bland annat om tillståndsansökningar, registreringar och ansökningar om stöd, förklarar Cecilia Holmgren som arbetar med uppdraget på Tillväxtverket.

-Några av ärendetyperna omfattar ett mycket stort antal företag. Det finns också exempel på ärendetyper som har stor påverkan på företagens likviditet, intäkter och förmåga att planera sin verksamhet. För flera av ärendetyperna har det förekommit kritik mot att handläggningstiden är för lång. Några ärendetyper har också betydelse för företagens gröna omställning.

Stor variation mellan handläggningstider

Nulägesbilden visar att det är stor variation mellan olika handläggningstider, från mindre än ett dygn till över två år. Den visar också att flera myndigheter under senare år vidtagit åtgärder för att korta handläggningstider och förbättra bemötande och service.

- Vi noterar att det inte finns någon tydlig gräns mellan åtgärder för att förkorta handläggningstider och arbete för att förbättra bemötande och service. Åtgärder som syftar till att öka servicen kan även leda till kortare handläggningstider och vice versa, säger Cecilia Holmgren.

Flera myndigheter planerar kundnöjdhetsmätningar

Arbetet med att följa upp bemötande och service har inletts på myndigheterna. Flera myndigheter planerar att ta fram nya kundnöjdhetsmätningar för att ta reda på hur nöjda företagen är med sina myndighetskontakter. I delrapporten rekommenderar Tillväxtverket bland annat att myndigheterna involverar handläggarna i arbetet med att utforma kundnöjdhetsmätningarna.

- Att involvera handläggarna ökar chansen att mätningen blir relevant och att resultatet också kan användas som en del i verksamhetsutvecklingen, säger Cecilia Holmgren. En annan rekommendation är att involvera företagen eller branschorganisationerna för att identifiera vilka myndighetskontakter som är viktigast för företagen. Det kan till exempel gälla handläggningsärenden, arbete med tillsyn, registerhållning eller information och vägledning i fråga om regler.

Resultatet från samtliga myndigheter kommer att rapporteras första gången 2024 och sedan årligen till 2029.

Dialog och erfarenhetsträffar ger ny kunskap

Genom dialog och erfarenhetsträffar stöttar Tillväxtverket myndigheterna i att utforma uppföljningen på ett bra sätt.

-Det har varit angeläget för oss att ha en bra dialog med myndigheterna kring uppdraget. Genom dialog och erfarenhetsträffar bygger vi värdefull kunskap om myndigheternas förutsättningar och kan stötta myndigheterna på ett relevant sätt, säger Cecilia Holmgren.

Rekommendationer för fortsatt arbete

I delrapporten lämnar Tillväxtverket sammanlagt fem rekommendationer. De riktas till de nio myndigheterna och fokuserar på deras fortsatta arbete med uppdraget. En av rekommendationerna handlar om arbetet med att ta fram en handlingsplan för att uppnå kortare och mer transparenta handläggningstider. Två rekommendationer handlar om att förkorta handläggningstider genom digitalisering och ytterligare två handlar om uppföljning av bemötande och service.

Nio myndigheters arbete följs upp i syfte att förenkla för företagen

Två av regeringens mål för förenklingspolitiken handlar om kortare och mer transparenta handläggningstider samt bemötande och service. Nio myndigheter har i uppdrag att följa upp handläggningstider samt bemötande och service vad gäller företag och vid behov vidta lämpliga åtgärder. Tillväxtverket ska analysera resultatet och lämna förslag som bidrar till enklare myndighetskontakter och att målen nås.

Följande nio myndigheter omfattas av uppdraget: Bolagsverket, Energimarknadsinspektionen, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Uppdraget ska redovisas av myndigheterna och Tillväxtverket 2023-2029.

Kontakt

Cecilia Holmgren

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se