Länsuppdelad statistik

Här hittar du olika typer av statistik om regional utveckling. Du kan till exempel i interaktiva diagram själv välja vilka län och år du vill titta på och vilka jämförelser du vill göra.

 • Blekinge

  Arbetslösheten i Blekinge ligger klart över riksgenomsnittet. Samtidigt uppger 42 procent av företagen att brist på lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder, vilket är bland de högsta värdena i landet.

 • Dalarna

  Tillväxtviljan i småföretagen har minskat påtagligt under perioden 2008-2020 till en nivå som är lägst i landet. De varuproducerande företagens bidrag till BRP ligger klart över riksgenomsnittet.

 • Gotland

  Arbetslösheten på Gotland ligger numera klart under riksgenomsnittet. År 2021 låg arbetslösheten på 6,0 procent, vilket är näst lägst i landet efter Västerbottens län.

 • Gävleborg

  Tillväxtviljan i småföretagen i Gävleborgs län ligger under riksgenomsnittet. Det samma gäller andelen av befolkningen som kan tänka sig att starta företag.

 • Halland

  Hallands län har en arbetslöshet som ligger under riksgenomsnittet. Samtidigt är sysselsättningsgraden bland de högsta l landet, 71 procent. Tillväxtviljan i de halländska småföretagen ligger över genomsnittet för Sverige.

 • Jämtland

  Hela 15 procent av de jämtländska småföretagen som upplever tillgång till transportinfrastruktur som ett stort tillväxthinder. Detta är högt över riksgenomsnittet.

 • Jönköping

  Jönköping är ett av de län i Sverige där störst andel av småföretagen vill växa. Hela 73 procent av småföretagen i Jönköpings län vill växa, jämfört med ett rikssnitt på 69 procent.

 • Kalmar

  Arbetslösheten i länet har sjunkit under de senaste åren och ligger numera under riksgenomsnittet. Tilläxtviljan i småföretagen i Kalmar ligger på riksgenomsnitttet.

 • Kronoberg

  Befolkningen i länet har ökat stadigt under senare år, och befolkningsökningen ligger ungefär på riksgenomsnittet. Tillväxtviljan i småföretagen ligger något över riksgenomsnittet.

 • Norrbotten

  Norrbottens län har tidigare haft en klart högre arbetslöshet än genomsnittet för Sverige. Sedan 2010 har dock arbetslösheten i Norrbottens län minskat och var år 2021 bland de lägsta i landet.

 • Skåne län

  I Skåne exporterar mer än vart femte småföretag, vilket är klart högre än rikssnittet. Befolkningen i Skåne har ökat med 24 procent sedan år 2000.

 • Stockholm

  Stockholms län ligger i topp i Sverige både vad gäller lönesumma och BRP per sysselsatt. Länet har den högsta sysselsättningsgraden av alla län och en relativt låg arbetslöshet.

 • Södermanland

  Befolkningen i Södermanlands län har ökat med 18 procent sedan år 2000. Arbetslösheten var år 2020 högst i landet och sysselsättningsgraden är låg.

 • Uppsala

  Befolkningen i Uppsala län har ökat med 106 000 invånare sedan år 2000, vilket motsvarar en ökning med 36 procent. Arbetslösheten ligger under riksgenomsnittet.

 • Värmland

  Arbetslösheten ligger numera på riksgenomsnittet och befolkningen har börjat öka under senare år.

 • Västerbotten

  Invånarna i Västerbottens län har i relation till andra län en hög utbildningsnivå. År 2020 hade 30 procent av invånarna en eftergymnasial utbildning. Utbildningsnivån i länet är därmed den tredje högsta i landet.

 • Västernorrland

  Arbetslösheten har sjunkit sedan år 2010 och ligger nu ungefär på riksgenomsnittet. Befolkningen minskade något under perioden 2018-2022 efter några år av befolkningstillväxt.

 • Västmanland

  Västmanlands län visar en positiv befolkningstrend sedan 2006. Däremot är företagen i Västmanland inte längre lika optimistiska.

 • Västra Götaland

  Sysselsättningsgraden i länet låg 2021 något över riksgenomsnittet. Tillväxtviljan i företagen ligger på riksgenomsnittet.

 • Örebro

  Andelen småföretag i Örebro som ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder är hela 48 procent. Detta trots att arbetslösheten ligger över riksgenomsnittet.

 • Östergötland

  Östergötland har den högsta andelen av befolkningen som kan tänka sig att starta företag i landet - 52 procent. Samtidigt har andelen småföretag som vill växa ökat från 58 procent år 2014 till 70 procent år 2020.

 • Om statistiken

  Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).