Länsuppdelad statistik

Här hittar du olika typer av statistik om regional utveckling. Du kan till exempel i interaktiva diagram själv välja vilka län och år du vill titta på och vilka jämförelser du vill göra.

 • Blekinge

  Arbetslösheten i Blekinge ligger klart över riksgenomsnittet. Samtidigt uppger 38 procent av företagen att brist på lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder, vilket är klart över riksgenomsnittet.

 • Dalarna

  Mellan 2020 och 2023 ökade andelen små och medelstora företag som vill växa men andelen företag som vill växa genom att anställa är fortfarande klart lägre än riksgenomsnittet. De varuproducerande företagens bidrag till BRP ligger klart över riksgenomsnittet.

 • Gotland

  Arbetslösheten på Gotland ligger numera klart under riksgenomsnittet. År 2022 låg arbetslösheten på 4,6 procent, vilket är näst lägst i landet efter Västerbottens län.

 • Gävleborg

  Tillväxtviljan i småföretagen i Gävleborgs län ligger under riksgenomsnittet. Det samma gäller andelen av befolkningen som kan tänka sig att starta företag.

 • Halland

  Hallands län har en arbetslöshet som ligger under riksgenomsnittet. Samtidigt är sysselsättningsgraden bland de högsta l landet, 71 procent. Tillväxtviljan i de halländska småföretagen ligger över genomsnittet för Sverige.

 • Jämtland

  Hela 17 procent av de jämtländska små och medelstora företagen som upplever bristande tillgång till lån och krediter som ett stort tillväxthinder. Detta är högt över riksgenomsnittet.

 • Jönköping

  Arbetslösheten i Jönköpings län ligger på 5,4 procent vilket är klart lägre än riksgenomsnittet. Sysselsättningsgraden är fjärde högst i landet efter Stockholms, Hallands och Kronbergs län.

 • Kalmar

  Arbetslösheten i länet har sjunkit under de senaste åren och ligger numera under riksgenomsnittet. Tilläxtviljan i små och medelstora företag i Kalmar ligger något under riksgenomsnitttet.

 • Kronoberg

  Befolkningen i länet har ökat stadigt under senare år, och befolkningsökningen ligger ungefär på riksgenomsnittet. Tillväxtviljan i de små och medelstora företagen ligger något under riksgenomsnittet.

 • Norrbotten

  Norrbottens län har tidigare haft en klart högre arbetslöshet än genomsnittet för Sverige. Sedan 2010 har dock arbetslösheten i Norrbottens län minskat och var år 2022 bland de lägsta i landet.

 • Skåne län

  I Skåne exporterar 18 procent av de små och medelstora företag, vilket är klart högre än rikssnittet. Befolkningen i Skåne har ökat med 24 procent sedan år 2000.

 • Stockholm

  Stockholms län ligger i topp i Sverige både vad gäller lönesumma och BRP per sysselsatt. Länet har den högsta sysselsättningsgraden av alla län och en relativt låg arbetslöshet.

 • Södermanland

  Befolkningen i Södermanlands län har ökat med 18 procent sedan år 2000. Arbetslösheten var år 2022 högst i landet och sysselsättningsgraden är låg.

 • Uppsala

  Befolkningen i Uppsala län har ökat med 106 000 invånare sedan år 2000, vilket motsvarar en ökning med 36 procent. Arbetslösheten ligger under riksgenomsnittet.

 • Värmland

  Arbetslösheten ligger numera på riksgenomsnittet och befolkningen har börjat öka under senare år.

 • Västerbotten

  Invånarna i Västerbottens län har i relation till andra län en hög utbildningsnivå. År 2022 hade 32 procent av invånarna en eftergymnasial utbildning. Utbildningsnivån i länet är därmed den tredje högsta i landet.

 • Västernorrland

  Arbetslösheten har sjunkit sedan år 2010 och ligger nu ungefär på riksgenomsnittet. Befolkningen minskade något under perioden 2018-2022 efter några år av befolkningstillväxt.

 • Västmanland

  Västmanlands län visar en positiv befolkningstrend sedan 2006. Däremot är företagen i Västmanland inte längre lika optimistiska.

 • Västra Götaland

  Sysselsättningsgraden i länet låg 2021 något över riksgenomsnittet. Tillväxtviljan i företagen ligger klart över riksgenomsnittet.

 • Örebro

  Andelen små och medelstora företag i Örebro som ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder är 40 procent, vilket är klart högre än riksgenomsnittet. Detta trots att arbetslösheten ligger över riksgenomsnittet.

 • Östergötland

  Östergötland har den högsta andelen av befolkningen som kan tänka sig att starta företag i landet - 52 procent. Samtidigt har andelen små och medelstora företag som vill växa ökat från 59 procent år 2014 till 72 procent år 2023.

 • Om statistiken

  Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).