Breddat mått på regional utveckling (BRP+)

Tillväxtverket och Reglab har utvecklat BRP+, ett breddat mått på hållbar utveckling och livskvalitet i svenska regioner.

Värdet av de ekonomiska aktiviteterna i samhället mäts traditionellt med hjälp av BNP och den regionala varianten av detta mått – BRP (bruttoregionprodukten). BNP/BRP säger dock inget om värdet av produktionen har lett till ökad livskvalitet för medborgarna.

BNP/BRP säger heller inget om produktionen skett på ett sådant sätt att vi inte äventyrar kommande generationers möjlighet till välfärd. Därför har Tillväxtverket och Reglab tagit fram BRP+, ett system som på ett sammanhållet sätt mäter regional utveckling ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Mer om BRP+

BRP+ har lånat sitt konceptuella ramverk från OECD:s Better Life Initiative. Better Life, liksom BRP+, består av två delar. En del som visar utfallet för livskvalitet här och nu baserat på ett antal temaområden. En annan del visar på förutsättningar för hållbar livskvalitet utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna.

BRP+ omfattar totalt 15 mätområden, så kallade teman, varav 12 teman är kopplade till livskvalitet och tre indikerar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Vart och ett av dessa teman är breda områden inom vilka kopplingen till livskvalitet kan beskrivas på olika sätt.

För varje tema finns olika aspekter utifrån vilka sedan specifika indikatorer bestämts. Data kommer i första hand att tas fram på kommun- och länsnivå.

Håller utvecklingen i Sveriges regioner?

I den rapporten Håller utvecklingen i Sveriges regioner? har vi studerat utvecklingen av livskvalitet för olika grupper i samhället och i Sveriges regioner i relation till utvecklingen inom de tre hållbarhetsdimensionerna.

Rapporten är den första efter en översyn av mätsystemet som genomfördes under 2020 där den tidigare ansatsen att mäta hållbarhet via fyra kapitalstockar har ersatts med de tre hållbarhetsdimensionerna. Den nya rapporten har två syften: att analysera hållbar utveckling i Sveriges regioner, samt att använda BRP+ i skarpt läge efter vidareutvecklingen.

Antologi om test av välfärdsmåttet i regioner och kommuner

Antologin Bortom BNP i det regionala utvecklingsarbetet är ett resultat av ett lärprojekt som Reglab och Tillväxtverket genomförde 2018 för att stödja regionernas användning av BRP+.

Antologin är en samling analyser, intervjuer och inspirerande exempel på vad som händer när regioner och kommuner testar välfärdsmåttet på sin hemmaplan.

Ökade skillnader i livskvalitet i landets kommuner

Pendlingskommuner nära storstäder har högst livskvalitet, visar rapporten Hållbar utveckling i svenska regioner? från Tillväxtverket och Reglab.

Pendlingskommunerna vinner på höga utbildningsnivåer, låg arbetslöshet och låga utsläpp. Skillnaderna mellan kommunerna har ökat under de senaste fem åren. Rapporten visar också att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och livskvalitet är svagt. Ekonomiskt välmående kommuner har inte högre livskvalitet än kommuner med svagare ekonomi.

Så här ser livskvaliteten ut i regionerna

Nedan finns länkar till respektive regions statistik om BRP+ i Rådet för främjande av kommunala analysers (RKA:s) databas Kolada:

Ytterligare information

Tyck till om BRP+

Vi samlar löpande in synpunkter och förslag på hur BRP+ kan utvecklas och tar med oss dessa i kommande revisioner.

Kontakt

Linn Karlsson

Tel. 08-681 9715

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se