Hållbarhet och livskraftiga landsbygder - samband, målkonflikter och synergier

Tillväxtverket har fått i uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet. Ett viktigt verktyg i detta arbete är ett platsbaserat perspektiv, att utgå från alla olika platsers skiftande förutsättningar. Som ett led i detta finns ett behov av ökad kunskap och förståelse för hur ett sådant arbete faktiskt utförs.

Den här rapporten syftar till att ge en översikt över kunskapsläget kring samspel och samband mellan ett platsbaserat perspektiv och hållbar utveckling. Rapporten baseras på en dokumentanalys av internationell forskning, grålitteratur och utvärderingsforskning, samt intervjuer med aktörer som har arbetat praktiskt med att skapa hållbara landsbygder. Utifrån det insamlade materialet presenteras sambandet mellan social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och livskraftiga landsbygder, såväl som de målkonflikter som framgår av den utvalda litteraturen och av fallstudierna.

Sammanfattning

Primära slutsatser som presenteras i rapporten:

  • Det finns flera olika samband mellan hållbarhet och livskraftiga landsbygder och att sambanden dock ser olika ut - inte minst utifrån vilket hållbarhetsperspektiv som står i fokus
  • Hållbarhet som begrepp för att skapa livskraftiga landsbygder förstås och nyttjas på olika sätt. Exempelvis finns en skillnad i hur innebörden av att skapa en livskraftig landsbygd tolkas, främst mellan forskare och praktiker, vilket bland annat resulterar i att eventuella målkonflikter tolkas annorlunda.

Primära rekommendationer som presenteras i rapporten:

  • Arbetet med hållbar utveckling behöver ta platsers olika förutsättningar och villkor på allvar
  • Det finns ett behov av att öka förståelsen för att hållbar utveckling är ett begrepp som ges olika innebörder i olika kontexter och geografier
  • Det finns anledning att arbeta bort den urbana normen för att göra innebörden av, och målen för, hållbar utveckling konkreta och greppbara inom ramen för regional utveckling och livskraftiga landsbygder
  • Framtida insatser behöver även utformas med en stark lokal anpassning så att utvecklingspotentialen i landsbygden kan tillvaratas och säkerställas i Sveriges arbete mot ett hållbart samhälle

Intressant för dig som ...

Jobbar i en kommun, i en region, på en länsstyrelse eller annan myndighet som arbetar med och/eller har intresse av landsbygdsfrågor och hållbarhet.

Övrigt

Publikationen har tagits fram av WSP, i uppdrag av Tillväxtverket.

Kontakt

Mia Eliasson, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Hållbarhet och livskraftiga landsbygder - Samband, målkonflikter och synergier

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0447
ISBN:
978-91-89730-35-9
Årtal:
2023