Servicepunkter

Servicepunkter ger breddat utbud av service och befäster butiker och mackar som mötesplatser i bygden.

Illustration av servicestation

Ett affärsutvecklingsprogram motiverar en företagare att ta nästa steg i sin tillväxtresa. Men utbudet av program kan skilja beroende på var företagaren befinner sig i. Om det saknas ett lokalt affärsutvecklingsprogram för småföretagare kan det vara en god idé för kommunen att arrangera ett sådant.

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Genom att teckna ett samverkansavtal om servicepunkter mellan kommun och kommersiella aktörer stärker kommunen tillgången till service i landsbygder. Det gör orten mer attraktiv för företag och invånare.
 • Att bli en servicepunkt kompletterar livsmedelsbutikens eller mackens utbud och gör dem till nav också för annan service. Innehållet kan se olika ut men består ofta av kommunal information, en mötesplats, internetuppkoppling och hemsändning av dagligvaror.
 • Genom att samverka kan kommunen nå ut längre med sin service till medborgare och företag. Dessutom får aktören som sköter servicepunkten ett till ben att stå på. Med utökad service besöker fler butiken och macken för att uträtta sina ärenden och träffa andra, vilket på sikt stärker den lokala handeln.

Förutsättningar för att lyckas

 • Att man avsätter tid till att göra en kartläggning och hitta kontakterna i bygden. Kommunen behöver peka ut vilka orter i kommunen som är strategiskt viktiga för tillgängligheten till service. Det kan bli en del i en kommunal serviceplan, eller av översiktsplanen.
 • Var tydlig och transparent. Dels genom att teckna ett avtal, dels om varför ni till exempel väljer en aktör om det finns flera möjliga platser för servicepunkten på en ort.
 • Den långsiktiga livskraften för en lokal servicepunkt bygger på att den offentliga och kommersiella sektorn samverkar. Kommunen måste ha en samordnade roll.
 • Kommunen i exemplet avsätter mellan 30-50 000 kronor/ butik och år till uppdragsavtalen.

Steg för steg

Förbereda

 • Analysera. En utgångspunkt kan vara om kommunen redan har en plan som pekar ut vilka orter som är strategiskt viktiga för tillgången till service. Annars behöver ni börja med en sådan analys. Kontakta er region som har ett regionalt serviceprogram.
 • Kartlägg. Med hjälp av Tillväxtverkets geografiska analysverktyg Pipos Serviceanalys kan ni se hur många personer i olika åldersgrupper som är beroende av vilken butik, mack eller ombud. I verktyget kan ni också simulera effekterna av att service tillkommer eller lägger ned. Läs mer om Pipos Serviceanalys via länken här nedan.
 • Kommunal service. Tänk igenom vilken offentlig service kommunen vill lägga in i servicepunkten. Det kan handla om information, blankettservice, internetuppkoppling, en mötesplats eller hemsändning av dagligvaror. Vilken budget och vilka beslut behövs för att genomföra processen?
 • Dialog. Ta kontakt med de butiker eller mackar som finns på de orter som analysen visar är viktiga. Undersök tillsammans intresset för en servicepunkt genom kundenkäter eller dialog med lokala utvecklingsgrupper. Undersök också vilka investeringar som krävs i den tänkta lokalen, hur de kan finansieras och hur driftskostnaden ska hanteras.

Genomföra

 • Avtala. Teckna ett avtal som reglerar vilka tjänster, upplåtande av ytor eller annat som serviceaktören åtar sig, och hur stor ersättningen är från kommunen. Beskriv villkoren för utbetalning, avtalets längd och uppsägningstid. Det är viktigt att vara tydlig så att inga frågetecken uppstår.
 • Investera. Kontakta din region som i vissa fall kan ge investeringsbidrag, eller råd om annan finansiering. Skapa servicepunkten, utbilda personalen och invig den.
 • Informera. Sätt upp en skylt på platsen och använd kommunens kanaler för att berätta om vilken service som finns och hur kommunen och företagen samverkar.

Samarbetspartners

 • De butiker eller mackar som avtalar om att vara servicepunkt är så klart viktiga aktörer, men även lokala utvecklingsgrupper som byalag och företagsföreningar och regionens kontaktperson för kommersiell service kan komma med värdefulla inspel i analys och planering inför servicepunkterna.

Uppföljning

 • Följ upp med årlig dialog utifrån avtalet, och ett besök på plats på servicepunkten för att stärka er samverkan.

Fördjupa dig

Örnsköldsviks kommun har samlat information, exempel på uppdragsavtal och en fri logotyp för servicepunkter på sin webbplats.

Pipos serviceanalys är Tillväxtverkets plattform för geografiska analyser och kan användas för att göra beräkningar på tillgänglighet till kommersiell service.

Kontakt

Liv Edström, Landsbygder och lokal kapacitet

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se