Städer och landsbygder

För att underlätta territoriella socioekonomiska jämförelser kan man gruppera kommuner och FA-regioner enligt vissa geografiska egenskaper. Tillväxtverket använder främst en indelning i städer och landsbygder som har tagits fram gemensamt av olika statliga myndigheter.

Förutsättningarna för att utvecklas skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Därför har det tagits fram en indelning där Sveriges 290 kommuner respektive 60 FA-regioner delas in efter enhetliga antaganden och beräkningsmetoder. I denna svenska kommun- och FA-regionindelning tillämpas samma metoder som Eurostats och OECD indelning på NUTS III nivå, vilket underlättar internationella jämförelser.

För att tillgodose olika myndigheters kommunikationsbehov kan egna begrepp och beteckningar för de olika kommun- och regiontyper användas. Detta under förutsättning att användare tydligt hänvisar till Tillväxtanalys kommunindelning. Tillväxtverket använder i huvudsak Jordbruksverkets terminologi för de sex kommunkategorier. I parentes anges nedan Tillväxtanalys benämningen av olika indelningskategorier.

Observera! Det finns en uppdaterad version 2021 tillgänglig som utgår från aktuell statistik och delvis andra antaganden vad gäller avgränsning av större städer.

Indelningen i sex FA- regiontyper

 1. Storstadsregioner (Storstadsregioner)
 2. Täta blandade regioner (Täta regioner nära en stad)
 3. Glesa blandade regioner (Täta regioner avlägset belägna)
 4. Tätortsnära landsbygdsregioner (Tätortsnära landsbygdsregioner)
 5. Glesa landsbygdsregioner (Landsbygdsregioner avlägset belägna)
 6. Mycket glesa landsbygdsregioner (Mycket glesa landsbygdsregioner)

Aggregering till tre FA-regiontyper

 1. Storstadsregioner (Storstadsregioner)
 2. Blandade regioner (Täta regioner)
 3. Landsbygdsregioner (Landsbygdsregioner)

Indelning i sex kommuntyper

 1. Storstadskommuner (Storstadskommuner)
 2. Täta blandade kommuner (Täta kommuner nära en stad)
 3. Glesa blandade kommuner (Täta kommuner avlägset belägna)
 4. Tätortsnära landsbygdskommuner (Tätortsnära landsbygdskommuner)
 5. Glesa landsbygdskommuner (Landsbygdskommuner avlägset belägna)
 6. Mycket glesa landsbygdskommuner (Mycket glesa landsbygdskommuner)

Aggregering till tre kommuntyper

 1. Storstadskommuner
 2. Blandade kommuner
 3. Landsbygdskommuner

Beskrivning av de sex kommuntyperna

Storstadskommuner

Storstadskommuner: Mer än 80 procent av befolkningen bor i urbana områden och har tillsammans med angränsande kommuner en samlad folkmängd på minst 500 000 invånare.

Blandade kommuner

Täta blandade kommuner: Mer än 50 procent av befolkningen bor i urbana områden. Majoriteten av kommunens befolkning har mindre än 45 minuters resväg med bil till en tätort med minst 50 000 invånare.

Glesa blandade kommuner: Mer än 50 procent av befolkningen bor i urbana områden. Majoriteten av kommunens befolkning har mer än 45 minuters resväg med bil till en tätort med minst 50 000 invånare.

Landsbygdskommuner

Tätortsnära landsbygdskommuner: Mer än 50 procent av befolkningen bor i rurala områden. Majoriteten av kommunens befolkning har mindre än 45 minuters resväg med bil till en tätort med minst 50 000 invånare.

Glesa landsbygdskommun: Mer än 50 procent av befolkningen bor i rurala områden. Majoriteten av kommunens befolkning har mer än 45 minuters resväg med bil till en tätort med minst 50 000 invånare.

Mycket glesa landsbygdskommuner: Hela befolkningen bor i rurala områden. Hela befolkningen har mer än 90 minuters resväg med bil till en tätort med minst 50 000 invånare.

Ladda ner excelfiler med indelningar i städer och landsbygder

Här kan du ladda ned excelfiler med de aktuella indelningarna av FA-regioner och kommuner:

Uppdaterad version år 2021:

Tidigare version år 2014:

Kontakt

Wolfgang Pichler

Tel. 08-681 9172

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se