Livskraftiga landsbygder

Vi har regeringens uppdrag att stärka och samordna genomförandet av den nationella landsbygds­politiken. Målet är livskraftiga landsbygder. Det vill vi nå med hjälp av kunskap, nätverk och stöd till särskilda projekt.

Mål

Målet är livskraftiga landsbygder med likvärdiga möjligheter

Tillväxtverket insatser ska stärka utvecklingen mot de landsbygdspolitiska målen. Det övergripande målet är livskraftiga landsbygder med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Till detta kommer tre delmål:

  • Landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning är långsiktigt hållbar, samtidigt som miljömålen nås. Landsbygderna bidrar till en positiv utveckling av Sveriges ekonomi.
  • Landsbygderna bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och till ett hållbart nyttjande av naturresurserna samt till att relevanta miljökvalitetsmål uppfylls.
  • Likvärdiga förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygderna.
  •  

Vad är landsbygder?

Idag finns ett antal definitioner av landsbygder, som ger svar på vad som faktiskt är landsbygder och hur många som bor där. Du kan med stöd av SCB hävda att bara 13 procent bor i våra landsbygder, eller med hjälp av FN att hela 76 procent i Sverige bor i landsbygder.

Städer och landsbygder - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) Länk till annan webbplats.

Arbetssätt

Landsbygder är ett tillsammansarbete

  • Vi arbetar tillsammans med fler än 20 myndigheter för att bli bättre på att möta möjligheter och utmaningar i både landsbygder och städer.
  • Uppföljning och analys stärker både din och regeringens förståelse av utvecklingen i Sveriges landsbygder och landsbygdspolitikens genomförande.
  • Vi utvecklar arbetssätt och spridning av exempel. På så sätt gör vi det enklare för kommuner, regioner och myndigheter att få in ett landsbygdsperspektiv inom sina verksamheter.
  • Vi ger stöd till områden som behöver utvecklas, till exempel digitalisering, besöksnäring och näringsliv. Där finns många småföretag som är så viktiga för livskraftiga landsbygder.

Metodstöd för att stärka landsbygdsperspektiven

Tillväxtverket arbetar för att stärka utvecklingen i Sveriges landsbygder genom ett metodstöd för att stärka landsbygdsperspektiv hos kommuner, regioner och myndigheter.

Vem gör vad för landsbygder?

Den sammanhållna landsbygdspolitiken kännetecknas av en helhetssyn där flera samhällssektorer bidrar. Målet är att skapa livskraftiga landsbygder med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Insatser

Landsbygdsveckan 2-7 maj 2023

I maj håller Sverige sin första nationella landsbygdsvecka. Där tar byar och lokalsamhällen lika självklar plats som myndigheter och EU-politiker. Landsbygder förtjänar en tydligare plats i rampljuset. Vill just du ta plats i programmet? Välkommen!

Mer digitala småföretag i landsbygder

Under flera år har Tillväxtverket haft uppdrag att utveckla digitaliseringen i små och medelstora företag på våra landsbygder. Det har vi gjort genom ge stöd till innovativa projekt. Titta gärna på våra filmer som beskriver tre av projekten lite närmare.

Bättre vandrings- och cykelleder

Vi har också gett stöd till insatser inom besöksnäringen för att främja naturturism.

Kontakt

Carin Persson

Landsbygdsuppdrag
08-681 65 22

Evelina Selander

Landsbygdsuppdrag
08-681 94 65

Per Johansson

Landsbygdspolitik
08-681 93 38

Per-Olof Remmare

Näringslivsinsatser
08-681 94 92

Gunnar Lindberg

Indikatorer och uppföljning
08-681 93 17

Peter Malmsten

Analys
08-681 91 58

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se