Statistik om regional utveckling

Här hittar du olika typer av statistik om regional utveckling. Här kan du bland annat jämföra ditt eget län med andra i den länsuppdelade statistiken.

 • Breddat mått på regional utveckling (BRP+)

  Tillväxtverket och Reglab har utvecklat BRP+, ett breddat mått på hållbar utveckling och livskvalitet i svenska regioner.

 • Företag i landsbygder

  Företag i landsbygder är mindre digitaliserade än företag i andra kommuntyper. Gröna näringar är den vanligaste branschen i landsbygder och nästan vart annat företag är ett soloföretag i våra landsbygder.

 • Kommuners sårbarhet

  Tillväxtverket och Svenskt Näringslivs senaste rapport om sårbara kommuner visar att sårbarheten vid företagsnedläggningar har minskat i nästan alla kommuner i landet.

 • Länsuppdelad statistik

  Här hittar du olika typer av statistik om regional utveckling. Du kan till exempel i interaktiva diagram själv välja vilka län och år du vill titta på och vilka jämförelser du vill göra.

 • Regionala indelningar

  Sverige kan delas in geografiskt på ett flera olika sätt. Indelningarna kan dels vara administrativa som till exempel kommuner och län, dels funktionella som lokala arbetsmarknadsregioner. Här presenteras några av de indelningar som Tillväxtverket använder.

 • Regional exportstatistik

  Varuexporten återhämtade sig starkt under 2021 efter det tuffa pandemiåret 2020. Störst var ökningen av varuexportvärdet i Norrbottens län med 32 procent följt av Västerbottens, Uppsala och Jämtlands län med en ökning av varuexportvärdet på 27–28 procent.

 • Regionalt internationaliseringsindex

  Tillväxtverkets regionala internationaliseringsindex är ett sätt att illustrera hur internationellt integrerade olika regioner är vad gäller handel, näringsliv, arbetsmarknad och turism. Indexet gör det möjligt att följa hur internationaliseringen utvecklas över tid i olika regioner (län) och vad som är drivande bakom internationaliseringen.

 • Städer och landsbygder

  Skillnader i sysselsättning mellan städer och landsbygder är små. Det visar rapporten Städer och landsbygder – fakta, forskning och analys som Tillväxtverket tagit fram.

 • Tillstånd och trender 2022

  Denna rapport handlar om regional utveckling i Sverige, samt hur möjligheterna att bo, verka och leva i hela landet har förändrats. Rapporten analyserar utvecklingen utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna.