Företag i landsbygder

Företag i landsbygder är mindre digitaliserade än företag i andra kommuntyper. Gröna näringar är den vanligaste branschen i landsbygder och nästan vart annat företag är ett soloföretag i våra landsbygder.

För att driva och utveckla företag är det är viktigt att nyttja digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringens potential är mycket stor och har beskrivits av vissa som en fjärde industriell revolution, efter ångmaskinen, elektrifieringen och mikroprocessorteknologin. Trots att digitaliseringens möjligheter har uppmärksammats på många olika sätt, så finns det fortfarande behov av att främja den digitala utvecklingen hos företag inom olika branscher och i olika geografiska områden. Det behövs framför allt mer kunskap om vilka digitala utmaningar och behov som företag i landsbygder har.

Genom att lära mer om företagens villkor och digitala utmaningar i våra landsbygder så kan vi också bli bättre på att utforma riktade insatser och stöd i syfte att stötta företagens digitala mognad och affärsutveckling i våra landsbygder. Tillväxtverket kommer att ta fram ett antal webbartiklar om digitalisering i företag i landsbygder. Nedan hittar du länkar till dessa.

Bakgrund

Tillväxtverket har under perioden 2021-2025 fått 55 miljoner kronor från EU:s landsbygdsprogram för att arbeta med samarbetsprojekt för ökad digital mognad hos små företag samt med riktade rådgivnings- och coachningsinsatser för mikro- och små företag i landsbygder. En del i arbetet med att stötta företagen i landsbygder handlar om att utveckla och sprida kunskap om dessa företag och deras utmaningar och behov kring digitaliseringens möjligheter.

Tre kommuntyper kan beskrivas som landsbygder

För att definiera begreppet landsbygder använder Tillväxtverket en indelning i kommuntyper som har tagits fram gemensamt av flera statliga myndigheter. Indelningen baseras på kommunens befolkningstäthet respektive avstånd till närmaste större befolkningscentra. Enligt denna indelning kan Sveriges 290 kommuner grupperas efter sex olika kommuntyper, varav de tre första berör landsbygder:

  • Mycket glesa landsbygdskommuner
  • Glesa landsbygdskommuner,
  • Tätortsnära landsbygdskommuner
  • Glesa blandade kommuner
  • Täta blandade kommuner
  • Storstadskommuner

Kontakt

Josefine Lindell

Tel. 08-681 9168
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se


Per-Olof Remmare

Tel. 08-681 9492
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se